A Korall folyóirat közlési és hivatkozási szabályzata  
 

A KÉZIRAT LEADÁSA

A szerkesztőség társadalomtörténeti, máshol nem publikált cikkeket, recenziókat, forrásközléseket, konferencia- és egyéb beszámolókat fogad el közlésre, kizárólag az alábbi formai feltételek teljesítésével. A benyújtott szövegeket fél éven belül bírálja el a szerkesztőség. A szerkesztőség fenntartja a jogot arra, hogy átdolgozás javaslatával visszaadja a kéziratot a szerzőnek. A közlés céljából való beküldéssel a szerző elfogadja a folyóirat közlési és hivatkozási szabályzatát. A kézirat megjelentetésével a szerzők elfogadják, hogy cikkük kivonata, a megjelenést követő fél év múlva pedig az egész cikk az interneten (www.korall.org, epa.oszk.hu) is megjelenik. (Amennyiben ehhez a szerző nem járul hozzá, úgy azt kérjük, hogy írásban jelezze a szerkesztőségnek.) Kérjük szerzőinket, hogy a fél év letelte előtt ne osszák meg közösségi és tudományos online felületeken cikkeiket!


Minden szerző tiszteletpéldányként díjmentesen két, recenzió és ismertetés esetén egy példány átvételére jogosult. A kézirat szövegét e-mailen kérjük a szerkesztőséghez eljuttatni (elérhetőségeket lásd alább). Célszerű a táblázatokat, ábrákat külön fájlban is leadni. Felhívjuk szerzőink figyelmét, hogy a szövegszerkesztők generált lábjegyzet funkcióját használják. Minden szerzőtől kérünk egy 1000–1500 leütés terjedelmű rezümét magyar nyelven, a cikk leadásával egyidőben. Kéziratot nem őrzünk meg.


Kéziratot kizárólag az alábbi hivatkozási rendszerrel készítve fogad el a szerkesztőség. A közlésre elfogadott, de nem megfelelő hivatkozásokkal ellátott szöveget visszaküldjük a szerzőnek átdolgozásra. A kézirat egy ív, de legfeljebb 60 000 leütés terjedelmű lehet. Amennyiben a közlésre elfogadott írás hossza meghaladja ezt, a szerkesztőség visszaküldi a szöveget a szerzőnek átdolgozásra. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy anonim külső szakértő véleményét is kikérje a leadott tanulmányról. Recenziók esetén a recenzált munká(k)ról az összes könyvészeti adatot (kiadó, oldalszám, mellékletek, térképek, illusztrációk, sorozat megnevezése) is kérjük feltüntetni, illetve idegen művek esetén a címet lefordítani, [ ]-ben megadva azt. Hosszabb terjedelmű és számos lábjegyzetet tartalmazó recenzió esetén a tanulmányoknál ismertetett módon (lásd alább) kérjük az írás végén feltüntetni a hivatkozott irodalmat. Rövidebb recenzió esetén az adott irodalmi hivatkozás minden előfordulásánál kérjük a teljes bibliográfi ai leírást feltüntetni a hivatkozott irodalomlista mintáját követve.

 

HIVATKOZÁSOK
 
Mind az irodalmi, mind a forráshivatkozásokat, továbbá minden megjegyzést lábjegyzetben kérünk feltüntetni.
Az irodalmi hivatkozások a következő formátum szerint szerepeljenek: Szerző évszám: oldalszám.
(pl. Nagy 1988: 23.) Több szerző által jegyzett mű esetén a hivatkozás formátuma: Szerző – Szerző évszám:
oldalszám. (pl. Berger – Luckmann 1998: 104–105.)
A forráshivatkozások a forrástípusnak (levéltári forrás, újságok, interjú stb.) megfelelő formát kövessék.
Levéltári források esetében kérjük, rövidített formában hivatkozzon a szerző (pl. VML IV. 401.
b. 13789/1935.), s a rövidítést hátul a forrás listájában oldja fel.

A tanulmány után először a felhasznált levéltári, könyvészeti és egyéb források (pl. interjú: ki készítette,
kivel, mikor) sorolandók fel. Például:

FORRÁSOK

Kriegsarchiv, Wien (KA)
Alte Feldakten (AFA)
Vas Megyei Levéltár (VML)
IV. 401. b Vas Vármegye Főispánjának iratai, általános iratok, 1871–1950.
Nemzeti Sport, 1925–1935.
Interjú Nagy Ferenc tájfutóval 1983. február 12-én, készítette Debreceni Rezső.
(A szerző tulajdonában.)
Katádfay Tihamér 1966: Legnagyszerűbb gondolataim. Kézirat. (Vas Megyei Levéltár, Kézirattár
551. sz.)
A hivatkozott irodalom jegyzéke a felhasznált források után következik, a cikk legvégén, tételes felsorolásban,
abc-sorrendben. Csak a ténylegesen lábjegyzetben hivatkozott munkák kerüljenek feltüntetésre!
Az irodalmi hivatkozások formátuma tekintetében az alábbi példák irányadóak:


HIVATKOZOTT IRODALOM

[Kötetek:]

Botond Ágnes 1991: Pszichohistória – avagy a lélek történetiségének tudománya. Budapest.

Baross Károly, bellusi (szerk.) 1893: Magyarország földbirtokosai. Budapest.

[A kiadó feltüntetése esetén kérjük, hogy a cikk összes hivatkozásában szerepeljen kiadó:
Heather, Peter – Matthews, John 1991: The Goths in the Fourth century. Liverpool University Press,
Liverpool.]


[Tanulmánykötetből:]
Hudi József 1997: Veszprém vármegye nemessége 1812-ben. In: Ódor Imre – Pálmány Béla
– Takács Imre (szerk.): Mágnások, birtokosok, címerlevelesek. (Rendi társadalom – polgári társadalom
9.) Debrecen, 219–227.

[Idegen nyelvű publikáció:]
Schlumbohm, Jürgen 1992: Sozialstruktur und Fortpflanzung bei der ländlichen Bevölkerung
Deutschlands im 18. und 19. Jh. In: Eckart, V. (Hrsg.): Fortpflanzung: Natur und Kultur im Wechselspiegel.
Frankfurt am Main, 322–346.

[Folyóiratból:]
Láng Panni 1986: Egy budapesti polgárcsalád mindennapjai. Történelmi Szemle (29.) 1. 80–94.

[Lexikon szócikk:]
’Korallok’ szócikk. In: Révai Új Lexikona 12. kötet, Budapest, 1915. 26.

[Újságcikk:]
Szőnyi Ottó 1926: A pécsi püspökség templomai. Dunántúl 1926. december 25. 18.
[Lehetőség szerint szerepeljen itt az oldalszám is, s az év kétszer legyen kiírva.]

[Disszertáció/szakdolgozat:]
Nagy Piroska 2000: Településszerkezet az Alföldön. (Ph.D. disszertáció/szakdolgozat) Eötvös Loránd
Tudományegyetem, Budapest.

[Közlésre elfogadott, megjelenés alatt álló vagy kéziratos publikáció:]
Kiss Ágnes 2011: További érvek a kettős struktúra elmélete ellen. Korall (Közlésre elfogadva, megjelenés
előtt.)

[Internetes hivatkozás:]
Bácskai Vera: A görög kereskedők szerepe a főváros polgárosodásában. Budapesti Negyed. (http://
epa.oszk.hu/00000/00003/00038/bacskai.html – Letöltés: 2009. március 9.)


EGYÉB
 
• Nem használhatók a p., pp., o., old., i.m., ld., uo. rövidítések!
• Ügyeljünk az elválasztójel (-) és a kötőjel (–) helyes használatára! (Számok, évszámok, oldalszámok
közé – jelet rakjunk!)
• A századokat arab számmal jelöljük.
• Az idézeteket csak e jelek közé: „ ” írjunk! Idézeten belüli idézet »« jelek közé kerüljön!
• A forrásközlésbe tett kihagyásokat […] közé tegyük. Példa: „[A]z alperes [Tóth Béláné] elmondása
szerint.”
• A szerző vagy a fordító által tett megjegyzések formátuma: (A Szerző) (A Ford.) (Kiemelés tőlem –
X. Y.).
• A % jel mindig tapad a számhoz!
 

 
 A KORALL szerkesztősége és szerkesztői

Korall Társadalomtörténeti Folyóirat Szerkesztőség
1113 Budapest, Valkói u. 9.

E-mail: korall@korall.org, megrendelés: terjesztes@korall.org,

Czoch Gábor, gczoch@gmail.com, főszerkesztő

Granasztói Péter, pgranasztoi@gmail.com

Kármán Gábor, karmangabor@gmail.com

Klement Judit, eperfa@hotmail.com

Koltai Gábor, koltaigabor@gmail.com, a recenziók és ismertetések felelőse

Lengvári István, lengvari@gmail.com

Majorossy Judit, judit.majorossy@gmail.com

Somorjai Szabolcs, szsomorjai@gmail.com

 

 

utolsó módosítás: 2015.09.15.