AKTUÁLIS SZÁM
  HÍREK
 
 A LAPRÓL  

Tartalomból

Mobilitás a rendi társadalomban. DOI: 10.52656/KORALL.2021.04

Eőry Gabriella, Forgó András, H. Németh István, Keszei András, Koloh Gábor, Nagy Ágoston, Sasfi Csaba, Sebők Richárd, Szemethy Tamás és Tóth Árpád tanulmányai

A legújabb számunk teljes tartalomjegyzéke itt megtekinthető!

A szám cikkei itt megvásárolhatók!

 

E-FÜGGELÉK

A cikkekben hivatkozott, csak elektronikusan közzétett anyagok az alábbi linken találhatók.


TERVEZETT SZÁMAINK

A kövekező évekre tervezett tematikus számaink listája az alábbi linken találhatók.

 

KÖZLEMÉNYEK

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2021. évre:

Közhasznúsági jelentés 2021.

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2020. évre:

Közhasznúsági jelentés 2020.

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2019. évre:

Közhasznúsági jelentés 2019.

 Következő >>
 

2021.02.20

Felhívás a Korall 86-os, 2021. évi negyedik számához Mobilitás a rendi társadalomban

A tematikus blokk a rendi társadalom szerkezeti sajátosságait a társadalmi mobilitás, illetve a rendi választóvonalak átlépése, ennek következményei, megítélése szempontjából kívánja tárgyalni. E kérdéskör vizsgálatához mind egyéni pályákra, mind pedig társadalmi csoportok egészére összpontosító elemzéseket várunk. A vizsgálathoz javasolt kérdések részletesebben: Hogyan befolyásolta az egyén érvényesülését a rendi státusza? Hogyan zajlott, milyen formái, milyen motívumai és milyen lehetőségei voltak a rendi választóvonalak átlépésének? Milyen társadalmi következményekkel járt a határvonalak átlépése? Milyen fogadtatása volt e határátlépéseknek? Miként alakult a rendi határvonal átlépésének értelmezése, megítélése? Milyen volt a rendi mobilitás kollektív társadalmi reprezentációja? Hogyan alakult hosszabb időszakot véve a rendi keretek közötti társadalmi mobilitás? Miként tapintható ki, hogyan jelentkezett a mobilitás szempontjából a rendi társadalmi keretek felbomlása? A tervezett tanulmányról a kb. 2000 leütés terjedelmű rezümét 2021. március 15-ig kérnénk elküldeni a szám felelős szerkesztőinek, Czoch Gábornak (gczoch@gmail.com), Kármán Gábornak (karmangabor@gmail.com) és H. Németh Istvánnak (nemeth.istvan@mnl.gov.hu). A rezümék alapján a felkérésekről a szám felelősei a Korall szerkesztőségével legkésőbb 2021. március 30-ig döntenek. A legfeljebb 60 ezer leütésnyi (lábjegyzetekkel és irodalomjegyzékkel együtt) terjedelmű kéziratok leadási határideje 2021. szeptember 1. lesz. Az absztrakt elfogadása nem jelenti az elkészült tanulmányok automatikus közlését. Az írásokat anonim lektorok és a lap szerkesztőinek véleményezése után tartalmi kiegészítésre és módosításra, valamint a Korall hivatkozási rendszerének pontosítása vagy javítása céljából a szerzőknek visszaküldhetjük. A szerzői tudnivalókról: http://www.korall.org/szerzoinknek. További információk a Korallról: http://www.korall.org/impresszum_hu
2021.02.16

Kerekasztal-beszélgetés a Korall 81. száma kapcsán: Vagyon és vagyonosodás kérdése a múltban és a jelenben

Hogyan változtak a vagyonszerzés lehetőségei? Mennyiben alakultak át a gazdagság formái? Milyen volt és milyen ma a vagyon megítélése? a Korall Társadalomtörténeti Folyóirat szerkesztősége és az ELTE BTK–TÁTK Társadalmi Változások Története Kutatóközpont szervezésében Hogyan látja a témát: a szociológus: Huszár Ákos (TK Szociológiai Intézet) a gazdaságtörténész: Kaposi Zoltán (PTE Közgazdaságtudományi Kar) és a közgazdász: Laki Mihály (KRTK Közgazdaságtudományi Intézet) Moderátor: Klement Judit (ELTE BTK, BTK TTI) Időpont: 2021. február 26. 16.00–18.00 Helyszín: Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/81845321639?pwd=YmhzQkx4aEFXU3Nyczc0TzNlbGlWQT09 Meeting ID: 818 4532 1639 Passcode: 686214
2021.01.07

Felhívás a Korall 87. számához: Zsidó felemelkedés versus térnyerés

A 18. század végétől az I. világháború végéig tartó korszakban a magyarországi zsidó lakosság egy zömében nyomorúságos, kis falusi közösségekben élő páriacsoportból az ország legpolgárosultabb és legurbanizáltabb felekezetévé vált. A zsidóság története szempontjából a korszak politikailag a zsidók és vallásfelekezetük 1867-ben, illetve 1895-ben törvénybe iktatott egyenjogúsításáról, illetve az ez ellen fellépő antiszemitizmusról szólt. Társadalmilag ez az időszak a zsidók vagyonban, befolyásban és presztízsben egyaránt megmutatkozó felemelkedésének a története. Közülük került ki annak a nagypolgárságnak a zöme, amely vagyonával a 20. század elejére felvette a versenyt az arisztokráciával. A budapesti „Lipótváros”, illetve „Mágnásnegyed” városrészek által megjelölt rétegekről alkotott társadalmi és kulturális percepciók ugyan eltértek, de az 1900-as évekre mindkettő elérhetetlen távolságban tündökölt a kisemberek világától. A gazdasági elit mellett a tudományos és a kulturális élet jeles alakjai között szintén számosan voltak, akiket – önmeghatározásuktól függetlenül – honfitársaik zsidóként azonosítottak. Az 1918-ig megválasztott 60 zsidó vallású és legalább 44 zsidó származású országgyűlési képviselő arról is tanúskodik, hogy voltak, akik a zsidók számára még e leginkább nehezített pályán is sikeresnek mutatkoztak. Emancipációjukat követően a zsidókról folytatott közbeszéd egyfelől a magyarosodásuk (akkulturációjuk, asszimilációjuk) megvitatásáról és értékeléséről szólt, másfelől a látványos – magasztalt, méltatott, kifigurázott vagy a „magyarok” vélt anyagi züllésével párhuzamba és oksági viszonyba állított – felemelkedésükről.

A Korall 87. számába olyan tanulmányokat várunk, amelyek központi kérdése a zsidók gazdasági és társadalmi felemelkedésének korabeli értékelése, magyarázata, percepciója, hírlapírói, tudományos igényű vagy szépirodalmi bemutatása. E központi kérdés mentén az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan várunk eredeti, máshol még meg nem jelent tanulmányokat:

 

 • A zsidók gazdasági felemelkedésére vonatkozó átfogó igényű magyarázatok
 • A zsidók és a kapitalizmus viszonyának a kérdése
 • A „meggazdagodott zsidó” percepciói
 • Gazdasági, politikai, tudományos, művészeti karrierek megjelenítése
 • A több hullámban érkező zsidó betelepülők közötti társadalmi, kulturális különbségek megjelenítése
 • Zsidók nemesítése, bárói rangra emelése, főrendiházi taggá kinevezése
 • Zsidók politikai szerepvállalása (országgyűlés, gazdasági bizottságok)
 • A Lipótváros mint a (fővárosi) nagypolgárság metaforája
 • A vidéki zsidóság helyi emancipációs folyamata
 • Nézetek és magyarázatok a zsidók társadalmi felemelkedésének akadályairól és korlátairól
 • Az asszimiláció szerepe a társadalmi felemelkedésben
 • A „térfoglalás” (antiszemita) koncepciója
 • A zsidó művészek (költők, írók, festők, szobrászok) megjelenésének értékelése
 • Zsidó újságírók percepciója
 • Az I. világháború „hadimilliomosai”

 

Előnyben részesítjük azokat az írásokat, amelyek nem pillanatképek, statikus állapotok, hanem folyamatok vizsgálatára helyezik a hangsúlyt. A szerkesztőség ezenfelül vár a tematikus blokkhoz kapcsolódó könyvismertetéseket, recenziókat is, vagy a témakör társadalomtörténeti, kultúrtörténeti, történeti szociológiai, eszmetörténeti új eredményeit bemutató review article jellegű írásokat. A szám felelős szerkesztői: Klement Judit és Majorossy Judit Korall-szerkesztők és Konrád Miklós külső szerkesztő.

Várjuk a tervezett tanulmányról készült rövid, legfeljebb 3000 leütés terjedelmű absztraktokat legkésőbb 2021. március 15-ig. Az absztrakthoz kérünk mellékelni egy rövid cv-t (alapinformációkat a leendő szerzőről). A szerkesztőség március végéig dönt a felkérésekről. Az elfogadott rezümékből írt tanulmányok leadási határideje 2021. szeptember 1. lesz, a szám várható megjelenési ideje 2022 eleje. Az absztraktokat a következő e-mail címekre kérjük eljuttatni: judit.majorossy@gmail.com, eperfa@hotmail.com.

Az absztrakt elfogadása nem jelenti az elkészült tanulmányok automatikus közlését. Az írásokat anonim lektorok és a lap szerkesztőinek véleményezése után tartalmi kiegészítésre és módosításra, valamint a Korall hivatkozási rendszerének pontosítása vagy javítása céljából a szerzőknek visszaküldhetjük.

A szerzői tudnivalókról: http://www.korall.org/szerzoinknek.

További információk a Korallról: http://www.korall.org/impresszum_hu

<< ElőzőKövetkező >>

 

 

   

Üdvözöljük a KORALL Társadalomtörténeti Folyóirat honlapján!

A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat olyan magyarországi és nemzetközi kutatásoknak kíván fórumot biztosítani, amelyek a történelmi folyamatoknak, a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális jelenségek mélyebb történeti összefüggéseinek feltárására, újszerű megközelítésére, társadalomtudományos, interdiszciplináris elemzésére vállalkoznak.

Tovább>>


RECENZIÓK

A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat folyamatosan vár társadalomtörténeti tárgyú magyar nyelvű kötetekről recenziókat, ismertetéseket. Az alábbi letölthető fájlban az ajánlott kötetek mellett útmutatót is találnak leendő szerzőink!  link


ADATVÉDELEM

A Korall Társadalomtörténeti Egyesület adatvédelmi nyilatkozata letölthető innen:  link


 
 
 
 
 
A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat olyan magyarországi és nemzetközi kutatásoknak kíván fórumot biztosítani, amelyek a történelmi folyamatoknak, a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális jelenségek mélyebb történeti összefüggéseinek feltárására, újszerű megközelítésére, társadalomtudományos, interdiszciplináris elemzésére vállalkoznak.