A-B | C-Dzs | E-F | G-H | I-K | L-M | N-Ő | P-R | S-Ty | U-Y | Z-ZS
SzerzőEmailCikkSzám
A. Gergely András kulturális antropológus (EL TE TÁTK Kulturális Antropológia Tanszék)andrasgergelya@gmail.com Nemzeti hangok, hangnemi fegyverzet – az irredenta nótavilág első kihívásai Hajnáczky Tamás: Cigányzenészek harca a két világháború közötti Magyarországon.82 / 2020
Ablonczy Balázs(1974) történész - tudományos munkatárs (ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék)ablonczyb@caesar.elte.hu A jó, a rossz és az aktivista Simon Attila: Az elfeledett aktivisták. Kormánypárti magyar politika az első Csehszlovák Köztársaságban60 / 2015
A kegyelmes úr napjai. Kísérlet Teleki Pál miniszterelnök határidőnaplójának elemzésére17 / 2004. Szeptember
Vonyó József: Gömbös Gyula és a jobboldali radikalizmus9 / 2002. Szeptember
Ábrahám Barna(1967) történész (MTA BTK Történettudományi Intézet)abraham.barna67@gmail.com A divat és a népviselet kérdései a dualizmus korának román publicisztikájában.10 / 2002. December
Iskola és nemzetépítés. A szlovák anyanyelvi oktatás problémái a hosszú 19. század második felében56 / 2014
Vagyonosodás és nemzetépítés. Az erdélyi román elit gazdasági törekvései a 19. század második felében47 / 2012
Agora (Kiss) Zsuzsanna (1969) történész, egyetemi nyelvtanár (PTE BTK Idegennyelvi Szaknyelvoktató Központ)kiss.zsuzsanna@pte.hu A politikus is ember Vonyó József: Gömbös Gyula.60 / 2015
Alabán Péter(1979) történész, tagintézmény-vezetőhelyettes (Ózdi SZC Gábor Áron Szakképző Iskolája)alaban.peter@gmail.com A vidék válságai. Az ipari válságzóna jelenségeinek összefüggései a rendszerváltozás után az észak-borsodi bányásztelepülések példáján54 / 2013
Valuch Tibor: A jelenkori magyar társadalom.64 / 2016
„Siktából” az utcára. Ipari munkások az ózdi kistérség törésvonalain49 / 2012
Albert Réka(1968) antropológus (ELTE BTK Atelier) Kísérlet egy esszencialista nemzeti képzet antropológiai megközelítésére37 / 2009. November
Almási Gábor(1972) történész (ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, OTKA-Kutatócsoport)almasi.gabor@gmail.com A házasság társadalomtörténete Péter Katalin: Házasság a régi Magyarországon. 16–17. század.46 / 2011
Miért Cicero? A cicerói értelmiségi modellés értékek reneszánsz adaptációjáról23 / 2006. Március
Apor Péter(1972) történész (Közép-európai Egyetem, Pasts Inc., Történelmi Tanulmányok Központja)aporp@ceu.hu A reprezentáció politikája a fasiszta OlaszországbanClaudio Fogu: Th e Historic Imaginary. Politics of History in Fascist Italy;Simonetta Falasca-Zamponi: Fascist Spectacle.The Aesthetics of Power in Mussolini’s Italy23 / 2006. Március
Hitelesség és hitetlenség: emlékezet, történelem és közelmúlt-feldolgozás Kelet-Közép-Európában41 / 2010.
Michal Kopeček (ed.): Past int he Making. Historical Revisionism in Central Europe after 198941 / 2010.
Társadalomtörténet Kelet-Közép-Európában.Regionális nézőpontok globális összefüggésben.2005. november 18–20. – Konferencia beszámoló23 / 2006. Március
Argejó Éva(1955) szociológus (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára)argejo@abtl.hu A hatalomnak alávetett test. Állambiztonsági játék a testtel (1945–1956)27 / 2007. május
Az állambiztonsági tekintet legendája37 / 2009. November
Bácsalmási Irén (1966) szociológus bacsalmasiiren@gmail.com Kísérlet a prostituáltak szocialista átnevelésére és büntetésére Magyarországon 1950–1960 között71 / 2018
Bácskai Vera(1930) történész prof. emer. (ELTE BTK Történettudományi Intézet)bacskai.veronika@gmail.com A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetéről5-6 / 2001. Ősz-Tél
Bevándorlás és befogadás a dunántúli városokban a 19. század elso felében.11-12 / 2003. Május
Czoch Gábor: „A városok szíverek”. Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról.50 / 2012
Egy kalandor gyáros és egy spekuláló tőkepénzes esete61 / 2015
Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Öt nemzedék: a Mannó család története44 / 2011
Sonkoly Gábor: Erdély városai a XVIII-XIX. Században10 / 2002. December
Vadászat férjre és hozományra. Jelenetek egy házasságból32 / 2008. Június
Bagdi Róbert geográfus-történész (Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Vidékfejlesztés, Regionális Gazdaságtan és Turizmusmenedzsment Intézet)bagdi.robert@econ.unideb.hu Tuberkolózis, tetű és pöcegödör. Iskolások egészségügyi és lakhatási helyzete Debrecenben, a nagy gazdasági válság idején83 / 2021
Bagi Zoltán Péter(1974) főlevéltáros (Csongrád Megyei Levéltár)zoliszeged@gmail.com A 16-17. századi Sopron mindennapjai egy politikusi önéletrajz tükrében. Tóth Gergely (s.a.r.): Lackner Kristófnak, mindkét jog doktorának rövid életrajza38 / 2009. December
Bagi László(1984) várostörténész, PhD-hallgató (ELTE BTK Atelier) Barta Györgyi – Keresztély Krisztina – Sipos András (szerk.): A „világváros” Budapest két századfordulón.46 / 2011
Gábor Eszter: Az Andrássy út körül.44 / 2011
Bagi Zoltán Péter(1974) főlevéltáros (Csongrád Megyei Levéltár, Szeged)zoliszeged@gmail.com Zsold és megélhetés. A német gyalogság a tizenöt éves háború időszakában33 / 2008. November
Bak Borbála(1943) történész (ELTE BTK Történelem Segédtudományi Tanszék)bakborbala@freemail.hu Kulcsár Krisztina: II. József utazásai Magyarországon,Erdélyben, Szlavóniában és a Temesi Bánságban 1768–1773.26 / 2006. November
Reisz T. Csaba: Magyarország általános térképének elkészítése a 19. század elso évtizedében. Lipiszky János és segítoi térképészeti vállalkozásának ismertetése.11-12 / 2003. Május
Balázs Eszter(1971) történész (Kodolányi János Főiskola, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék)eszterbalazs0915@gmail.com Tekintélyelvű nyilvánosságból diktatórikus nyilvánosságba: sajtó és hatalom viszonya a Horthy-korszakban. Sipos Balázs: Sajtó és hatalom a Horthy-korszakban.51 / 2013
Balázs Mihály (1948) irodalomtörténész (Szegedi Tudományegyetem)rotonde@freemail.hu Az alkalmazás dilemmái. A német konfesszionalizációs modell és az erdélyi reformáció57 / 2014
Balázs Péter (1974) egyetemi adjunktus (SZTE BTK Francia Tanszék)tantris17@hotmail.com Granasztói Olga: Francia könyvek magyar olvasói. A tiltott irodalom fogadtatása Magyarországon, 1770–1810.43 / 2011
Martinovics Ignác tudományos-filozófiai értekezéseinek peritextuális vizsgálata43 / 2011
Bali János (ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék)jbali@ludens.elte.hu Szilágyi Miklós: A személyes paraszti tudás érvényessége.Kisújszállás társadalma és gazdálkodása egy száz évet éltparasztgazda emlékezetében27 / 2007. május
Bálint Angelika(1988) PhD-hallgató (ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program)balint.angelikaa@gmail.com Hajléktalanok menhelyei. Hatósági és egyesületi szerepkörök a 19. század végén és a 20. század első évtizedeiben74 / 2018
Michiel Wagenaar: Városépítészet és polgári szabadság. Hat európai főváros fejlődésének összehasonító elemzése.59 / 2015
Sztrájk a lakhatásért A 20. század eleji fővárosi lakáskrízis kezelésének kérdései a Hétház példáján77 / 2019
Bálint Petra (1987) etnográfus, történész, PhD-hallgató (ELTE-BTK Magyar és Összehasonlító Folklorisztika Doktori Program)folk.petra@gmail.com Többneműség és/vagy ruhacsere: egy 18. századi álhermafrodita esete66 / 2016
Balla Loránd (1973) történész (Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeum)balla.lorand@kiscellimuzeum.hu „A nemzetiségi kérdés, voltaképpen nyelvkérdés.” A Temesvári Magyar Nyelvet Terjesztő Egyesület kulturális stratégiái egy soknemzetiségű városban68 / 2017
Balogh János Mátyás(1981) történész, főlevéltáros (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára)jmbalogh@gmail.com A Lloyd-mechanizmus. Krízis és árpolitika a lapkiadásban (1860-as és 1870-es évek)54 / 2013
Stickyback és Photomaton: portréfotódivatok a 20. század első évtizedeiben73 / 2018
Vállalattörténet, könyvtörténet, családtörténet: a Brockhaus 200 éve. Brockhaus, H. E.: Die Firma F. A. Brockhaus von derBegründung bis zum hundertjährigen Jubiläum. 1805–1905. Keiderling, T. (szerk.): F. A. Brockhaus. 1905–2005.27 / 2007. május
Balogh László Levente(1969) politikafilozófus (Debreceni Egyetem BTK Politikatudományi Tanszék)balogh.laszlo@arts.unideb.hu A magyar nemzeti áldozatnarratíva változásai59 / 2015
Balogh Róbert(1983) történész, PhD hallgató (ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténet Doktori Program)rbalogh215@gmail.com Családi kapitalizmus a gyarmati Indiában? Chikayoshi Nomura: The House of Tata Meets the Second Industrial Revolution. An Institutional Analysis of Tata Iron and Steel Co. in Colonial India76 / 2019
Környezettörténet. A gazdaságtörténet-írás historiográfiája82 / 2020
Mariusz Czepczynski: Cultural Landscapes of Post-Socialist Cities. Representation of Powers and Needs.40. / 2010.
Martha Lampland: The Value of Labor. The Science of Commodification in Hungary, 1920–1956.71 / 2018
Balogh Róbert történész (Debreceni Egyetem BTK)robert.balogh@arts.unideb.hu
Bánkuti Gábor történész (Pécsi Tudományegyetem BTK)bankuti.gabor@pte.hu Petrás Éva: Álarcok mögött. Nagy Töhötöm életei.79 / 2020
Bárány Zsófia történész (MTA–OSZK Res Libraria Hungariae 19. Századi Könyv és Sajtótörténeti Műhely)baranyzsofi@gmail.com Budai házasságok és családok a 17–18. század fordulóján. Géra Eleonóra: Házasság Budán.82 / 2020
Baranyi Tamás mesterszakos hallgató (Pécsi Tudományegyetem BTK)tamasbaranyi79@gmail.com Európa neve Pierre Manent: A nemzetek létjoga. Gondolatok az európai demokráciáról.75 / 2019
Baráth Katalin(1978) történész (MTA TKI–SZTE–ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport, SZTE Jelenkortörténeti Tanszék)barath.katalin@tatk.elte.hu A magyar futball útilevél-irodalma és a globális identitás problémája (1911–1939)85 / 2021
A történettudomány mint szabadulóművészet. Konferencia az Aetas –Történettudományi folyóirat alapításának 25. évfordulója alkalmából – 2010. május 21. Szeged40. / 2010.
Elhaló hangok az elefántcsonttoronyból Pócza Kálmán: Emlékezetpolitika. Múltfeldolgozás és történelemtudomány Németországban.56 / 2014
Jobst Ágnes: A nyelv kisajátítása. A második világháború utáni média elemzése szótárral és szövegmutatványokkal. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához.53 / 2013
Lackó Mihály: Széchenyi elájul. Pszichotörténeti tanulmányok21-22 / 2005. November
Részleges hasonulás. Narratív identitásmodellek a történészek önéletrajzaiban (1951. december)64 / 2016
Súlyosbító körülmények. Női vádlottak az első világháború hátországi büntetőbírósága előtt71 / 2018
„Gegenpressing”. Az első stadionépítési láz részvénytársaságai: FTC és MTK (1908–1943)81 / 2020
Barkóczi Janka (1983) filmtörténész, PhD-hallgató (Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola)barjanka@gmail.com Hírek múlt időben. Emlékezetpolitika a Magyar Világhíradókban65 / 2016
Bartha Ákos(1982) történész, PhD-hallgató (DE BTK Történelmi Intézet)akosbartha@yahoo.com Az elveszíthető múlt nyomában Gyáni Gábor: Az elveszíthető múlt. A tapasztalat mint emlékezet és történelem.44 / 2011
Bartha Eszter(1975) történész, szociológus (ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék)barthaeszter@hotmail.com „Ezen a szállón szinte minden megszűnt, ami korábban valamifajta többletként volt jelen”. Munkásszállók, szociális jogok és legitimáció a jóléti diktatúrákban49 / 2012
Bata Tímea (1976) etnográfus (Néprajzi Múzeum)btimi@neprajz.hu „Falusi képeskönyv” – népies témájú fotográfiák az Új Időkben73 / 2018
Bauerkämper Arnd(1958) történész (Berliner Kollegs für Vergleichende Geschichte Europas)baue@zedat.fu-berlin.de Agrártörténet és agrártársadalom az NDK-ban36 / 2009. Július
Baumgartner, Gerhard A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetésől 2.7-8 / 2002. Március
Bayer Árpád (1989) történész, PhD-hallgató (EL TE BTK Atelier Európai Historiográfia és Társadalomtörténet Doktori Program)bayerarpad@gmail.com A múlt, a jelen és a történész Gyáni Gábor: A történelem mint emlék(mű).69 / 2017
Béaur Gérard(1949) történész (Centre de Recherches Historiques EHESS)gerard.beaur@ehess.fr A rurális társadalmak problémája a német és francia történetírásban19-20 / 2005. Május
Bégány Judit (1984) szociológus beganyjud@gmail.com Egy református leánygimnázium társadalmi karaktere, 1920–194056 / 2014
Beluszky Pál(1936) geográfus (MTA RKK KÉTI)fenyvesi@rkk.mta.hu "A város a láz, a nyugtalanság, a munka és a fejlődés". Magyarország városhálózata a 20. század elején.11-12 / 2003. Május
Mi a történeti földrajz és kik a történeti földrajzosok? Kerekasztal-beszélgetés.31 / 2008. Április
Beluszky Tamás(1968) történész phd hallgató (ELTE) Értékek, értékrendi változások Magyarországon 1945 és 1990 között1 / 2000. Nyár
Bence Áron(1985) PhD-hallgató (ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, Társadalom- és Gazdaságtörténeti Program)sirborsius@gmail.com Szijártó M. István: Tapasztalatok, cselekvő egyének, felelősség. Oroszország mikrotörténelmének tanulságai55 / 2014
Bencsik Péter történész (MTA–SZTE–ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport; SZTE Jelenkortörténeti Tanszék)bencsikp@yahoo.com Territorializálódás és globalizáció. Historiográfiai áttekintés85 / 2021
Benda Borbála(1966) történész bb66@freemail.hu Fogyasztási szokások és változásaik a 17. századi főúri udvarokban10 / 2002. December
Benda Gyula(1943) történész (ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténet Tanszék egykori tanára) "Kvantitatívvá tenni a helytörténetírást" - Interjú Kápolnai Ivánnal15-16 / 2004. Május
Kisvárosi társadalom és gimnáziuma. Egy mezővárosi gimnázium helybeli diákjai a 19. század első felében3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Benda Judit(1971) régész (Budapesti Történeti Múzeum, Középkori Osztály)benda.judit@mail.btm.hu Vidék a városban: kertek és majorságok a középkori Budán78 / 2019
A csendes háttér. Nők munkalehetőségei a középkori Budán60 / 2015
A kereskedelem topográfiája. A kereskedők térhasználata a késő középkori Budán45 / 2011
Benda Judit(1971) régész (Budapesti Történeti Múzeum, Középkori Osztály) benda.judit@btm.hu
Berecz Anita (1987) történész (Eszterházy Károly Egyetem)anita.berecz87@gmail. com Eger kiváltságos mezőváros polgárai a 19. század elején78 / 2019
Pap József: Tanulmányok a dualizmus kori magyar parlamentarizmus történetéből.70 / 2017
Berki Imre(1973) kormánytisztviselő (Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár Titkársága)berki.imre@gmail.com Majtényi György: K-vonal. Uralmi elit és luxus a szocializmusban.40. / 2010.
Berta János(1982) PhD-hallgató (PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola, Néprajz – Kulturális Antropológia Doktori Program)jnsberta@yahoo.com Filmtörténet a történettudomány köntösében. Sárközy Réka: Elbeszélt múltjaink. A magyar történelmi dokumentumfilm útja55 / 2014
Valóság tűzön-vízen át. Megismerési módszerek és filmkészítői attitűdök az 1970-es évek magyar dokumentumfilmjében65 / 2016
Bertényi Iván ifj.(1975) történész - művészettörténész (PPKE BTK Történelmi Intézet)bertenyi@citromail.hu Id. Horánszky Nándor: Deák Ferenc lelkialkata és befolyása politikai pályafutására21-22 / 2005. November
Bezsenyi Tamás (1988) történész, kriminológus (NKE RTK Kriminalisztikai Intézet)bezsenyi.tamas@uni-nke.hu „Itt maguknál öröm lehet rendőrnek lenni!” A bűn ábrázolása a Kádár-korszakjátékfilmjeiben65 / 2016
Bicskei Éva(1969) történész, Ph.D. hallgató (Közép-európai Egyetem)hphbie01@phd.ceu.hu Műkedvelés és professzionalizáció között. Nők képzőművészeti oktatásának intézményesülése az első világháborúig13 / 2003. Szeptember
Birkás Anna(1985) történész-kulturális antropológus, PhD-hallgató (ELTE BTK Atelier)annabiri@yahoo.com A gazdaságpolitika története mint párttörténet. Berend T. Iván és a párttörténetírás a hatvanas évek közepén67 / 2017
A menekültlét arcai. Örmény menekültek és a menekültügy kialakulása46 / 2011
Boa Krisztina(1987) történész, PhD-hallgató (MTA–ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport)kriszta.boa@gmail.com „[A]z ínség olly rém alakban gyakorlá hatását”. Válságreflexiók 1863–1864-ről54 / 2013
Bobory Dóra(1977) történész, junior fellow (Collegium Budapest)dora.bobory@gmail.com A mágikus közép – avagy tanulhatott-e Faust mágiát Krakkóban? Láng Benedek: Unlocked Books. Manuscripts of Learned Magic in the Medieval Libraries of Central Europe38 / 2009. December
Bódán Zsolt (1975) történész, levéltáros (Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára)bodan.zsolt@mnl.gov.hu A Békéscsabai Casinó a reformkorban74 / 2018
Bodnár Krisztián(1984) történész, levéltáros (Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára Sátoraljaújhelyi Fióklevéltár)bodnar.krisztian@mnl.gov.hu Cieger András: 1867 szimbolikus világa. Tanulmányok a kiegyezés koráról.81 / 2020
Deák Ágnes: Suttogások és hallgatások. Sajtó és sajtópolitika Magyarországon, 1861–1867.84 / 2021
Demmel József: A szlovák nemzet születése. L’udovít Štúr és a szlovák társadalom a 19. századi Magyarországon.51 / 2013
Bödők Gergely (1983) történész, PhD-hallgató (Eszterházy Károly Egyetem)bodokgergely@gmail.com Thália Arész szolgálatában: színház és színházi élet Magyarországon a Nagy Háború alatt69 / 2017
Bodovics Éva Judit(1985) kulturális antropológus, történész (Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára, ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola)bodovics.eva@gmail.com A pusztulás képei. Katasztrófa-fotográfia a 19. század második felében73 / 2018
Antropológus a „Munkás-szigeteken”. R. Nagy József: Boldog téglafalak között. Munkáskolóniák kulturális antropológiai vizsgálata Északkelet-Magyarországon.54 / 2013
Árvízi hangok. Az 1878-as miskolci árvizet megélt személyek történetei54 / 2013
Dupcsik Csaba: A magyarországi cigányság története. Történelem a cigánykutatások tükrében, 1890-2008.48 / 2012
Köztisztasági és közegészségi viszonyok Miskolcon a 19. század utolsó harmadában83 / 2021
Bódy Zsombor(1970) történész, szociológus (ELTE TÁTK, MTA TKI–SZTE–ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport)body.zsombor@tatk.elte.hu A "szociális kérdés" kezelésének alternatívái a 19. század végén. Az 1891-es kötelező betegbiztosítási törvény keletkezése5-6 / 2001. Ősz-Tél
A lakás mint kutatási téma a modern városok történetében58 / 2014
Egy szocialista járműipari vállalat születése. Vállalati fejlődés a stráfkocsiktól a repülőgépeken át az önhordó karosszériás autóbuszokig52 / 2013
Gazdaságtörténet mint kultúrtörténetHartmut Berghoff – Jakob Vogel (szerk.): Wirtschaftsgeschichteals Kulturgeschichte. Dimensionen eines Perspektivenwechsels27 / 2007. május
Mátay Mónika: Törvényszéki játszmák. Válás Debrecenben 1793–1848.26 / 2006. November
Polgárok és munkások 1929-ben. Adalékok a fogyasztás történetéhez.10 / 2002. December
Társadalomtörténeti észrevételek Ungváry Krisztián „A Horthy-rendszer mérlege. Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon 1919–1944” című könyve kapcsán53 / 2013
Technokrata transznacionálé az 1960-as években és a keleti blokk önállósága a globalizáció szempontjából85 / 2021
Tomka Béla: Szociálpolitika a 20. századi Magyarországon európai perspektívában15-16 / 2004. Május
Viszontválasz Ungváry Krisztiánnak54 / 2013
„A dolgozók uszályába” kerülni. Technokrácia, párt, szakmunkások és vállalkozói funkciók az Ikarus Karosszéria- és Járműgyárban 1947 és 1953 között76 / 2019
Bognár Bulcsu(1970) szociológus (Pécsi Tudományegyetem, Szociológia Tanszék)bogbu@hotmail.com "A merészség a koncepcióban." Erdei kísérlete a hajnali társadalomszemlélet adaptációjára "A magyar paraszttársadalom" című művében15-16 / 2004. Május
A paraszti válság és a harmadik utas válaszok. Erdei Ferenc, Illyés Gyula és Szabó Zsoltán a népi szociográfusok mozgalmában36 / 2009. Július
Max Weber Magyarországon. A weberi életmű értelmezéseia honi társadalomtudománybanMolnár Attila Károly (szerk.): Szellem és etika„100 éves a Protestáns etika”26 / 2006. November
Társadalomrajz és politikai program. Erdei Ferenc korai írásairól2 / 2000. Tél
Bognár Katalin (1977) történész-muzeológus (Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Fényképtár)bognar.katalin@hnm.hu Fényképalbumok Rákosi Mátyás születésnapjára. A vizuális propaganda a dolgozó nép kezében73 / 2018
Bognár Szabina(1975) szociológus, Ph.D. hallgató (ELTE BTK Európai Etnológia Doktori Iskola)parol@freemail.hu Öröklési gyakorlat vizsgálata a századfordulón Mattyasovszky Miklós és Baross János gyüjtése9 / 2002. Szeptember
Bögre Zsuzsanna (1960) szociológus (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézet)bogre.zsuzsa@gmail.com A „szelektív” felejtés és a „szelektív” emlékezés dinamikája egy trauma feldolgozása kapcsán67 / 2017
„Az én korosztályom az egy ilyen mosolytalan korosztály…” Trauma és emlékezet az élettörténetben41 / 2010.
Bokor Zsuzsa(1977) etnográfus, történész, Ph.D. hallgató (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár)zsbokor@yahoo.com A nemek kutatása Délkelet-Európában. M. Jovanivic - S. Naumovic (eds.): Gender Relations in South Eastern Europe. Historical Perspectives on Womanhood and Manhood in 19th Century and 20th Century13 / 2003. Szeptember
Női páciensek: a kolozsvári Női Kórház története a két világháború között66 / 2016
Pető Andrea (szerk.): Társadalmi nemek képe és emlékezete Magyarországon a 19-20. században19-20 / 2005. Május
Bolgár Dániel (1981) történész (ELTE BTK)bolgardaniel@gmail.com Kíméletlen uzsorásokból kaftános puritánok. A zsidó páriakapitalizmus elméletének története66 / 2016
Páriák és próféták. Válasz Halmos Károlynak73 / 2018
Puhány zsidók avagy részrehajló tornatanárok? A zsidó testi kudarc a századfordulós Magyarországon74 / 2018
Szegedi Péter: Az első aranykor. A magyar foci 1945-ig.73 / 2018
Bollók Ádám(1982) egyetemi hallgató (ELTE BTK Régészeti Intézet)bollokadam@freemail.hu Új irány a kora középkori etnogenezis-kutatásban? Gillett, Andrew (szerk.): On Barbarian Identity. Critical Approaches to Ethnicity in the Early Middle Ages24-25 / 2006. Június
Borbély Sándor (1982) tudományos segédmunkatárs (MTA BTK Néprajztudományi Intézet)sborbely@btk.mta.hu Fegyelmezési technikák és adaptációs mechanizmusok Kárpátalja határvidéki régiójában71 / 2018
Borgos Anna (1973) pszichológus (MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet)borgosanna@gmail.com „A házaséletet férje mellett megszokta vagy legalábbis eltűri, de néha még élvezi is” A leszbikusság képei a Kádár-korszak pszichiátriai irodalmában66 / 2016
Böszörményi-Nagy Orsolya (1985) PhD-hallgató (ELTE BTK Atelier Európai Historiográfia és Társadalomtörténet Doktori Program)orsolya.bn@gmail.com Film: produkció és recepció között. A Szerelem című film értelmezései65 / 2016
Both Noémi Zsuzsanna(1990) PhD-hallgató (Babeş–Bolyai Tudományegyetem))bothnoemizsuzsanna@gmail.com Kövér György: Biográfia és társadalomtörténet.60 / 2015
Bottoni, Stefano(1977) történész Ph.D. hallgató (Bolognai Egyetem BTK)stefanob77@yahoo.it. A hatalom értemisége - az értelmiség hatalma. A Földes László-ügy18 / 2004. December
A krízis éve a Székelyföldön, 1949.30 / 2007. December
Bourdieu, Pierre (1930) szociológus (A Collége de France egykori professzora) Javaslat a sportszociológia programjára7-8 / 2002. Március
Bourlet Caroline(1948) történész (Párizs, Institut de Recherche et d’Histoire des Textes CNRS)caroline.bourlet@irht.cnrs.fr Közel és távol: kísérletek a késő középkori megélt tér rekonstrukciójára45 / 2011
Bove Boris(1970) történész (Párizs, Université Paris 8, Département d’Histoire)boris.bove@univ-paris8.fr Közel és távol: kísérletek a késő középkori megélt tér rekonstrukciójára45 / 2011
Bozó Péter(1980) zenetörténész (MTA BTK Zenetudományi Intézet, 20–21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport)pebozo@gmail.com A szalon mint a zenei és társasági élet színtere Jacques Offenbach Monsieur Choufleuri restera chez lui le… című operettjében51 / 2013
Heltai Gyöngyi: Az operett metamorfózisai, 1945–1956. A „kapitalista giccs”-től a haladó „mimusjáték”-ig.51 / 2013
Bozsonyi Károly(1966) szociológus (Károli Gáspár Református Egyetem BTK, Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet)

 

Bozsonyi Károly (1966) szociológus
(Károli Gáspár Református Egyetem BTK,
Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet)
bozsonyi@yahoo.com

 

bozsonyi@yahoo.com A hatalom hálója. A Kádár-kori hatalmi elit – hálózati struktúrája az együttvadászási szokások alapján47 / 2012
Brandt Juliane(1960) történész (Universität Leipzig)jbrandt@cs-net.de A Délkelet-Európára vonatkozó németországi oktatás és kutatás helyzete. Beszámoló a Südosteuropagesellschaft 2001. február 23-24-i üléséről.3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
A politika mint vallás? Beszámoló "A vallás nacionalizálása, a nemzet szakralizációja a 19. század és a 20. században Középkelet-, Délközép- és Kelet-Európában" című konferenciáról (2000. november 30. - december 2. Lipcse)3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Adalékok a munka fogalmának református koncepciójához a 19. századi Magyarországon5-6 / 2001. Ősz-Tél
Hudi József: Fábián-emlékkönyv. Fábián József (1761 - 1825) református esperes pályafutása.10 / 2002. December
Mariana Hausleitner: Die Rumänisierung der Bukowina: Die Durchsetzung des nationalstaatlichen Anspruchs Großrumäniens. 1918 - 1944.10 / 2002. December
Stephen Kalberg: Max Weber's Comparative-Historical Sociologgy7-8 / 2002. Március
Brather, Sebastian(1964) régész (Universität Freiburg, Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters)sebastian.brather@ufg.uni-freiburg.de "Etnikai értelmezés" és struktúratörténeti magyarázat a régészetben24-25 / 2006. Június
Burke, Peter(1937) professor emeritus (Cambridge University) Útmutatás az utazástörténet számára26 / 2006. November
Buskó Tibor László(1975) Ph.D. hallgató (ELTE BTK Atelier)tibor@ludens.elte.hu Bácskai Vera - Gyáni Gábor - Kubinyi András: Budapest története a kezdetektől 1945-ig.3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Buzgó Gábor PhD-hallgató (Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola)bgabor95@gmail.com Az életút végén Idős emberek sorsa a Bihar vármegyei Nagylétán az 1930-as években77 / 2019
Cieger András(1973) történész (MTA BTK Történettudományi Intézet)ciegerandras@btk.mta.hu A politikus mint hivatás a 19. századi Magyarországon?42 / 2010
Érdekek és stratégiák. A helyi politikai elit érdekérvényesítési lehetőségei a kárpátaljai régió vármegyéiben a dualizmus időszakában13 / 2003. Szeptember
Kritikai megjegyzések Paksy Zoltán könyvéhez 75 / 2019
Lipták Dorottya (szerk.): Vállalkozó és a kultúra. Heckenast Gusztáv, a legendás könyvkiadó (1811–1878)55 / 2014
Cora Zoltán történész, irodalmár (SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Történeti Intézet)coraz@lit.u-szeged.hu A magyarországi szociálpolitika és társadalom- biztosítási rendszer vagyonvesztése és anyagi stabilizációja 1945 és 1947 között80 / 2020
Csapó Csaba(1968) történész (ELTE BTK Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék)csapo@ludens.elte.hu A szögekkel kivert "Ráday-bölcső". Egy várbörtön anatómiája2 / 2000. Tél
Császár Melinda(1980) szociológus (MTA – Budapesti Corvinus Egyetem, Demográfi ai Kutatócsoport)melinda.csaszar@uni-corvinus.hu Tomka Miklós: A legvallásosabb ország?Vallásosság Szatmárban, Erdélyben, Romániában27 / 2007. május
Csatári Bence történész, újságíró (Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala)bence.csatari@neb.hu „Szia Gábor, hogy vagy?” A kádári könnyűzenei élet állambiztonsági megfigyeltjeinek és megfigyelőinek attitűdjei jelenkori narratívák tükrében79 / 2020
Csatlós Judit kulturális antropológus, muzeológus (Petőfi Irodalmi Múzeum – Kassák Múzeum)csatlos.judit@pim.hu Turisták a tilos táblák árnyékában. A szabadidő átpolitizálódása a munkáskultúrában84 / 2021
Csekő Ernő(1971) folevéltáros (Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára)cseeko@freemail.hu Pilkhoffer Mónika: Pécs építészete a századfordulón (1888-1907)31 / 2008. Április
Cselényi Emese(1981) szociológus-politológus, PhD-hallgató (Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskola)emese.cselenyi@stud.uni-corvinus.hu Gerhard Péter – Koltai Gábor – Rácz Attila – V. László Zsófia (szerk.): Rendszerváltás(ok) Magyarországon.46 / 2011
Csicsics Anna PhD-hallgató (ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Doktori Program)csannabt@gmail.com „Erőd a VIII. kerületben” – A Ganz-MÁVAG kolónia öröksége75 / 2019
Történész a tiszta szobában – Beszámoló a Hajnal István Kör 2018. évi konferenciájáró75 / 2019
Csikány Tamás(1958) hadtörténész (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem)csikany.tamas@zmne.hu "Nem kerestek engemet kötéllel, Zászló alá magam csaptam én fel." Önkéntesség és kötelező szolgálat a 19. század első felében és az 1848-49-es magyar honvédseregben33 / 2008. November
A hadtörténelem támadólagos védelme egy morózus hadtörténésszel szemben35 / 2009. Április
Csíki Tamás(1968) történész (Miskolci Egyetem, BTK Történettudományi Intézet)csikit@freemail.hu A szegénységtől az éhínségig Az agrárproletariátus az I. világháború idején77 / 2019
Együttélés és kirekesztés. Zsidók Zala megye társadalmában 1919-194519-20 / 2005. Május
Városiasodás és önszerveződés. Egyesületek Kassán a 19. század második felében56 / 2014
Csíky Gergely(1979) Ph.D. hallgató (ELTE BTK Régészeti Intézet)gergelycsiky@yahoo.com Kitalált szlávok? A korai szlávok régészeti és történeti problémái. Hozzászólások Florin Curta könyvéhez és fogadtatásához. Florin Curta: The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower Danube Region, c. 500-70024-25 / 2006. Június
Csiszár Gábor(1978) irodalomtörténész, gimnáziumi tanár (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium)cameliard@gmail.com A Redl-ügy megjelenése a korszak sajtójában72 / 2018
Csoma Borbála(1976) egyetemi hallgató (PPKTE)h12656cso@helka.iif.hu Magyar fürdővendégek a gräfenbergi vízgyógyintézetben. Egy csehországi fürdő mindennapjai magyar szemmel7-8 / 2002. Március
Csorba László történész (ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék)csorba@caesar.elte.hu A diétai magyar múzsa újabb ajándéka Dobszay Tamás: A rendi országgyűlés utolsó évtizedei (1790–1848).80 / 2020
Csukovits Enikő(1961) történész ((MTA Történettudományi Intézet, Középkori Osztálya)ecsukovits@tti.hu Források, műfajok, lehetőségek: a középkori Magyarország-kép elemei38 / 2009. December
Csunderlik Péter (1985) történész (Mathias Corvinus Collegium)csunderlikpeter@gmail.com Achtung, Habsburg! Romsics Gergely: Nép, nemzet, birodalom. A Habsburg Birodalom emlékezete a német, osztrák és magyar történetpolitikai gondolkodásban, 1918–1941.49 / 2012
Esésében is súlyos Ujváry Gábor (szerk.): A negyedik nemzedék és ami utána következik. Szekfű Gyula és a magyar történetírás a 20. század első felében.58 / 2014
Jól értelmezett pártosság Erős Vilmos – Takács Ádám (szerk.): Tudomány és ideológia között. Tanulmányok az 1945 utáni magyar történetírásról.56 / 2014
Czifra Mariann(1979) irodalomtörténész (ELTE BTK XVIII–XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék)czifra.mariann@yahoo.com A kéziratok Tejútrendszere – foliális olvasás a Kazinczy-hagyatékban43 / 2011
Czingel Szilvia(1970) néprajzkutató (Centropa Alapítvány)czingel@centropa.org A látható és láthatatlan divat. A modern fehérnemű magyarországi elterjedése55 / 2014
Cziráki Zsuzsanna történész (Szegedi Tudományegyetem BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék)czzsuzsanna@gmail.com A város a vidék szemében Brassó és környezete a 17. század első évtizedeiben78 / 2019
Czirfusz Márton geográfus, PhD hallgató (ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék)czirfusz.marton@gmail.com Peter Haggett: Geográfia. Globális szintézis31 / 2008. Április
Czoch Gábor(1965) történész (ELTE Atelier)gczoch@gmail.com A város mint földesúr. Kassa és falvai a jobbágyfelszabadítás előtti évekbenc50 / 2012
Az ötvenedik szám elé50 / 2012
Deák Ágnes: "Nemzeti egyenjogúság". Kormányzati nemzetiségpolitika Magyarországon 1848-1860.11-12 / 2003. Május
Egy város képei a történész szemével. Erdősi Péter – Majorossy Judit (szerk.): Kép, önkép, múltkép. Fejezetek Szentendre történetéből.63 / 2016
Hogyan határozható meg a város területe?Az 1843/44. évi városi törvény vitája24-25 / 2006. Június
De Cevins, Marie-Madeleine(1965) történész (Université d' Angers)cev.mo@wanadoo.fr A szegények és a betegek gondozása a középkor végi magyar városokban.11-12 / 2003. Május
Deák Éva történész (MTA BTK Néprajztudományi Intézet)deak.eva@btk.mta.hu Öltözködés és identitás a 17–18. századi Erdélyben a viseletsorozatok tükrében55 / 2014
Deáky Zita(1955) etnográfus (Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar)deakyzita@freemail.hu Krász Lilla: A bába történeti szerepváltozása a 18. századi Magyarországon17 / 2004. Szeptember
Debreczeni Boglárka(1981) író, költő, szerkesztő, kritikus boglarka.debreceni@gmail.com ID – Memory Puzzle Kovács Éva (szerk.): Tükörszilánkok. Kádár-korszakok a személyes emlékezetben.46 / 2011
Dembitz Gabriella (1979) egyiptológus (CNRS, USR 3172 CFEE TK – Labex Archimede - Université Paul Valéry Montpellier III (ANR-11-LABX-0032-01))dembitzg@yahoo.com Hereré, Nodzsmet és Henuttaui – az előkelő nők társadalmi szerepe az ókori Egyiptomban a késő Ramesszida kor és a XXI. dinasztia idején63 / 2016
Demeter Gábor történész (Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, Délkelet-Európa Története Osztály)demeter.gabor@btk.mta.hu Környezettörténet. A gazdaságtörténet-írás historiográfiája82 / 2020
Tuberkolózis, tetű és pöcegödör. Iskolások egészségügyi és lakhatási helyzete Debrecenben, a nagy gazdasági válság idején83 / 2021
Dénes Iván Zoltán(1946) eszmetörténész ( (Academia Europaea, London)deniz@iti.mta.hu Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe (1770–1945). Texts and Commentaries. I–II–III/1,2–IV.62 / 2015
Derzsi Júlia történész (Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Sibiu)jderzsi@yahoo.com Szeben szék falubírái Falu és város viszonya a 16. századi hatósági rendszabályok tükrében78 / 2019
Djordjevski Josef történész (University of California San Diego, Department of History)jdjordje@ucsd.edu Az idegenforgalom környezettörténete a hidegháborús Magyarországon és Jugoszláviában84 / 2021
Dobszay Tamás(1962) történész, egyetemi oktató (ELTE BTK Történeti Intézet)dobtam@freemail.hu Emlék, felidézés, önéletírás. Egy cívis-memoár tapasztalatai41 / 2010.
Széchenyi István országgyűlési részvétele. Diétai itinerárium70 / 2017
Dohi Gabriella PhD-hallgató, szabadúszó videóújságíró (ELTE Film-, Média- és Kultúraelméleti Doktori Program)libera.hidalgo@gmail.com Papp Barbara – Sipos Balázs: Modern, diplomás nő a Horthy-korban77 / 2019
Dominkovits Péter(1962) történész, levéltáros (MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára)dominkovitspeter@mnl.gov.hu Benda Gyula: Zsellérből polgár. Keszthely társadalma 1740-184837 / 2009. November
Familiáris szolgálta - vármegyei hivatalviselés. Egy 17. századi Sopron vármegyei alispán, gálosházi Récsey (Rechey) Bálint9 / 2002. Szeptember
Kármán Gábor: Egy közép-európai odüsszia a 17. században. Harsányi Nagy Jakab élete.57 / 2014
Kora újkori térképészettörténet – társadalomtörténet – hadtörténet. Pálffy Géza: A haditérképészet kezdetei a Habsburg Monarchiában. Az Angielini várépítész-família rendszeres térképészeti tevékenysége a horvát-szlavón és a magyarországi határvidéken az 152 / 2013
Megyei hivatalviselőkből a rendi diéták követei. Párhuzamos családi karrierek a kora újkori Sopron vármegyében70 / 2017
Dömötör Ildikó (1975) történész (Nyíregyházi Főiskola Angol Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszék) ildiko.domotor@gmail.com Magyarország egy angol úri hölgy szemszögéből – Julia Pardoe útleírása 1839–40-ből60 / 2015
Dömsödi Balázs(1974) történész Ph.D hallgató (ELTE BTK Társadalomtörténet Doktori Iskola)domsodib@excite.com A menhelyektől a minta-építkezésekig. A Hajléktalanok Menhelye Egylet és a Soroksári úti munkáslakótelep5-6 / 2001. Ősz-Tél
Draskóczy István történész (ELTE BTK Közép- és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék) Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Dunning, Eric(1936) szociológus (University of Leicester)ed15@le.ac.uk A sport mint férfiaknak fenntartott terület: megjegyzések a férfi identitás társadalmi gyökereiről és változásairól7-8 / 2002. Március
Egry Gábor(1975) történész (Politikatörténeti Intézet)egry.gabor75@gmail.hu Az I. világháború közép- és kelet-európai emlékezetének mozaikdarabkáiról. Rendhagyó beszámoló egy konferenciáról59 / 2015
Nemzetekről és bankokról51 / 2013
Eigner, Peter(1960) gazdaság- és társadalomtörténész (Institut för Wirtschaft- und Sozialgeschichte der Universität Wien)peter.eigner@univie.ac.at Spekulánsok, "szürke eminenciások" és a régi bécsi patríciusok hanyatlása. Tézisek a két világháború közötti osztrák vállalkozó polgárságról14 / 2003. December
Eiler Ferenc(1968) történész (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Kisebbségkutató Intézet)

 

Eiler Ferenc (1968) történész
(MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Kisebbségkutató Intézet)
feiler@mtaki.

 

feiler@mtaki.hu A németek „számonkérése”. Társadalmi, gazdasági következmények Hartán, 1945–195947 / 2012
Elek Orsolya (1986) fotográfus, PhD-hallgató (ELTE BTK Atelier - Európai Historiográfia és Társadalomtörténet Doktori Program, Centre interdisciplinaire d’étude des littératures d’Aix-Marseille)elek.orsolya@yahoo.com A fénykép történeti forrásként való alkalmazhatóságáról73 / 2018
Alexis Nouss: La condition de l’exilé. Penser les migrations contemporaines.66 / 2016
Eőry Gabriella(1974) történész eoryga@gmail.com A városi elit és a döntéshozók. Takács Tibor: Döntéshozók. Városi elit és önkormányzat Nyíregyházán a 20. század első felében.39 / 2010.
Amy Milne-Smith: London Clubland. A Cultural History of Gender and Class in Late-Victorian Britain.57 / 2014
Az Országos Kaszinó tisztikara és tagsága (1883-1943)17 / 2004. Szeptember
Erdélyi Gabriella(1971) történész (BTK Történettudományi Intézet)erdelyi.gabriella@btk.mta.hu "Causa scientiae". Egy 16. századi tanúvallomási jegyzőkönyv anatómiája9 / 2002. Szeptember
Anyaság a kora újkorban. Várdai Kata és lányai kapcsolata82 / 2020
„Úgy sétálok a történelemben, ahogy a mindennapi életben.” Interjú Péter Katalinnal 75. születésnapja alkalmából46 / 2011
Erdélyi Mátyás(1985) egyetemi hallgató (Közép-európai Egyetem)erdelyi.matyas@gmail.com A Keleti Kereskedelmi Akadémia és az orientalisták: tudomány, a gazdaság és a politika interakciója80 / 2020
Richard Dennis: Cities in Modernity. Representations and Productions of Metropolitan Space, 1840–1930.47 / 2012
Erdélyi Mátyás történész (Centre français de recherche en sciences sociales, Prága, BTK TTI, Budapest)matyas.erdelyi@cefres.cz
Erdős Patrik András történész, PhD-hallgató (EL TE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program)erdandrasp@gmail.com A „Vörös Isten” hátat fordít Bob Dent: A vörös város. Politika és művészet az 1919-es Magyarországi Tanácsköztársaság idején.82 / 2020
Erdős Kristóf (1984) történész-muzeológus, PhD-hallgató (Sziklakórház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóhely, ELTE BTK)erdoskristof@gmail.com „Ma érkeztem…” Magyar menekültek Salzburgban, 1945–195346 / 2011
Erdősi Péter(1970) történész (Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága)pietro.silvani@gmail.com Az Udvar és a Nemzet. Egy kutatás kérdései37 / 2009. November
Barokk és neobarokk. Két fogalom kölcsönhatásaMagyarországon23 / 2006. Március
Hilt Eric közgazdász (Wellesley College, Department of Economics)ehilt@wellesley.edu Gazdaságtörténet, történelmi elemzés és az „új kapitalizmustörténet”72 / 2018
Eszik Veronika(1985) történész, PhD-hallgató (MTA BTK Történettudományi Intézet)eszik.veronika@btk.mta.hu A magyar–horvát tengermellék mint nemzetiesített táj. Adalék az intézményesülő földrajztudomány és a nemzetépítés kapcsolatához62 / 2015
A vasút Ferencvárosban. Egy nagyvárosi ipari zóna térszerkezeti vizsgálata52 / 2013
Dominique Kirchner Reill: Nationalists Who Feared the Nation. Adriatic Multi-Nationalism in Habsburg Dalmatia, Trieste and Venice55 / 2014
Fiume árnyékában. A magyar kikötő dualizmus kori iparosításának regionális következményei76 / 2019
François Jarrige: Technocritiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences.61 / 2015
Pelles Márton – Zsigmond Gábor: A fiumei magyar kereskedelmi tengerészet története (1868–1918). / The Hungarian Maritime Trade History of Fiume (1868–1918)76 / 2019
Etges Andreas(1965) történész (John F. Kennedy-Institut für Nordamerikastudien – Freie Universität, Berlin)etges@jfki.fu-berlin.de Gazdasági nacionalizmus: az Egyesült Államok és Németország összehasonlítása 1865/71–191447 / 2012
Fallenbüchl Zoltán(1924) történész A nyugdíj - kegytol a jogig (1600-1790)11-12 / 2003. Május
Faragó Tamás történeti demográfus (Corvinus Egyetem, Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet)tamas. farago@mail.datanet.hu A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetéről5-6 / 2001. Ősz-Tél
Adatok a pestisjárványok magyarországi történetéhez. A máramarosi példa.30 / 2007. December
Farkas Gyöngyi(1960) történész (Magyar Mezőgazdasági Múzeum)farkasgy@mmgm.hu "... a külső látszat és nagy hangoskodás dacára szemben állott a népi demokrácia társadalmi rendjével..." Kollektivizálás és ellenségteremtés (Tyukod, 1951)36 / 2009. Július
"Gyertek lányok traktorra!" Női traktorosok a gépállomáson és a propagandában13 / 2003. Szeptember
A nyílt levéltől a névtelen levélig. Egy „vérbeli demokrata” és a kollektivizálás64 / 2016
Irén szerint a világ. Egy szatmári parasztasszony történetei60 / 2015
Farkas Antónia Judit(1969) irodalomtörténész (Veritas Történetkutató Intézet)lupusjudit@gmail.com A képek, amelyek bejárták és megosztották az egész világot. A Life magazin 1956-os fotói67 / 2017
A képek, amelyek bejárták és megosztották az egész világot. A Life magazin 1956-os fotói73 / 2018
Bisztrai Farkas Ferenc és a bibliofil könyvkiadás. Adalékok a két világháború közötti magyar könyvkultúra történetéhez10 / 2002. December
Farkas Zsuzsanna művészettörténész (Szépművészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, Adattár)zsuzsa.farkas@szepmuveszeti.hu Az amerikás magyarok fényképészei Fejős Zoltán: Amerikai magyar műtermi fényképészek az 1880-as évektől a második világháborúig.80 / 2020
Fazekas Zsuzsanna(1986) történész, PhD-hallgató (ELTE BTK Atelier Doktori Program)susieliom@gmail.com Gabriella Elgenius: Symbols of Nations and Nationalism. Celebrating Nationhood.62 / 2015
Malte Rolf: Soviet Mass Festivals, 1917–1991.64 / 2016
Fehér Andrea történész (Babes¸–Bolyai Tudományegyetem Kolozsvári Magyar Történeti Intézet)andrea.feher@ubbcluj.ro V. László Zsófia: Példás asszonyok. Női szerepek változása a protestáns halotti beszédek tükrében (1711–1825).84 / 2021
Fehér Viktor PhD-hallgató (Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola)fehvik@gmail.com Irányok és műhelyek a Jugoszlávia-emlékezet kutatásában. Konferenciabeszámoló a 4. Socialism on the Bench nemzetközi tudományos konferencia Emlékezetkultúra szekciójában elhangzott előadásokról, 2019. szeptember 26–28., Pula79 / 2020
Fejérdy Tamás építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök tfejerdy47@gmail.com A Világörökség mint kulturális örökségi laboratórium75 / 2019
Fenyvesi Kristóf(1979) irodalomtörténész, kultúrakutató (Jyväskyläi Egyetem, Finnország)fenyvesi.kristof@gmail.com Mindent egy lapra. A Sic Itur ad Astra folyóirat játéktörténeti számáról Bezsenyi Tamás – Veress Dániel (szerk.): Csak játék?56 / 2014
Festetics János A parasztok viszonya földesurukhoz Magyarországon (1806)19-20 / 2005. Május
Fisli Éva(1974) történész, múzeológus (Magyar Nemzeti Múzeum)fisli.eva@hnm.hu A megtalált Budapest Tomsics Emőke: Budapest Atlantisza. A pesti Belváros átalakulása a 19. század végén.73 / 2018
Mozgásban [Victoria E. Bonell - Lynn Hunt (ed.) Beyond The Cultural Turn, New Directions in study of Society and Culture]2 / 2000. Tél
Fónagy Zoltán (1962) történész (MTA BTK Történettudományi Intézet)fonagy.zoltan@btk.mta.hu Kislány a zongoránál. A zene a középosztály magánéletében a 19. században51 / 2013
Forgó András (1977) történész (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)forgo.andras@btk.ppke.hu A kései konfesszionalizáció magyarországi jellegzetességeiről57 / 2014
Fóris Ákos (1989) történész, PhD-hallgató (EL TE BTK 19–20. századi Kelet-európai történelem Doktori Program)forako1989@gmail.com Beszélgetések a német múltról Laczó Ferenc: A német múltfeldolgozás. Beszélgetések történészekkel a huszadik század kulcskérdéseiről.68 / 2017
Frank Tibor(1948) történész (ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Amerikanisztika Tanszék)tzsbe@hu.inter.net Idő- és térszemlélet az amerikai gondolkodásban15-16 / 2004. Május
Frisnyák Sándor (Nyíregyházi Főiskola) Mi a történeti földrajz és kik a történeti földrajzosok? Kerekasztal-beszélgetés.31 / 2008. Április
Frisnyák Zsuzsa(1960) történész (MTA BTK Történettudományi Intézet)zsuzsa.frisnyak@index.hu A vasút hatása a magyarországi városokra52 / 2013
Fülöp Hajnalka(1974) néprajzkutató (Néprajzi Múzeum)fhajnianna@gmail.com Autentikus paraszti öltözetek néptáncosok ruhatárában55 / 2014
G. Etényi Nóra(1969) történész (ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék)etenyino@t-online.hu Toposzok és újítások a kora újkori Magyarországképben 17. századi német nyomtatványok tükrében38 / 2009. December
Gaál-Kántor György (1985) történész, PhD hallgató (ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Doktori Program) Ki az ellenség? Bihari Péter: Lövészárkok a hátországban. Középosztály, zsidókérdés, antiszemitizmus az első világháború Magyarországán.43 / 2011
Lynn Hunt ideje? Lynn Hunt: Measuring Time, Making History41 / 2010.
Gacsal Dóra (1995) egyetemi hallgató (Debreceni Egyetem)gacsal.dori95@gmail.com A római rabszolgaság63 / 2016
Gagyi József(1953) történész (Sapientia EMTE)gagyijozsef@yahoo.com Hatalom, szakértelem, átalakulás. A szocialista modernizáció kezdetei Románia egy elmaradott régiójában18 / 2004. December
Gál Zoltán(1967) regionális kutató (MTA RKK DTI)galz@rkk.hu "Aranykor után" A magyarországi bankközpontok területi átrendeződése a két világháború közötti korszakban31 / 2008. Április
Mi a történeti földrajz és kik a történeti földrajzosok? Kerekasztal-beszélgetés.31 / 2008. Április
Gálffy László(1970) történész (Szegedi Tudományegyetem)galffy@gmail.com Hajnal István: Írásoktatás a középkori egyetemeken34 / 2008. December
Gammerl Benno(1976) történész (Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas))bennogam@gmx.de Jogi nacionalizáció birodalmi keretek között:honosság és állampolgárság Magyarországonés Kanadában, 1867–1914.28-29 / 2007. Szeptember
Gaucsík István(1973) történész (Pozsonyi Városi Múzeum)gaucsikistvan@gmail.com A csehszlovákiai magyarság gazdasági szervezetei (1918-1938). Gazdasági egyesületek, szövetkezetek, ipartársulatok18 / 2004. December
Az eredet csapdája, avagy hangsúlyok és eltolódások51 / 2013
Történelem és mítoszteremtés. Karcolat a „legelső” szlovák szövetkezetről47 / 2012
Gebauer Hanga (1977) etnográfus, muzeológus (Néprajzi Múzeum)gebauer@neprajz.hu Hittérítés fényképeken – távoli kultúrák másodkézből. Missziós fotográfiák az európai befogadó szemével73 / 2018
Gelencsér Sándor(1896–1991) helytörténész Falusi könyvkultúra és olvasómozgalom régtől napjainkig43 / 2011
Gelléri Gábor(1976) irodalmár, történész, fõiskolai adjunktus (Berzsenyi Dániel Fõiskola)ggabor1976@yahoo.com Az Amazonastól az amazonokig.Egy „tökéletes utazás” visszhangjai26 / 2006. November
Bernard Lepetit: Carnet de croquis. Sur la connaissance historiqe.3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Paul Ricoeur: La mémoire, I'histoire, I'oubli5-6 / 2001. Ősz-Tél
Gergely András történész (ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék) Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Gergely Jenő történész (ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék) Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Gerhard Péter(1975) történész, levéltáros (Budapest Főváros Levéltára)gerhardp@bparchiv.hu A választás topográfiája. Az 1878-as pesti országgyűlési-képviselőválasztás korteshadjáratának térhasználata45 / 2011
A fővárosi képviselőjelöltek a dualizmus korai időszakában70 / 2017
Jogszerű kampánykiadás vagy választási visszaélés? Egy peranyag tanulságai67 / 2017
Törésvonalak és kampányok – az utóbbi évek hazai választástörténeti irodalmából Ignácz Károly: Budapest választ. Parlamenti és törvényhatósági választások a fővárosban, 1920–1945 / Feitl István (szerk.): Parlamenti választási kampányok Magyarországon.70 / 2017
Germuska Pál(1971) történész (1956-os Intézet Közalapítvány)ger13053@helka.iif.hu A magyar fogyasztói szocializmus zászlóshajói. Hadiipari vállalatok civil termelése, 1953-196333 / 2008. November
Ipari város, új város, szocialista város.11-12 / 2003. Május
Gerő András történész (ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék) A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetéről5-6 / 2001. Ősz-Tél
Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Gidó Attila (1979) történész (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár)gidoattila@yahoo.co.uk Magyarországi zsidó narratívák és erdélyi párhuzamok Laczó Ferenc: Felvilágosult vallás és modern katasztrófa közt. Magyar zsidó gondolkodás a Horthy-korban.65 / 2016
Glósz József(1950) történész gloszj@t-online.hu Területi hiány és felesleg Magyarország gabonatermelésében a 19. század első felében36 / 2009. Július
Goda Károly(1978) történész; PhD hallgató (ELTE BTK)karoly.goda@gmail.com Középkortörténet és az Urban History26 / 2006. November
Godzsák Attila(1990) történész (Petőfi Irodalmi Múzeum – Kazinczy Ferenc Múzeum)godzsakattila@gmail.com Paksy Zoltán: Nyilas mozgalom Magyarországon, 1932–1939.65 / 2016
Gőzsy Zoltán(1974) történész (PTE BTK Újkortörténeti Tanszék)gozsy.zoltan@pte.hu "Ex minimis faciunt maxima." Kísérlettípusok a paraszti közösség ideális rendjének kialakítására felvilágosult evangélikus lelkészek munkáiban36 / 2009. Július
Karl-Peter Krauss: Quellen zu den Lebenswelten deutscher Migranten im Königreich Ungarn im 18. und frühen 19. Jahrhundert.71 / 2018
Graffits Tamás (1985) PhD-hallgató (ELTE BTK Atelier Európai Historiográfia és Társadalomtörténet Doktori Program)tgraffit58@gmail.com Nosztalgia, trauma és történetírás Pintér Judit Nóra: A nem múló jelen. Trauma és nosztalgia.65 / 2016
Granasztói György(1938) történész, professor emeritus (ELTE BTK - Atelier)grana@euroweb.hu A háznép Nagyszombatban (1579-1711) Család és háznép az átmenet előtti Európa városaiban32 / 2008. Június
A kora újkori város területe, mint közösségi cselekedet: Nagyszombat példája57 / 2014
A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetéről5-6 / 2001. Ősz-Tél
Elméletek és történetek.Gyurgyák János - Kisantal Tamás (szerk.): Történetelmélet I-II.35 / 2009. Április
Nagyszombat, 1579-1711. A város területe, mint elbeszélés.11-12 / 2003. Május
Granasztói Olga(1971) irodalomtörténész (MTA–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport)golga@t-online.hu A szépnem hazaszeretete avagy hogyan mentette meg két nő Magyarországot 1722-ben60 / 2015
Olvasótól – olvasóig. Észrevételek a magyar olvasástörténeti kutatások aktuális kérdéseihez43 / 2011
Granasztói Péter(1968) történész - etnográfus (Magyar Néprajzi Múzeum)grana@neprajz.hu Daniel Roche: Le Peuple de Paris. Essai sur la culture populaire au XVIIIe siecle. Historie des choses banales. Naissance de la consommation dans les sociétés traditionnelles (XVIII-XIXe siele).3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Előszó a forrásközléshez60 / 2015
Gál Etelka: A nő mint munkaerő Derzstomajon60 / 2015
Ki ad többet érte? Használt tárgyak hálójában: árverések mikrovilága Kiskunhalason (1780–1850)50 / 2012
Péter család. A nemes Kiséri Péter család Kiskunhalason14 / 2003. December
Tanyai naplók. I. Táj- és Népkutató Tábor, Kiskunhalas, 1939. július35 / 2009. Április
Társadalmi presztízs és hierarchia: tárolóbútor divat Kiskunhalason 1760 és 1790 között10 / 2002. December
Új utakon, változatos tájakon. Az Annales 2003-as évfolyama15-16 / 2004. Május
Grenier Jean-Yves történész (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris)jean-yves.grenier@ehess.fr Erkölcsi norma és politikai gazdaságtan (13−21. század)81 / 2020
Grüll Tibor (1964) ókortörténész (PTE BTK TTI Ókortörténeti Tanszék)grull.tibor@gmail.com Multikulturalizmus és globalizáció az ókori Rómában63 / 2016
Gunst Péter történész Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Gyáni Gábor(1950) történész (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, ELTE TÁTK)visgyani@ceu.edu A felejtés mint politikai mítosz67 / 2017
A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetéről5-6 / 2001. Ősz-Tél
Érvek a kettős struktúra elmélete ellen3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Irinyi Károly: A politikai közgondolkodás és mentalitás változatai Debrecenben 1867-1918.11-12 / 2003. Május
Miért és hogyan született meg a Hajnal István Kör?64 / 2016
Szijártó M. István: A történész mikroszkópja. A mikrotörténelem elmélete és gyakorlata60 / 2015
Ute Daniel: Kultúrtörténeti kompendium. Elmélet, gyakorlat, kulcsszavak85 / 2021
Gyarmati Gyöngyi(1979) történész, Ph.D. hallgató (PTE BTK)gyarmatigy@primposta.com Eva Fodor: Working difference. Women's Working Lives in Hungary and Austria 1945-199515-16 / 2004. Május
Gyimesi Emese (1990) történész, PhD hallgató (ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Doktori Program)gyimesiemese@gmail.com A mindennapok esztétikája és az esztétika mindennapjai Dessewffy József életében Vaderna Gábor: Élet és irodalom. Az irodalom társadalmi használata gróf Dessewffy József életművében.59 / 2015
Szendrey Ignác mint apa82 / 2020
Gyimesi Réka (1990) PhD-hallgató (Pécsi Tudományegyetem BTK Európa és a magyarság a 18–20. században Doktori Program)gyimreka@gmail.com Umbrai Laura: Így szemeteltek Budapesten. A hulladékgazdálkodás múltja a fővárosban.59 / 2015
György Eszter(1982) történész (ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék)eszter.gyorgy@gmail.com A szappantartó, a panel patent és az LTP. N. Kovács Tímea (szerk.): Lakótelepek. A modernitás laboratóriumai.40. / 2010.
Az emlékezet és a felejtés helyei: roma örökség Magyarországon75 / 2019
Loïc Wacquant: Parias urbains, Ghetto, banlieues34 / 2008. December
György Péter (1954) esztéta, médiakutató (ELTE BTK)gyorgy.peter@btk.elte.hu A szégyenletes örökség – kísérteties kiállítások. (Idegen kultúrák és testek, láthatatlan individuumok)75 / 2019
A hiányzó hős csapdája. (A meglelt hősök képregénye) Balázs Eszter – Phil Casoar: Budapest hősei.73 / 2018
Győri Róbert(1976) geográfus (MTA RKK KÉTI)gyorir@mta.rkk.hu "A város a láz, a nyugtalanság, a munka és a fejlődés". Magyarország városhálózata a 20. század elején.11-12 / 2003. Május
Bécs kapujában. Területi fejlettségi különbségek a Kisalföld déli részén a 20. század elején24-25 / 2006. Június
Mi a történeti földrajz és kik a történeti földrajzosok? Kerekasztal-beszélgetés.31 / 2008. Április
Vadvízországtól a fokgazdálkodásig1 / 2000. Nyár
Gyurgyík László(1954) szociológus (Teleki László Intézet)l.gyurgyik@tla.hu A szlovákiai magyarság társadalmi szerkezetének alakukulása 1980-2001 között18 / 2004. December
Gyuris Ferenc(1985) geográfus, egyetemi hallgató (ELTE-TTK, Eötvös József Collegium)gyurisf@gmail.com Fodor Ferenc: A magyar földrajztudomány története31 / 2008. Április
H. Balázs Éva történész Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
H. Németh István(1971) történész-levéltáros (Magyar Országos Levéltár)nemeth.istvan@mnl.gov.hu Erdélyi külpolitika a vesztfáliai béke után.50 / 2012
Kassai kvártélyozási listák, 1708-170933 / 2008. November
Polgár vagy nemes? A városok nemesi rendű lakosainak problematikája a felső-magyarországi városszövetség tevékenysége tükrében9 / 2002. Szeptember
Habó Áron MA-hallgató (ELTE BTK )aronhabo@gmail.com A filmhíradó és a nemzeti ügy Barkóczi Janka: Ezerszemű filmhíradó. Vizuális propaganda Magyarországon, 1930–1944.84 / 2021
Hadas Miklós(1953) szociológus (Corvinus Egyetem)miklos.hadas@soc.bke.hu A gymnastica, avagy "a fiatalsági öröm köntösébe burkolt munka". Adalékok a modern férfiasság kialakulásának vizsgálatához7-8 / 2002. Március
Hagen Trever(1981) szociológus, PhD hallgató (University of Exeter)hagen.trever@gmail.com Zenélés a „víg gettóban”. A cseh underground 1968 és 1989 között39 / 2010.
Hajdu Zoltán(1952) geográfus (MTA RKK DTI)hajdu@rkk.hu A Kárpát-medence államosodási folyamatainak változásai és történeti földrajzi elemzésük31 / 2008. Április
Mi a történeti földrajz és kik a történeti földrajzosok? Kerekasztal-beszélgetés.31 / 2008. Április
Hajnáczky Tamás (1987) kisebbségpolitikai szakértő (KRE)hajnaczkyt@gmail.com Kujbusné Mecsei Éva (szerk.) – Nagy Pál (összeáll.): „Emberi hajlékot a putrik helyett!” Roma élet képekben az 1950-es években. (Fotóalbum)73 / 2018
Hajnal István "...ne deklaráljanak mesterségesen ellenfélnek..."Hajnal István levelezéséből halála 50. évfordulója alkalmából24-25 / 2006. Június
Hajnal István levelei kismartoni levéltárosi éveiből15-16 / 2004. Május
Hajós Ágnes(1982) történész, PhD-hallgató (ELTE BTK, Atelier)hajos_agnes@yahoo.com Papp Imre: A francia nemesi társadalom a XVIII. században32 / 2008. Június
Hajtó Vera (1976) történész, PhD-hallgató (Katholieke Universiteit Leuven, Onderzoekseenheid Moderniteit en Samenleving 1800–2000 (MoSa))hajtovera@hotmail.com „Drága Kisfiam! Leveled megkaptam.” A belga–magyar gyermekakcióban résztvevő családok levelezéseiből46 / 2011
Halász Imre történész (Budapesti Gazdasági Egyetem)drhalaszimre@t-online.hu Egy szocialista kori zöldmezős beruházás. Zalakaros fürdőjének első évtizedei84 / 2021
Halmos Károly(1955) történész, közgazda (MTA–ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport, ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék)halmoskaroly@aim.com "A nagyvállalkozás történeti elmélete." A. D. Chandler Jr. három munkája14 / 2003. December
A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetéről5-6 / 2001. Ősz-Tél
Doktor úr, tanár úr, főszerkesztő asszony: a hivatások a köztudatban és a modern történetírásban42 / 2010
Egy polgári hivatás: a királyi közjegyző. Rokolya Gábor: A polgári közjegyzőség emlékezete. 1875–1949.42 / 2010
Empórium és impérium. Nacionalizmus az üzleti életben – Lánczy Leó47 / 2012
Értékek a romok között. A csődperekben ránk maradt iratfajtákról és forrásértékükről54 / 2013
Iparos kultúrtörténet. Wolfgang Schievelbusch: A vasúti utazás története. A tér és az idő iparosodása a 19. században52 / 2013
Prófétálások: kettős beszéd Szekfű Gyula Három nemzedékében72 / 2018
Hámori Nagy Zsuzsanna(1982) PhD-hallgató (PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola)anzsou@gmail.com Illik Péter: Történészek, viták a 16–17. századi magyar történelemről52 / 2013
Hámori Péter(1967) történész (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK)hamori@btk.ppke.hu Férfiak és nők „egy nemes politicumi Testben”Bárány Péter röpirata a nők választójogáról (1790)27 / 2007. május
Magyar társadalomszervezési kísérletek Észak-Erdélyben (1938-1944)18 / 2004. December
Női szerepek és szociálpolitika Magyarországon 1920-194413 / 2003. Szeptember
Hanzli Péter (1978) történész (Könyvtárellátó Nonprofit Kft., Új Könyvek folyóirat)hanzlipeter@gmail.com „A rendszerváltás előtt titokként kellett megélni” Életútinterjúk meleg férfiakkal a hatvanas–nyolcvanas évekről66 / 2016
Haraszti Szabó Péter(1988) történész, PhD-hallgató (ELTE BTK, Történettudományi Doktori Iskola)szabo.szpeter@hotmail.com A 14. század eleji megye kereskedelemirányító feladatai és a honor rendszer53 / 2013
Iulia Caproş: Students from Košice at Foreign Universities before and during the Reformation Period in Town.56 / 2014
Weisz Boglárka: A királyketteje és az ispán harmada. Vámok és vámszedés Magyarországon a középkor első felében.66 / 2016
Harbsmeier, Michael(1951) történész, antropológus (Roskilde Universitet)miha@ruc.dk Az útleírások mint a mentalitástörténet forrásai.Gondolatok a kora újkori német útleírásoktörténeti-antropológiai elemzése kapcsán26 / 2006. November
Harmat József (1953) ny. könyvtáros (Vörösmarty Mihály Könyvtár, Székesfehérvár)harmatj@gmail.com Hajnáczky Tamás (szerk.): „Egyértelmű, hogy a cigányok nem tekinthetőek nemzetiségnek.” Cigánypolitika dokumentumokban, 1956–1989.66 / 2016
Harmati Róbert(1984) PhD-hallgató (ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program)harmatirob@gmail.com Jobst Ágnes: A Stasi működése Magyarországon. A keletnémet és a magyar állambiztonság kapcsolata, 1955–1989.64 / 2016
Havadi Gergő(1976) szociológus, Ph.D. hallgató (ELTE TÁTK)havadi.gergo@gmail.com A kolhoztól az önálló termelőszövetkezetig. Varga Zsuzsanna: Politika, paraszti érdekérvényesítés és szövetkezetek Magyarországon 1956-196715-16 / 2004. Május
Individualista, tradicionalista, forradalmár vagy megalkuvó emberek? A jazz politikai és társadalmi megítélése az ötvenes és a hatvanas években39 / 2010.
Rainer M. János (szerk.): Múlt századi hétköznapok - Tanulmányok a Kádár-rendszer kialakulásának időszakáról19-20 / 2005. Május
Head-König, Anne -Lise történész (Université de Genève, Département d’Histoire Economique)anne -lise.head@histec.unige.ch Atyai hatalom, házasság és a földbirtok öröklésea rurális Svájcban (1860–1960)34 / 2008. December
Hegyi Mátyás Emlékek egy letűnt korszakból. Egy futballista emlékezései 1926-ból13 / 2003. Szeptember
Heilig Balázs(1970) etnográfus, fizikus (Eötvös Loránd Geofizikai Intézet)heilig@elgi.hu Házasság és öröklési gyakorlat Szőlősardón, 1770-1890.30 / 2007. December
Heltai Gyöngyi(1958) színháztörténész (University of Alberta)heltaigy@hotmail.com A "vendégjáték rítus" kockázatai. A Csárdáskirálynő Romániában 1958-ban13 / 2003. Szeptember
A „nevelő szórakoztatás” válsága 1954-ben51 / 2013
Fedák Sári mint "emlékezeti hely". A bulvárszínházi kulturális örökség átértékelése17 / 2004. Szeptember
Népszínház a nemzetépítésben. A szakmai diskurzus kialakulása (1861-1881)37 / 2009. November
Színházi „átállítás” – a pesti magánszínházi mező önszabályozó működési modelljének válsága (1936–1944)69 / 2017
Hermann Róbert(1963) történész (Hadtörténeti Intézet és Múzeum) Csikány Tamás - Demeter Lajos - Egyed Ákos - Kedves Gyula - Urbán Aladár: "...siessünk kedves magyar hazánkot megoltalmazni." Székely határőrök a magyarországi hadszíntereken 1848-ban33 / 2008. November
Hidas Zoltán (1971) szociológus (PPKE BTK Szociológiai Intézet)hidas.zoltan@btk.ppke.hu Az emlékezés kultúrája és a felejtés rendszere67 / 2017
Hluchány Hajnalka (1981) PhD-hallgató, szociológus, történész (Központi Statisztikai Hivatal)hluchany.hajnalka@gmail.com Kocsis Aranka: Magyar faluk és magyar falusiak a szlovák fővárosban. Városiasodás és etnicitás a 20. századi Pozsony szélén.59 / 2015
Honvári János(1953) gazdaságtörténész (Széchenyi István Egyetem)honvari@sze.hu A H. E. eltávolításáért küzdő akcióbizottság61 / 2015
Hörcher Ferenc (1964) eszmetörténész (MTA BTK Filozófiai Intézet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem)horcher.ferenc@btk.mta.hu „Soft power” a reformkorban? A Széchenyiek tudománypolitikai céljai62 / 2015
Horváth Anikó(1975) szociológus hallgató (ELTE TÁTK) Richard Sennett "A közéleti ember bukása" c. kötetéről1 / 2000. Nyár
Horváth Csaba Sándor(1983) történész (Széchenyi Istváni Egyetem, Apáczai Csere János Kar)horvath.csaba@sze.hu A sopron–pozsonyi HÉV építéstörténete52 / 2013
A testkultúra fejlődéstörténete, gazdasági és társadalmi hatásai Wolfgang Behringer: A sport kultúrtörténete.67 / 2017
Kalocsai Péter: Városi tömegközlekedés a Nyugat-Dunántúlon 1867–191445 / 2011
Horváth Gergely Krisztián(1974) szociológus, egyetemi adjunktus (ELTE TÁTK Szociológiai Intézet, Történetszociológia Tanszék)hktm@tatk.elte.hu "A honoráciorságért meg kell dolgozni." - interjú Fallenbüchl Zoltánnal11-12 / 2003. Május
"Béts tárháza." Moson vármegye paraszti gazdasága az alsó-ausztriai piacon a rendi korszak végén14 / 2003. December
A Felsővályi Vincze család története. Karrierek és konfliktusok egy nagykun família életében (1745–1867).46 / 2011
A paraszti írni-olvasni tudás és Moson vármegye oktatási reformjai az 1830–40-es években40. / 2010.
Bél Mátyás: Csiszolatlan gyémánt. Bél Mátyás életmuvérol három kiadvány kapcsán. Zala vármegye leírása; Sopron vármegye leírása I.; Heves megye ismertetése 1730-1735.11-12 / 2003. Május
Borsos Balázs: Három folyó közt. A bodrogközi gazdálkodás alkalmazkodása a természeti viszonyokhoz a folyószabályozási munkák elött és után (1840-1910)3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Elbukás és újrakezdés. Egy jászsági redemptus család öt generációjának története2 / 2000. Tél
Faragó Tamás: Tér és idő - család és történelem. Társadalomtörténeti tanulmányok (1976 - 1992)7-8 / 2002. Március
Kaposi Zoltán: Uradalmi gazdaság és társadalom a 18-19. században. A vrászlói társadalom átalakulásának folyamata13 / 2003. Szeptember
Köblös József (szerk.): A pápai református kollégium diákjai.1585–1861.26 / 2006. November
Scott M. Eddie: Burgerland történelmi gazdacímtára3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Társadalmi és gazdasági hierarchia a dikális adórendszerben. Moson vármegye adókulcs-tervezete (1838)19-20 / 2005. Május
Vonyó József (szerk.): Várostörténet, helytörténet. Elmélet és módszertan17 / 2004. Szeptember
Zalai parasztvallomások. Anziksz a 18. századból. Horváth Zita: Paraszti vallomások Zalában I-II.30 / 2007. December
Horváth Gyula közgazdász, aktuárius, PhD-hallgató (ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program; Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.)horvathgyula3@t-online.hu Walter A. Friedman: American Business History. A Very Short Introduction85 / 2021
Horváth Gyula Csaba (1974) történész, PhD-hallgató (ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola)sigbertster@gmail.com A 18. század végi és a reformkori hatalmi elit rokoni kapcsolati hálózata70 / 2017
Horváth Hajnalka (1985) szociológus, PhD hallgató (ELTE BTK Közép- és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék)horvathhajni06@gmail.com A postaszolgálat és a kora újkori kommunikációs forradalom. Wolfgang Behringer: Im Zeichen des Merkur. Reichspost und Kommunikationsrevolution in der Frühen Neuzeit.39 / 2010.
Horváth József történész, könyvtáros (Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér, Győr)történész „Én is anyja lévén leányomnak”. Gondoskodás a mostohagyermekről a 17. századi győri családokban – a végrendeletek tükrében82 / 2020
Horváth Sándor(1974) történész (MTA BTK TTI)horvath.sandor@btk.mta.hu A Késdobáló és a jampecek. Szubkúltúrák Sztálinvárosban1 / 2000. Nyár
Az álruhás király: a (fel)jelentés mint az érdekérvényesítés eszköze a Kádár-kor hajnalán64 / 2016
Traumák Tündérországban. Mong Attila: János vitéz a Gulagon.43 / 2011
Horváth Zita(1970) történész (Miskolci Egyetem BTK, Magyar Középkori, Kora Újkori és a Történelem Segédtudományai Tanszék)bolhozit@uni-miskolc.hu A Zala megyei parasztság helyzete a 18. században az úrbérrendezés forrásainak tükrében19-20 / 2005. Május
Benda Gyula: A keszthelyi uradalom 1850 előtti hagyatéki és vagyoni összeírásai III. Szőlőhegyek, falvak28-29 / 2007. Szeptember
Jogtörténész és levéltáros. Tudományos emlékülés a Zala Megyei Levéltárban Degré Alajos halálának 20. évfordulója alkalmából15-16 / 2004. Május
Megyeri Anna: „A földre építek, az égben bízom”. A Morandini építészcsalád a Monarchiában.46 / 2011
Horváth Zsolt (1964) történész (MTA BTK Történettudományi Intézete)hzsolt@mtatk.hu A hatalom hálója. A Kádár-kori hatalmi elit – hálózati struktúrája az együttvadászási szokások alapján47 / 2012
Hudi József(1956) levéltáros, levéltárvezető (Dunántúli Református Egyházkerület Levéltára, Pápa)hudi@papacollege.hu Dunántúli református tanítói könyvtárak az 1820-as években43 / 2011
Huhák Heléna tudományos segédmunkatárs (ELKH BTK TTI)huhak.helena@btk.mta.hu Megfigyelés másképp. Házi agitáció és egy angyalföldi tanácstag lakólátogatásai79 / 2020
Husz Ildikó(1968) szociológus (MTA)huszildi@freemail.hu Andorka Rudolf: Gyermek, család, történelem. LEhet-e kétszer ugyanabba a fólyóba lépni? Történeti demográfiai tanulmányok.11-12 / 2003. Május
Apáról fiú(k)ra. Örökösödési jogszokások és gyakorlat Zsámbékon a 19. század első felében2 / 2000. Tél
Huszár Ákos(1979) szociológus, Ph.D. hallgató (ELTE TÁTK)akos@tek.bke.hu Reinhart Kosseleck fogalomtörténete és az utópia problémája a szociológiában15-16 / 2004. Május
Igel Karsten(1970) történész (Münster, Westfälische Wilhelm-Universität, Historisches Seminar)karsten.igel@uni-muenster.de A társadalom-topográfiától a társadalmi térig? Megjegyzések a késő középkori német városi társadalom szerkezetéhez és annak térbeli leképeződéséhez45 / 2011
Ignácz Ádám (1981) zenetörténész (MTA BTK Zenetudományi Intézet)ignaczadam@gmail.com A populáris zene kutatásának kezdetei az államszocialista Magyarországon. Az első generáció69 / 2017
Imre Zoltán (1965) színháztörténész (EL TE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)imre.zoltan@btk.elte.hu A velencei kalmár a Nemzeti Színházban, 198669 / 2017
Iordachi, Constantin történész (Közép-európai Egyetem, Pasts Inc., Történelmi Tanulmányok Központja, Történelem Tanszék)iordachinc@ceu.hu A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetésől 2.7-8 / 2002. Március
Társadalomtörténet Kelet-Közép-Európában.Regionális nézőpontok globális összefüggésben.2005. november 18–20. – Konferencia beszámoló23 / 2006. Március
Ispán Lídia Ágota(1980) PhD hallgató (ELTE BTK)ispan18@yahoo.com Tóth Eszter Zsófia: "Puszi Kádár Jánosnak" Munkásnők élete a Kádár-korszakban mikrotörténeti megközelítésben31 / 2008. Április
Iváncsó Ádám (1986) történész (Terror Háza Múzeum)adam.ivancso@yahoo.ca Ruszin hallgatók és a debreceni egyetem, 1938–194568 / 2017
Izsák Anikó-Borbála(1990) történész, PhD-hallgató (EL TE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténet Doktori Program)nikojanka@gmail.com Történettudományi műfaj-e a pszichobiográfia? Kőváry Zoltán: Pszichobiográfia. Történet, elmélet, módszertan és alkalmazás.69 / 2017
Izsák Gergely történész, PhD-hallgató (ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program)gerizsak@student.elte.hu A hálóban ragadt történész Niall Ferguson: A tér és a torony. Hálózatok, hierarchiák és harc a globális hatalomért85 / 2021
Jakab Péter(1984) egyetemi hallgató (ELTE BTK)jakpet@freemail.hu A „Pazzi-átok”. Kísérlet egy 15. századi firenzeiösszeesküvés társadalomtörténeti aspektusainakmegragadására28-29 / 2007. Szeptember
Jankó Ferenc(1979) geográfus (Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar)frk@ktk.nyme.hu Falu a városban: a külvárosok helye a soproni történelmi városrész településmorfológiai képében31 / 2008. Április
Jászberényi József(1972) irodalomtörténész (MTA Irodalomtudományi Intézet, XIX. Századi Osztály)jaszberenyij@hotmail.com A nyelv, a valóság és a tények átértékelődései. Egy "kívülálló" konstrukciója a kortárs historiográfia hatástörténetileg jelentősnek látszó csoportjairól, alakjairól5-6 / 2001. Ősz-Tél
Jeney Rita(1978) régész, indológus, PhD-hallgató (EL TE BTK, Atelier Európai Társadalomtudomány és Historiográfia Tanszék)rita.jeney@gmail.com James Heitzman: The City in South Asia45 / 2011
Jenkins, Keith Ne zárkózzunk be teljesen! Posztmodernitásról, posztmodernizmusról és történelemről1 / 2000. Nyár
Juhász Pál gazdaságszociológus (Budapesti Corvinus Egyetem)pjpaljuhasz@gmail.com A gazdálkodók boldogulásának mintái az 1970-es években és az 1990-es évek válsága. Esélyek és kockázatok81 / 2020
Jusztin Márta(1953) mûvelõdéstörténész, fõiskolai docens (Budapesti Gazdasági Fõiskola)mjusztin@freemail.hu „Utazgassunk hazánk földjén!” A belföldi turizmusproblémái a két világháború között Magyarországon26 / 2006. November
K. Horváth Zsolt(1972) történész (ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet)khzs@hotmail.com A gyűlölet múzeuma. Spions, 1977–197839 / 2010.
A lélek segédei. A munkaszolgálat tapasztalata és elaborációja: Mérei Ferenc21-22 / 2005. November
Az életrajzi térről. Szempontok a biográfiai módszer és a szinoptikus szemlélet történeti alkalmazásához44 / 2011
Betegségek, pszichopatológiák és időstruktúrák. Emlékezet és jövő a Nagy Háború után: Halbwachs és Minkowski elfelejtett könyvei59 / 2015
Kaba Eszter (1976) levéltáros, könyvtáros (Politikatörténeti Intézet)vh1.kaba@gmail.com Ép testben ép lélek? Az oroszországi hadifogság egészségügye83 / 2021
Rendszerben élünk. Beszámoló a Legenda Közművelődési Egyesület „Rendszerváltás(ok) Magyarországon” című konferenciájáról (2009. szeptember 10., Budapest)39 / 2010.
Simonovics Ildikó: Rotschild Klára. A vörös divatdiktátor.80 / 2020
Kádas István (1990) történész (MTA BTK Történettudományi Intézet)kadas.istvan@btk.mta.hu Az Abaúj megyei szolgabírói társadalom a Zsigmond-korban57 / 2014
Város, falu, megye A városi birtokok hadpénze a középkor végén78 / 2019
Káli Anita PhD-hallgató, tudományos segédmunkatárs (Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet)kalianita34@gmail.com „A nyers életből szállott fel, mint mocsárból a kénes gőz” A társadalomtudományok és a 20. századi szociografikus próza kapcsolata77 / 2019
Kalmár Melinda történész (MTA–SZTE–ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport; SZE Jelenkortörténeti Tanszék)kalmar.melinda59@gmail.com Globális versengések metszetei. Szovjet blokk és a hidegháborús kihívások85 / 2021
Kalocsai Dóra történész, PhD hallgató (ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program)kalocsai.dori@gmail.com Claire Judde de Larivière: The Revolt of Snowballs. Murano Confronts Venice, 1511. Tyge Krogh: The Great Nightmen Conspiracy. A Tale of the Eighteenth Century’s Dishonourable Underworld.81 / 2020
Ferdinand Opll – Martin Scheutz: Die Transformation des Wiener Stadtbildes um 1700.82 / 2020
Kalocsai Péter(1962) történész (Nyugat-magyarországi Egyetem BTK Történettudományi Intézet Történeti Segédtudományok Tanszék)kalocsai@btk.nyme.hu A közlekedés szerepe a városi térhasználatban Szombathelyen (1945–1968)52 / 2013
Kaposi Zoltán(1960) történész (PTE KTK Gazdaságtörténeti Tanszék)kaposi@ktk.pte.hu A tradicionizmustól a modern gazdaságig. Kanizsai kereskedok és vállalkozásaik a feudalizmus utolsó korszakában 1690-1848.11-12 / 2003. Május
Beck Tibor: A fi loxéravész Magyarországon. A kártevőelleni küzdelem az első központi intézkedésektől az államilagtámogatott szőlőrekonstrukciós hitelek lejártáig (1872–1910)28-29 / 2007. Szeptember
Sebők Marcell (szerk.): A sokszínű kapitalizmus. Pályaképek a magyar tőkés fejlődés aranykorából21-22 / 2005. November
Szakál Gyula: Vállalkozó gyori polgárok 1870-1940. Sikeres történeti modellváltás. Polgárok, vállalkozók Nyugat-Magyarországon.11-12 / 2003. Május
Szirácsik Éva (szerk.): Uradalmak kora.47 / 2012
Kappanyos Ilona doktorandusz (ELTE BTK, Történettudományi Doktori Iskola, Társadalom- és Gazdaságtörténet Doktori Program)kappanyosilona@gmail.com Járvány a vasfüggönyön innen és túl Dóra Vargha: Polio Across the Iron Curtain: Hungary’s Cold War with an Epidemic.83 / 2021
Zománc fürdőkád és fateknő. Csecsemőfürdetési tanácsok a 20. század eleji magyar gyermekápolási irodalomban83 / 2021
Karácsony András(1957) filozófus (ELTE ÁJK Filozófia Tanszék)karacsony@ajk.elte.hu Felkai Gábor: A német szociológia története a századfordulótól 1933-ig. I-II. kötet32 / 2008. Június
Karády Viktor(1936) társadalomtörténész (Central European University)vkarady@ceu.hu Magyar kultúrfölény vagy iskolázási deficit? Újabb adatok a honi középiskolások dualizmuskori nemzetiségi összetételéről (1896 - 1914)3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Kármán Gábor(1977) történész (MTA BTK Történettudományi Intézet)karmangabor@gmail.com Egy teológushallgató találkozása a felekezeti sokszínűséggel: Conrad Jacob Hiltebrandt Erdélyben 1656–165857 / 2014
Fatányér és kőkorsó. Magyarok és havasalföldiek egy 17. századi svéd diplomata szemével9 / 2002. Szeptember
Identitás és határok. 17. századi magyar utazóknyugaton és keleten26 / 2006. November
Kiss Réka: Egyház és közösség a kora újkorban: A Küküllői Református Egyházmegye 17–18. századi iratainak tükrében.57 / 2014
Mihnea támogatói: egy havasalföldi trónkövetelő kapcsolathálója Konstantinápolyban, 1654–165750 / 2012
Szuverenitás és reprezentáció. Erdély a Porta 17. századi diplomáciai rendszerében48 / 2012
Katona Csaba(1971) történész (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)katona.csaba@btk.mta.hu 1945 utáni források az interneten - az ArchivNet.11-12 / 2003. Május
A füredi Savanyúvíz. Rendi és polgári normák ütközése a 19. századi Balatonfüreden84 / 2021
Füred és vendégei. Egy fürdőhely és "társadalma" az 1840-1860-as években7-8 / 2002. Március
Kelemen István: Sopron vármegyei jobbágyvégrendeletek a XVIII. század elejétől 1848-ig34 / 2008. December
Kecskés Nóra (1991) PhD-hallgató (ELTE TáTK - Szociológia Doktori Iskola)kecskes@caesar.elte.hu Két perspektíva, egy „utazás” Huhák Heléna – Szécsényi András (szerk.): Lágerutazás. Holländer Margit feljegyzései a vészkorszakról és az újrakezdésről (1945–1946).74 / 2018
Kékesi Zoltán kultúrtörténész, Alexander von Humboldt-ösztöndíjas kutató (Zentrum für Antisemitismusforschung, TU, Berlin)kekesiz@gmail.com Antifasiszta emlékezet újragondolva. Magyar történeti kiállítások Oświęcimben és Párizsban 1965-ben85 / 2021
Kelbert Krisztina(1981) PhD-hallgató (ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténet Doktori Program) kelbertkrisztina@savariamuseum.hu Bögre Zsuzsanna – Keszei András – Ö. Kovács József (szerk.): Az identitások korlátai. Traumák, tabusítások, tapasztalattörténetek a II. világháború kezdetétől.54 / 2013
Tóth Eszter Zsófia – Murai András: Szex és szocializmus. Avagy „hagyjuk a szexualitást a hanyatló Nyugat ópiumának”?60 / 2015
Keller Márkus(1974) szociológus, történész (MTA–ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport; 1956-os Intézet, OSZK)keller.markus@szentignac.hu A kelet-közép-európai változat. A középiskolai tanárság professzionalizációja a 19. században Magyarországon42 / 2010
A történettudomány mint szabadulóművészet. Konferencia az Aetas –Történettudományi folyóirat alapításának 25. évfordulója alkalmából – 2010. május 21. Szeged40. / 2010.
Debrecentől Berlinig. Interjú Niedermüller Péterrel.10 / 2002. December
Hartmut Kaelble: Der historishe Vergleich. Eine Einführung zum 19. und 20. Jahrhundert9 / 2002. Szeptember
Két elit-középiskola a Horthy-korban3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Ki is vagyok én, mi is az én nevem?– Denis Sdvižkov: Das Zeitalter der Intelligenz. Zur vergleichendeGeschichte der Gebildeten in Europa bis zum Ersten Weltkrieg28-29 / 2007. Szeptember
Séta a forrásértelmezés kedélytelen bugyraiban Kovács I. Gábor: Elitek és iskolák, felekezetek és etnikumok. Társadalom- és kultúratörténeti tanulmányok.50 / 2012
Tanárok, egyesületek, államok. A középiskolaitanárok professzionalizációjának kezdeteporosz–magyar összehasonlításban28-29 / 2007. Szeptember
Kellner Anikó(1971) történész, Ph.D. hallgató (Közép-európai Egyetem)hphkea01@phd.ceu.hu A tökéletes követ – elmélet és gyakorlata kora újkori politikai kultúra tükrében23 / 2006. Március
Kemecsi Lajos néprajzkutató (Néprajzi Múzeum)foig@neprajz.hu Schleicher Vera: Kultúrfürdő. Kulturális kölcsönhatások a Balaton térségében 1821–1960 között.84 / 2021
Keményfi Róbert(1969) etnográfus, geográfus (Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék)rokemenyfi@yahoo.com "Kulturális hatóerőnk" mitikus történeti földrajziháttere. A magyar Mezopotámia képzete31 / 2008. Április
Kende Gábor(1957) statisztikus (ELTE TÁTK Szociológiai Intézet)kendeg@ludens.elte.hu A tudáselit középiskolái. A két világháború közötti tudáselit középszintű iskoláztatása3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Kerék Mihály "...hivatásom a mezőgazdaság." - Kerék Mihály önéletírása19-20 / 2005. Május
Kerékgyártó Béla (1949) eszmetörténész, filozófus (BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék)kerekgyartob@filozofia.bme.hu Modern lakás – modern életforma. A lakás normatív modelljeinek változása 1890–1940 között a nemzetközi és a magyar építészetben58 / 2014
Kerpel-Fronius Gábor(1966) PhD-hallgató (PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék)kerpelgabor@gmail.com "Ex minimis faciunt maxima." Kísérlettípusok a paraszti közösség ideális rendjének kialakítására felvilágosult evangélikus lelkészek munkáiban36 / 2009. Július
Állambiztonság és társadalom. Jens Gieseke (Hrsg.): Staatssicherheit und Gesellschaft36 / 2009. Július
Keszeg Anna Kultúrtörténet és historiográfiai hagyományok.Keszeg Anna interjúja Roger Chartier-vel23 / 2006. Március
Keszei András(1972) történész (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézet)keszei@btk.ppke.hu A felejtés tengerén50 / 2012
A kulturális környezettől a társadalmi feltételekig3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Az emlékezet rétegei41 / 2010.
Felejtés, társadalom, történelem67 / 2017
Lothar Gall Bürgertum in Deutshland címu művéről2 / 2000. Tél
Nép, etnikum, felekezet. A magyarországi zsidóság meghatározása a 19. század első felében68 / 2017
King, Steven történész (Brookes University, Oxford, Centre for Health, Medicine and Society)sking@brookes.ac.uk Öröklés, házasság és háztartás az angol szegények körében a 19. század elején34 / 2008. December
Kisőrsi Zsófia történész, PhD hallgató (ELTE BTK Atelier Doktori Program)kisorsizsofia@gmail.com Faluról városba. A megkésett iparosodás hatása az ingázó nők munkavállalására Vas megyében, 1960–197076 / 2019
Kiss András(1981) történész–levéltáros (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára) kandras981@gmail.com Honvári János (szerk.): Győr fejlődésének mozgatórugói61 / 2015
„Mi mindig elfelejtjük, hogy még nem vagyunk gyár.” A Csepel Autógyár és munkásvilága az 1950-es években61 / 2015
„Robbanjon fel a pártház!” A Csepel Autógyár fegyelmi ügyeinek vizsgálata (1950–1961)71 / 2018
Kiss Andrea(1971) történész, földrajztudós (Bécs, TU Wien, Institut für Wasserbau und Ingenieurhydrologie) kiss@hydro.tuwien.ac.at Árvízhullámok a Dunán? A Duna árvizei és a visegrádi ferences kolostor a késő középkorban és kora újkorban53 / 2013
Kiss Csilla(1976) történész (ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola)kiss.csilla@trefort.elte.hu Színésznői házasságkötések és válások a hosszú 19. században69 / 2017
„A modern színművészetnek egyik, hatalmas hódító fegyvere a toilett.” A magyar színésznők öltözködésének hatása a divatra55 / 2014
Kiss Gergely(1971) történész, egyetemi adjunktus (PTE BTK Középkor és Koraújkor Történeti Tanszék)gpetit.gergely@gmail.hu Archontológia, prozopográfia, társadalomtörténet. Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetételea késő középkorban (1354–1526)26 / 2006. November
Kiss László(1975) szociológus, Ph.D. hallgató (ELTE TÁTK)laskiss@freemail.hu Egészség és politika - az egészségügyi prevenció Magyarországon a 20. század első felében17 / 2004. Szeptember
Hanák Péter "A Kert és a Műhely" c. kötetéről1 / 2000. Nyár
Horváth Sándor - Pető László - Tóth Eszter Zsófia (szerk.): Munkástörténet - munkásantropológia18 / 2004. December
Szvitecz Zsuzsanna (szerk.): Rákstatisztika a kezdetektől a huszadik század közepéig15-16 / 2004. Május
Kiss Tamás(1977) szociológus (Kolozsvár, RMDSz Ügyvezető elnökség)t.kiss@freemail.hu Mihez kezdjünk a történetekkel? Keszeg Vilmos: Homo Narrans18 / 2004. December
Kiss Zsuzsanna(1980) társadalomtörténész (ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék)zsuzsi.kiss@tatk.elte.hu A Zala Megyei Gazdasági Egyesület megszervezése a neoabszolutizmus korában13 / 2003. Szeptember
Alan R. H. Baker: Fraternity among the French Peasantry Sociability and Voluntary Association in the Loire Valley, 1815-191419-20 / 2005. Május
Civil társadalom a provizórium idején. A Zala Megyei Gazdasági Egyesület fellépése 1863-ban az alföldi szűkölködők megsegítésére74 / 2018
Tóth Árpád: Önszerveződő polgárok. A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban23 / 2006. Március
Klaniczay Gábor történész (ELTE BTK Közép- és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék) Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Klement Judit(1975) történész - szociológus (MTA BTK, Történettudományi Intézet)klement.judit@btk.mta.hu A történettudomány mint szabadulóművészet. Konferencia az Aetas –Történettudományi folyóirat alapításának 25. évfordulója alkalmából – 2010. május 21. Szeged40. / 2010.
Egy családi részvénytársaság a századelőn. A Gizella Gőzmalom Rt. 1905 - 1917.2 / 2000. Tél
Értékek a romok között. A csődperekben ránk maradt iratfajtákról és forrásértékükről54 / 2013
Georges Duby: Folytonos történelem3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Tomka Béla: Érdek és érdektelenség. A bank-ipar viszony a századforduló Magyarországán 1892-1913.10 / 2002. December
Vállalatok hálózatban. Vállalati kooperáció a 20. század elején a budapesti gőzmalomiparban50 / 2012
Klimó von, Árpád A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetésől 2.7-8 / 2002. Március
Kmetty Zoltán(1982) szociológus (Károli Gáspár Református Egyetem BTK,Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet)

Kmetty Zoltán (1982) szociológus
(Károli Gáspár Református Egyetem BTK,
Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet)
32 / 2008. Június
Roderick Phillips: Amit Isten összeköt... A válás rövid története21-22 / 2005. November
Kökényesi Zsolt (1987) PhD-hallgató (EL TE BTK, Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék)kokenyesi87@gmail.com A császár régi ruhája. Barbara Stollberg-Rilinger: Des Kaisers Alte Kleider. Verfassungsgeschichte und Symbolsprache des Alten Reiches45 / 2011
Kolár, Frantisek(1952) történész (Historicky ústav Akademie ved Ceske republiky, Praha)frkolar@volny.cz A Salvia és a Sparta "kibékíthetetlen" rivalizálása. Fejezet a cseh labdarúgás történetébol7-8 / 2002. Március
Kolláth Ágnes régész (MTA BTK Régészeti Intézet)kollath.agnes@btk.mta.hu Középkori fehérvári polgárok mezőgazdasági ingatlanai a város határán belül és kívül78 / 2019
Koloh Gábor(1987) történész (MTA TKI–SZTE–ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport) koloh.gabor@btk.elte.hu A demográfiai átmenet problematikája. Egy globális folyamat értelmezésének lehetőségei85 / 2021
Demográfiai válság az Ormánságban. Családrekonstitúciós eredmények a vajszlói anyakönyvi kerületből54 / 2013
Gyermekvállalás a Völgységben és az Ormánságban. A kismányoki és a vajszlói kerület termékenységtörténetének elemző összehasonlítása (1790−1894)68 / 2017
Koltai András(1970) történész - levéltáros (Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltára)koltai@piar.hu Egy magyar főrend pályafutása a császári udvarban Batthyány Ádám (Bécs 1630-1659)9 / 2002. Szeptember
Koltai Gábor(1977) levéltáros, történész, PhD hallgató (Budapest Főváros Levéltára)koltaigabor@gmail.com Agitátorok a vonaton. Vasúti agitáció a Budapestre munkába járók között (1949–1953)50 / 2012
Szőnyei Tamás: Nyilvántartottak. Titkos szolgák a magyar rock körül 1960-1990.31 / 2008. Április
Távoli közelmúlt. Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában. Új utak a szocialista korszak kutatásában35 / 2009. Április
Kondor Márta(1976) tudományos munkatárs (Bécs, ÖAW Institut für Mittelalterforschung)marta.kondor@gmail.com Egy középkori kereskedő-polgár emlékei. Skorka Renáta (s.a.r., ford., bevez.): Eberhard Windecke emlékirata Zsigmond királyról és koráról38 / 2009. December
Konrád Miklós (1967) történész (MTA BTK Történettudományi Intézet)konrad.miklos@btk.mta.hu Kultúrával az identitásért. Zsidó kulturális egyesületek a dualizmus korában74 / 2018
Kontler László(1956) történész (Közép-európai Egyetem - Budapest)kontlerl@ceu.hu Szekeres András (szerk.): A történész szerszámosládája. A jelenkori történeti gondolkozás néhány aspektusa.11-12 / 2003. Május
William Robertson, skót történetekés német identitások. Fordítás és recepcióa felvilágosodás korában23 / 2006. Március
Korall Társadalomtörténeti Folyóirat In Memoriam Bácskai Vera (1930–2018)71 / 2018
Vita a Bevezetés a társadalomtörténetbe című kötetről15-16 / 2004. Május
Körmendi Tamás(1977) történész (ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék)kormendi@ludens.elte.hu A magyarság ábrázolása a nyugati-európai elbeszélő forrásokban a 13. század végéig38 / 2009. December
Kőrösi Ádám (1987) MA hallgató (ELTE BTK Atelier)adamkorosi@gmail.com Legát Tibor: Közlekedik a főváros.39 / 2010.
Kósa László történész - etnográfus (ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék) Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Kosárkó László(1976) doktorjelölt (ELTE BTK Atelier)kosarko@freemail.hu A történetírás dinamikája – Braudel amerikai előadásai. Fernand Braudel: A kapitalizmus dinamikája45 / 2011
Gyáni Gábor: Budapest – Túl jón és rosszon. A nagyvárosi múlt mint tapasztalat.39 / 2010.
Írástörténészek és szociográfusok. Hajnal István recepciója az 1930-as, 1940-es években2 / 2000. Tél
Pozsonyi polgárok családi stratégiái - Tóth Árpád: Polgári stratégiák. Életutak, családi sorsok és társadalmi viszonyok Pozsonyban 1780 és 1848 között.48 / 2012
Koselleck, Reinhart(1923) történész Nép, nemzet, nacionalizmus, tömeg37 / 2009. November
Tapasztalatváltozás és módszerváltás.Történeti-antropológiai vázlat23 / 2006. Március
Kóthay Katalin Anna(1966) történész - egyiptológus (Szépművészeti Múzeum, Egyiptomi Gyűjtemény)katalin.kothay@szepmuveszeti.hu A munka fogalma az egyiptomi Középbirodalom idején (Kr. e. 21-17. század)15-16 / 2004. Május
A tartományi úr és a „kiváló kisember”: önreprezentáció és társadalmi státusz az Első átmeneti kori egyiptomi életrajzokban63 / 2016
Kovács Adrienn(1978) levéltáros, történész (PTE Egyetemi Levéltár)kovacs.adrienn@pte.hu Szirácsik Éva: A divényi uradalom gazdálkodása a Zichy hitbizományelső száz évében (1687–1787)27 / 2007. május
Kovács Ágnes(1974) régész (Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága)csapa2@gmail.com Sian Jones: The Archaeology of Ethnicity: Construsting Identities in the Past and the Present24-25 / 2006. Június
Kovács Ákos András(1980) történész, PhD-hallgató (ELTE BTK Atelier)akosandras@yahoo.fr Egy 18. század végi életút eszmetörténeti értelmezésének lehetőségei – Debreczeni Bárány Péter44 / 2011
Gérard Noiriel: Introduction à la socio-histoire28-29 / 2007. Szeptember
Hogyan olvassuk a 18. század magyar politikai irodalmát?35 / 2009. Április
Koselleck nemzetfogalma a nacionalizmuselméletek fényében. Néhány megjegyzés a Nép, nemzet, nacionalizmus, tömeg című szócikkhez37 / 2009. November
Robert J. W. Evans: Austria, Hungary, and the Habsburgs. Central Europe 1683-186733 / 2008. November
Trencsényi Balázs: A politika nyelvei. Eszmetörténeti tanulmányok34 / 2008. December
Kovács Attila(1973) történész (Institut za narodnostna vprasanja - Nemzetiségi Kutatóintézet, Ljubljana)attila.kovacs@guest.arnes.si Földreform és kolonizáció a Lendva-vidéken a két világháború között18 / 2004. December
Kovács Éva(1964) szociológus (MTA TK Szociológiai Intézet/Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies)kovacs.eva@tk.mta.hu Az asszimiláció ambivalenciái (Széljegyzetek Kovács I. Gábor tanulmányának apropóján)10 / 2002. December
Trianon, avagy „traumatikus fordulat” a magyar történetírásban59 / 2015
Kovács Evelin (1992) néprajzkutató, doktorandusz (ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, Társadalom- és Gazdaságtörténet Doktori Program)fuvolaseve@gmail.com A fogyasztás tárgyai Granasztói Péter (szerk.): Pamutkendő, vasfazék, fajansztányér. Tárgykészítés és fogyasztás Magyarországon az ipari forradalom korában (1750–1850).83 / 2021
Pakot Levente: Nemek és nemzedékek. Demográfiai reprodukció a 19–20. századi Székelyföldön.68 / 2017
Kovács I. Gábor(1945) szociológus (ELTE TÁTK Szociológiai Intézet)kig@caesar.elte.hu "Törzsökös" és "asszimilált" magyarok, "keresztény allogének" és "zsidók" a dualizmuskori Magyarország középiskoláiban. Forráskritikai észrevételek Karády Viktor cikkéhez9 / 2002. Szeptember
A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája56 / 2014
A tudáselit középiskolái. A két világháború közötti tudáselit középszintű iskoláztatása3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Kósa László (szerk.): Reformátusok Budapesten I–II.Tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról27 / 2007. május
Kovács Janka (1990) PhD-hallgató (ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Doktori Program)csigaszem@gmail.com Az ördögűzéstől a Prozacig Andrew Scull: Az őrület kultúrtörténete. A Bibliától Freudig, a bolondokházától a modern orvostudományig.71 / 2018
Elmebetegügy a 18–19. század fordulóján: elméleti keretek, koncepciók, megoldási javaslatok71 / 2018
Szegénység, betegség, őrület Elmebetegek ellátása az irgalmas rend magyarországi kórházaiban (1740–1830)77 / 2019
Kovácsné Magyari Hajnalka doktorandusz (Eszterházy Károly Egyetem, Történettudományi Doktori Iskola, Magyarország története a reformkor végétől napjainkig Doktori Program)hajnalka.magyari@gmail.com A mosószappantól az „elektromos narancsig”. Szépségápolás és professzionális kozmetikai szolgáltatások az 1950-es és 1960-as években83 / 2021
Kövér György(1949) történész (ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék)kover.gyorgy@btk.elte.hu A "láthatatlan" aláírók. A 4%-os államkötvények jegyzői 1881-ben14 / 2003. December
A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetéről5-6 / 2001. Ősz-Tél
Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Hysteriától a tébolyodottságig. Klára és Emma párhuzamos esettörténete21-22 / 2005. November
Keresztutak a gazdasági elitbe3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Környezettörténet. A gazdaságtörténet-írás historiográfiája82 / 2020
Növekedés és hanyatlás az Osztrák–Magyar Monarchia történelmi emlékezetében54 / 2013
Performációk I. "Zsidó társadalom" Tiszaeszláron a nagy per előestéjén17 / 2004. Szeptember
Performációk II. „Nemesi társadalom” Tiszaeszlárona jobbágyfelszabadítás után27 / 2007. május
Tiszaeszlár „felejthetetlen” emlékei67 / 2017
Krász Lilla(1971) történész (ELTE BTK, Közép- és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék)krasz@ludens.elte.hu Az orvostörténet forrásai. D. Szakács Anita (s.a.r.): 16-18. századi orvostörténeti vonatkozású végrendeletek. A kora újkori Sopron város egészségügyének társadalomtörténeti forrásai38 / 2009. December
Deáky Zita: A hivatalos és a hagyományos gyógyítás a magyar történeti forrásokban18 / 2004. December
Kresák Eszter(1983) PhD-hallgató (SZTE BTK, Történettudományi Doktori Iskola)kresi13@gmail.com John Robert McNeill: Valami új a nap alatt. A huszadik század környezettörténete.53 / 2013
Kristóf Luca szociológus (Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet)kristof.luca@tk.mta.hu Privatizátorok és nemzeti nagytőkések. A vagyonos elit megítélése a rendszerváltás utáni Magyarországon81 / 2020
Kubinyi András történész Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Kucera Rudolf(1980) történész (Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas)R.Kucera@email.cz Állam, nemesség és civil társadalom.Nemesi címadományozások Csehországbanés Sziléziában, 1806–1871.28-29 / 2007. Szeptember
Kulcsár Beáta (1977) doktorjelölt (ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program)kulcsarbeata@hotmail.com Büntetés és kizárás a Bihar megyei és Nagyváradi Nemzeti Kaszinóban71 / 2018
Kulcsár Krisztina(1971) levéltáros, történész (Magyar Országos Levéltár)kulcsar.krisztina@mol.gov.hu A politikai és társadalmi elit utazásai.18. századi utazások vizsgálatáról németországikutatások kapcsán26 / 2006. November
Kunčević Lovro(1979) történész (Horvát Tudományos Akadémia Dubrovniki Történettudományi Intézete)lovro.kuncevic@gmail.com Janus-arcú szuverenitás. A kora újkori Raguzai Köztársaság nemzetközi státusza48 / 2012
Kunt Gergely(1981) történész (Miskolci Egyetem)kunt.gergely@gmail.com Egy kamasznapló két olvasata41 / 2010.
Irredenta kultusz és háborús propaganda az iskolai ünnepeken, 1939-194433 / 2008. November
Új hadtörténetírás? Stéphane Audoin-Rouzeau - Annette Becker: 1914-1918. Az újraírt háború33 / 2008. November
„Akkor költözünk. Egy nagy háromszobásba.” Egy család lakásszerzési stratégiái egy pesti bérházban a II. világháborútól a forradalomig58 / 2014
Küpker Markus történész (University of Cambridge)mk485@cam.ac.uk A nők és a házimunka anyagi kultúrája a kora újkori Württembergben: a wildbergi inventáriumok tanulságai60 / 2015
Kurucz György(1959) történész (Károli Gáspár Református Egyetem BTK)kurucz.gyorgy@kre.hu Könyv és presztízs. Kazinczy János szóládi prédikátor könyvtára43 / 2011
Kustán Magdolna(1973) történész, Ph.D. hallgató (ELTE BTK, Atelier)ribizlipont@freemail.hu Dominique Garrigues: Jardins et Jardiniers de Versailles au grand siecle15-16 / 2004. Május
L. Nagy Zsuzsa A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetéről5-6 / 2001. Ősz-Tél
Labádi Gergely(1975) irodalomtörténész (Szegedi Tudományegyetem, BTK, Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék)glabadi@gmail.com A természet könyvét olvasni. A megértés metaforái a 18–19. század fordulóján43 / 2011
Laczó Ferenc(1982) történész (Maastrichti Egyetem)laczofl@yahoo.com Demmel József: "Egész Szlovákia elfér egy tutajon..." Tanulmányok a 19. századi Magyarország szlovák történelméről37 / 2009. November
Horváth Sándor: Két emelet boldogság. Mindennapi szociálpolitika Budapesten a Kádár-korban.49 / 2012
Monika Baár: Historians and Nationalism. East-Central Europe in the Nineteenth Century41 / 2010.
Multidiszciplináris zsonglőr Carlo Ginzburg: Nyomok, bizonyítékok, mikrotörténelem.46 / 2011
Objektivista szintézis Béla Tomka: A Social History of Twentieth-Century Europe.60 / 2015
Regina Fritz: Nach Krieg und Judenmord. Ungarns Geschichtspolitik seit 1944.53 / 2013
Simon Attila: Magyar idők a Felvidéken 1938–1945. Az első bécsi döntés és következményei.63 / 2016
Ládonyi Emese(1983) egyetemi hallgató (ELTE BTK)emeske7@gmail.com „Átkos lidércként nehezedett a falura…”A nagyrévi bába, Fazekas Gyuláné szerepea tiszazugi arzénos gyilkossági ügyekben28-29 / 2007. Szeptember
Lafferton Emese(1971) történész (Közép-európai Egyetem)leffertone@ceu.edu A „magyar arc vita”. Faji gondolkodás a magyar néprajzban és az antropológiában a századfordulón62 / 2015
Halált hozó hipnózis. Egy 1894-es eset és a tudomány mentális térképe21-22 / 2005. November
Lajkó Ádám (1991) PhD-hallgató (ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program))lajko.adam@gmail.com Fajvédelem vagy függetlenségi gondolat? Egy titkos társaság története Szekér Nóra: Titkos társaság. A Magyar Testvéri Közösség története.74 / 2018
Lajos Veronika (1979) etnográfus, kulturális antropológus (MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport)lajosvera@yahoo.co.uk Sorsfordulók, események, emberek és történeteik. Deáky Zita – Smid Bernadett (szerk.): Emlék, emlékezet, életút.63 / 2016
Lajtai L. László(1977) történész (VER ITAS Történetkutató Intézet és Levéltár)laszlollajtai@gmail.com A porcelánbolti elefánt színrevitele Azar Gat: Nations. The Long History and Deep Roots of Political Ethnicity and Nationalism62 / 2015
Csibi Norbert – Schwarczwölder Ádám (szerk.): Modernizáció és nemzetállam-építés.82 / 2020
Koselleck nemzetfogalma a nacionalizmuselméletek fényében. Néhány megjegyzés a Nép, nemzet, nacionalizmus, tömeg című szócikkhez37 / 2009. November
Nacionalizmus nélküli nemzetektől a "nemzetek nélküli nacionalizmusig". Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmuselméletek (szöveggyűjtemény)18 / 2004. December
Nemzeti vagy felekezeti történelem? A nemzeti történelem diskurzusa az első magyar történelem-tankönyvek Szent István-képének viszgálatán keresztül (1777-1848)15-16 / 2004. Május
Lajtai Mátyás(1986) szociológus (MTA BTK Történettudományi Intézet)matyas.lajtai@gmail.com Huszonhárom mozaikkocka világunkról Szuhay Péter (szerk.): Távolodó világaink. A cigány–magyar együttélés változatai.61 / 2015
Lakatos Gabriella PhD-hallgató (ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet)lakatos.gabriella@btk.elte.hu Karriercélok és házasság. Női sikernarratívák az 1931 és 1944 között készült magyar vígjátékokban81 / 2020
Laki Mihály (1946) közgazdász (MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet)laki@econ.core.hu Kornai János a kapitalizmusról, 1953–198972 / 2018
Láng Benedek(1974) történész (Budapesti Műszaki Egyetem, Filozófia és Tudománytörténeti Tanszék)lang@filozofia.bme.hu A hírek útja a középkorban. Novák Veronika: Hírek, hatalom, társadalom: információ-áramlás Párizsban a középkor végén38 / 2009. December
Az emberek titkai. A kora újkori magyarországi rejtjelezés társadalomtörténetének kutatási lehetőségei43 / 2011
Szerelem, alkohol és szégyen: titkosírások a magánéletben a kora újkori Magyarországon57 / 2014
Langó Péter(1972) régész (MTA Régészeti Kutatóintézet)lango@archeo.mta.hu A Kárpát-medence 10. századi emlékanyagának kutatása mint nemzeti régészet. Kutatástörténeti áttekintés24-25 / 2006. Június
Lantos Edit (1969) művészettörténész (MTA Könyvtár és Információs Központ Magyar Tudományos Művek Tára)lantos.edit@konyvtar.mta.hu „Szabad vallásgyakorlatot biztosít alkotmányunk minden becsületes dolgozónak.” Az egyházi építkezésekre vonatkozó kérelmek, érvelések, azok alapja és háttere 1957 és 1960 közt64 / 2016
László Márton(1976) levéltáros (Állami Levéltárak Maros Megyei Igazgatósága)laszlomarton@gmail.com A kollektivizálás menetrendje és modelljei Székelyföldön36 / 2009. Július
László Andor Tisztelt Szerkesztőség!2 / 2000. Tél
Laszlovszky József (1958) történész, régész (Közép-Európai Egyetem, Középkortudományi Tanszék)laszlovj@ceu.hu Árvízhullámok a Dunán? A Duna árvizei és a visegrádi ferences kolostor a késő középkorban és kora újkorban53 / 2013
Lator László Iván (1960) történész, gimnáziumi tanár (Veres Péter Gimnázium)latorlaszlo@gmail.com Helle Mária (közread.): Életemnek legemlékezetesebb éve. Alexy Lajos naplója 1848-ban.68 / 2017
Le Maresquier Yvonne Hélene(1946) történész (CFSH Arhives Nationales, Centre de topographie historique de Paris)le-maresquier.ext@culture.gouv.fr Közel és távol: kísérletek a késő középkori megélt tér rekonstrukciójára45 / 2011
Lénárt András (1975) történész, szociológus (OSZK 1956-os Intézet és Oral History Archívum)lenart.andras@ella.hu „Itt maguknál öröm lehet rendőrnek lenni!” A bűn ábrázolása a Kádár-korszakjátékfilmjeiben65 / 2016
Lengvári István(1970) történész, főlevéltáros (Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltár)lengvari@gmail.com A Pécsi Ciszterci Fogimnázium tanulói (1851 - 1911)3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Havasréti József – K. Horváth Zsolt – Szijártó Zsolt (szerk.): A város láthatatlan mintázata. Pécs városa mint az emlékezet helye.51 / 2013
Tóth G. Péter (szerk.): A polgári társadalom a Dunántúlon a dualizmus korában. Struktúra és vársokép.11-12 / 2003. Május
Varga Lajos - Vonyó József (szerk.): Tanulmányok Pécs történetéből 10-11-12.14 / 2003. December
„Papírforma szerint talán én volnék a legkvalifikáltabb, de hát ez ma kevés az üdvösségre.” Protekciókérések Pekár Mihály pécsi orvoskari professzor levelezésében50 / 2012
Lengyel Emese MA-hallgató (Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Néprajzi Tanszék)lengyelemese1@gmail.com Ignácz Ádám: Milliók zenéje. Populáris zene és zenetudomány az államszocialista Magyarországon.83 / 2021
Lengyel György szociológus (Budapesti Corvinus Egyetem)gyorgy.lengyel@uni-corvinus.hu Oligarchák, patrónusok, kliensek81 / 2020
Lévai Csaba (1964) történész, szociológus (Debreceni Egyetem BTK Történelmi Intézet Egyetemes Történeti Tanszék)levai_csaba@yahoo.com Egy társadalomtörténeti klasszikus genezise: Paul Boyer és Stephen Nissenbaum Salem Possessed című könyvének keletkezéstörténete66 / 2016
Glant Tibor: Amerika, a csodák és csalódások földje. Az Amerikai Egyesült Államok képe a hosszú XIX. század magyar utazási irodalmában.58 / 2014
Levi, Giovanni történész (Università Ca’ Foscari Venezia)levi@unive.it Az életrajz használatáról2 / 2000. Tél
Az idő, a történészek és Freud75 / 2019
Magatartások, erőforrások, folyamatok a fogyasztás "forradalma" elött10 / 2002. December
Liska Márton(1980) történész, PhD-hallgató (ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtört. Doktori Program)martonliska@gmail.com Kinek a személyes története? Rainer M. János: Jelentések hálójában. Antall József és az állambiztonság emberei 1957-198936 / 2009. Július
Molnár Adrienne: 89:56. Ötvenhatosok a rendszerváltásról.44 / 2011
Lisztes Nikolett (1988) kézirattáros (MTA Könyvtár és Információs Központ Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye)lisztes.nikolett@konyvtar.mta.hu Ideálok káprázatában Jens Ivo Engels: A korrupció története: a korai újkortól a 20. századig.70 / 2017
Loriga Sabina(1955) történész (École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris)loriga@ehess.fr Történet- és életrajzírás a 19–20. században44 / 2011
Lugosi András(1969) szociológus (Budapest Főváros Levéltára)alugo@freemail.hu Ferkai András: Buda építészete a két világháború között. Muvészeti emlékek; Ferkai András (szerk.): Pest építészete a két világháború között. Az épületektol a várostörténetírásig.11-12 / 2003. Május
Lukács Anikó(1975) történész, Ph.D hallgató (ELTE)laniko@uze.net Nemzeti divat a reformkori Pesten10 / 2002. December
Madarász Aladár(1947) közgazdász (MTA KRTK KTI, BCE, MTA–ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport) madarasz.aladar@krtk.mta.hu Két lexikoncikk a kapitalizmusról. Sombart zsidó pénzkölcsönzői és Schumpeter teremtő rombolása72 / 2018
Vállalkozás, vállalatelmélet, vállalattörténet. Arthur Cole, Alfred Chandler és Ronald Coase – változatok „paradigmateremtésre”61 / 2015
„Táncától a táncost: elválaszthatod?” Klement Judit: Hazai vállalkozók a hőskorban. A budapesti gőzmalomipar vállalkozói a 19. század második felében.54 / 2013
Madunić Domagoj(1971) történész (Közép-Európai Egyetem)domagoj.madunic@gmail.com Csengizáde Ali pasa és az Oszmán Birodalom határmenti elitje a krétai háború alatt (1645–1669)48 / 2012
Maegraith Janine történész (University of Cambridge)cjm80@cam.ac.uk A nők és a házimunka anyagi kultúrája a kora újkori Württembergben: a wildbergi inventáriumok tanulságai60 / 2015
Magos Gergely(1983) történész, szociológus (ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program)magosposta@gmail.com Kiterjedt állam – beteljesületlen álom. A magyarországi gyógyszerészet professzionalizációja42 / 2010
Lakva ismerszik meg… Branczik Márta – Keller Márkus: Korszerű lakás. 1960: az óbudai kísérlet.48 / 2012
Magyar Erzsébet (1971) történész (Közép-Európai Egyetem, Idegennyelvi Lektorátus)magyar@ceu.hu Budapest parkjai, 1870–1918. A szisztematikus városi zöldfelület-politika megjelenése53 / 2013
Magyarosi Ádám doktorandusz (Debreceni Egyetem, Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola)magyarosi.adam@gmail.com Tuberkolózis, tetű és pöcegödör. Iskolások egészségügyi és lakhatási helyzete Debrecenben, a nagy gazdasági válság idején83 / 2021
Majdán János (1953) történész (Pécsi Tudományegyetem BTK történettudományi Intézet)majdan.janos@pte.hu Bérek, dolgozói juttatások a magyarországi vasúttársaságoknál az 1904. évi első vasúti sztrájk előtt52 / 2013
Nagy Janka Teodóra: Közös hitben a családért, a szőlőért, a földért.69 / 2017
Nagy László: Az Ipolytól Dachauig Baráti Huszár Aladár élettörténete (1885–1945).80 / 2020
Nyári Denisz: A kelet-szlavóniai magyarok a két világháború között. / Mađari istočne slavođu dvaju svjetskih ratova76 / 2019
Majorossy Judit(1969) történész (Ferenczy Múzeum)judit.majorossy@gmail.com A foglalkozás topográfiája. A társadalmi tértől a személyes térig: a társadalmi mobilitás térbeli elemei a 15. századi Pozsonyban45 / 2011
Egy város a „regionális” kapcsolati térben. A középkori pozsonyi polgárok városon kívüli kapcsolatainak térbeli kiterjedéséről (1430–1530)50 / 2012
Majtényi György(1974) történész (Eszterházy Károly Egyetem)gyorgymajtenyi@hotmail.com "Uraltak" vagy "önfejűek". Diktatúrák mindennapjai a német társadalomtörténet-írásban5-6 / 2001. Ősz-Tél
A szegénység gyarmatosítása. Szegények mindennapjai és a hatalom diskurzusai a Kádár-korszakban64 / 2016
Az értelmezés hatalma és a hatalom értelemzése. Az 1945 utáni társadalomtörténet fogalmi nyelvéről19-20 / 2005. Május
Életstílus és szubkultúra. Az autózás története (1920 - 1960)1 / 2000. Nyár
Mannova, Elena A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetésől 2.7-8 / 2002. Március
Markó György(1954) hadtörténész (Hadtörténeti Intézet és Múzeum))markogy@hm-him.hu Morcos válasz egy „marcona” történésznek35 / 2009. Április
Marosy Júlia(1984) antropológus, PhD-hallgató (ELTE BTK Atelier)juliamarosy@gmail.com Edward M. Bruner: Culture on Tour. Ethnographies of Travel43 / 2011
Hannes Grandits – Karin Taylor (eds.): Yugoslavia’s Sunny Side. A History of Tourism in Socialism (1950s-1980s).47 / 2012
Martí Tibor (1981) történész (MTA BTK Történettudományi Intézet)marti.tibor@btk.mta.hu Koltai András: Batthyány Ádám. Egy magyar főúr és udvara a XVII. század közepén.57 / 2014
Mátay Mónika(1968) történész (ELTE BTK, Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék)monimatay@yahoo.com Historiográfiai viták a testamentumról15-16 / 2004. Május
Pierre Nora: Emlékezet és történelem között. Válogatott tanulmányok41 / 2010.
Matus László (1966) levéltári szakértő (MÁV SZK Zrt. MTÜSZ Archívum)matszlo@gmail.com A Magyar Királyi Államvasutak „ellenforradalmi” konszolidációja. Védekezési stratégiák a Tanácsköztársaság támogatása miatt indított államvasúti politikai eljárásokban71 / 2018
Medick, Hans(1939) történész (Max Planck Institut für Geschichte - Göttingen)medick@mpi-g.gwdg.de A megbecsülés kultúrája. A ruhák és színeik Laichingenben 1750 és 1820 között10 / 2002. December
Melegh Attila (1963) szociológus (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)melegh@demografia.hu „Többféle regionális demográfiai modellben kell gondolkodnunk.” Interjú Faragó Tamással 70. születésnapja alkalmából59 / 2015
Mersdorf Zsuzsa(1977) régész (MTA Régészeti Kutatóintézet - Archeosztráda Kft.)mersdorf@gmail.com A nemzetek mítosza: Európa középkori gyökerei. Patrick J. Geary: Europäische Völker im frühen Mittelalter. Zur Legende vom Werden der Nation24-25 / 2006. Június
Mester Béla(1962) filozófiatörténész (MTA BTK Filozófiai Intézet)mester.bela@btk.mta.hu A magyar filozófiatörténet elbeszélésének megformálása az egyetemes filozófiatörténet és a kulturális nemzetépítés kontextusában: Almási Balogh Pál vállalkozása62 / 2015
Mészáros Dániel (1991) történelem–levéltár szakos hallgató (ELTE BTK)91.m.daniel@gmail.com Fizet, mint a katonatiszt. A tartozások miatt indított büntetőperek iratainak forrásértékéről61 / 2015
Mészáros Tamás (1978) jogász-történész tamasmeszaros.78@gmail.com Immanuel Wallerstein: Bevezetés a világrendszer-elméletbe.49 / 2012
Mészáros Zsolt irodalom- és művészettörténész (Petőfi Irodalmi Múzeum)meszaros.zsolt@pim.hu Mozgó emlékművek, politikus toalettek, hazafias „haute couture” Lukács Anikó: Nemzeti divat Pesten a 19. században. 75 / 2019
Mihalik Béla Vilmos (1984) történész ( MTA BTK Történettudományi Intézet)mihalik.bela@btk.mta.hu Egy kisszebeni plébános tündöklése és bukása. Egyház, állam és helyi közösség konfliktusai a 17. századi Felső-Magyarországon57 / 2014
Mihály Renáta (1974) ügyvivő-szakértő (Miskolci Egyetem)renatamihaly2@gmail.com Horváth Sándor – Ö. Kovács József (szerk.): Állami erőszak és kollektivizálás a kommunista diktatúrában.67 / 2017
Szarka László: A multietnikus nemzetállam 1918–1992. Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikájában.70 / 2017
Mikos Éva(1976) néprajzkutató, folklorista (MTA BTK Néprajztudományi Intézet)mikos.eva@btk.mta.hu Ablonczy Balázs: Keletre, magyar! A magyar turanizmus története.70 / 2017
Jost Schneider: Sozialgeschichte des Lesens. Zur historischen Entwicklung und sozialen Differenzierung der literarischen Kommunikation in Deutschland32 / 2008. Június
Vaderna Gábor: A költészet születése. A magyarországi költészet társadalomtörténete a 19. század első évtizedeiben76 / 2019
Völgyesi Orsolya: Írók, szerepek, stratégiák.54 / 2013
Miskolczy Ambrus(1947) történész (ELTE BTK Román Filológiai Tanszék)miskolczy@ludens.elte.hu A Kossuth-ábrázolás technikái. Szubjektív historiográfiai széljegyzetek A bűnbaktól a realista lényeglátóig című gyűjteményes munka kapcsán21-22 / 2005. November
Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Mód László néprajzkutató (SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék)mod@hung.u-szeged.hu A munkások strandjától a „Sárga” üdülőtelepig. Adalékok a tiszai fürdőkultúra változásához84 / 2021
Mohácsi Gergely(1974) antropológus, posztgraduális hallgató (Hokkaido University, Sapporo)mohacska@hotmail.hu Szép, Erős, Egészséges. Szabadidő és testkultúra Budapesten a 20. század első felében7-8 / 2002. Március
Mohay Borbála(1991) MA-hallgató (ELTE BTK)mohybori@gmail.com Alexandra Walsham: The Reformation of the Landscape. Religion, Identity and Memory in Early Modern Britain and Ireland55 / 2014
Molnár Ágnes(1971) antropológus-etnográfus (Miskolci Egyetem BTK Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék)bolmagna@uni-miskolc.hu Alkalmazkodó polgárosodás: a paraszti társadalom átalakulásának egy lehetséges útja a 20. század folyamán. A kiskanizsai "sáskák" példája19-20 / 2005. Május
Braudel a Börzsönyben – avagy hosszú idõtartamú meghatározottságokés rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában– Bali János: A Börzsöny-vidéki málnatermelő táj gazdaságnéprajza28-29 / 2007. Szeptember
Molnár Dániel Márton(1991) MA-hallgató (ELTE BTK kora újkori szakirány)molnardani13@gmail.com Gyarmati György – Lengvári István – Pók Attila – Vonyó József (szerk.): Bűnbak minden időben. Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben.56 / 2014
Molnár Gergely(1984) néprajzkutató, PhD-hallgató (ELTE BTK)mgergi@gmail.com A vasút népességre tett hatása a 20. század második felében Kecskemét környékén52 / 2013
Mordovin Maxim(1979) régész (ELTE BTK Régészeti Intézet)amalrich@gmail.com A normann-elmélet Oroszországban a kezdetektől napjainkig24-25 / 2006. Június
Móré Tünde(1987) irodalomtörténész (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet)tunde.more68@yahoo.com Mestersége: kíváncsi főnemes Bobory Dóra: Batthyány Boldizsár titkos tudománya. Alkímia, botanika és könyvgyűjtés a tizenhatodik századi Magyarországon78 / 2019
Papp Gábor – Szijártó M. István (szerk.): Mikrotörténelem másodfokon.48 / 2012
Mravik Patrik Tamás (1994) történész, PhD hallgató (ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Doktori Program)montventoux14@gmail.com Erőss Gábor: A történelmi filmek szociológiája78 / 2019
Történész a tiszta szobában – Beszámoló a Hajnal István Kör 2018. évi konferenciájáró75 / 2019
„4-5 közte 16 gyerek.” A fővárosi munkásháztartások társadalomtörténeti vizsgálatának lehetőségei és problémái a kvantitatív és narratív források tükrében72 / 2018
„Megszaporodtak filmjeinkben a szocialista hősök”. Filmkészítés Magyarországon az 1960-as évek elején a dramaturgiai tanácsok vitáinak tükrében65 / 2016
Müller Ildikó(1965) történész (ELTE BTK) A Budapesti Tudományegyetem nőhallgatóságának társadalmi összetétele (1896 - 1914)3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Murai András(1966) filmtörténész (Budapesti Metropolitan Egyetem )murai@metropolitan.hu Hogyan képzeljük el? A holokauszt emlékezete és a helyszín rekonstrukciója dokumentumfilmekben41 / 2010.
Újrahasznosított felvételek. 56-os filmdokumentumok a kora Kádár-rendszer nyilvánosságában65 / 2016
„A rendszer rajtuk tartotta óvó szemeit”. Németh Brigitta Megfigyelések az egykori Gulag-rabok körében79 / 2020
Murai András (1966) filmtörténész (Budapesti Metropolitan Egyetem)mandras@nyme.hu
Murányi István (1959) szociológus (Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék)muranyi.istvan@arts.unideb.hu A munkások lokális identitásának jellemzői Borsodnádasdon49 / 2012
Murányi-Győri Gréta doktorandusz (Eszterházy Károly Egyetem, Történettudományi Doktori Iskola, Magyarország története a reformkor végétől napjainkig Doktori Program)greta.gyoeri@gmail.com Kiskirályok tündöklése és bukása Majtényi György – Szabó Csaba – Mikó Zsuzsanna (szerk.): Kommunista kiskirályok.83 / 2021
Nagy Adrienn(1981) történész (Magyar Nemzeti Levéltár)adrienn.n.z@gmail.com Fiume dualizmus kori oktatásügye és a Magyar Királyi Kiviteli Akadémia. A magyarosítás és a szakoktatás kiépítése56 / 2014
Nagy Ágnes(1976) történész, levéltáros (Budapest Főváros Levéltára)nagyagnes@bparchiv.hu A népesség megfelelő eloszlása a térben. A lakótér elosztásának képzetkörei a 20. század első felének magyar társadalmában58 / 2014
A településfejlesztéstől a lakóközösségig. Az 1945 utáni Budapest és a társadalomtörténet40. / 2010.
Hatalom - lakásrendszer - társadalom. Egy lipótvárosi bérház lakói 1941 és 1960 között17 / 2004. Szeptember
Társadalmi klasszifikációkon kívül és belül: a kategóriák hatalmaés a dekonstrukció gyermekbetegségeiBódy Zsombor: Egy társadalmi osztály születése.A magántisztviselők társadalomtörténete 1890–1938.23 / 2006. Március
Társadalomtörténeti adattár az interneten Elektronikus levéltári segédlet készítése Budapest Főváros Levéltárában30 / 2007. December
Társadalomtörténeti adattár az interneten Elektronikus levéltári segédlet készítése Budapest Főváros Levéltárában30 / 2007. December
Nagy Ágoston(1986) történész (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Eötvös József Kutatóközpont) agostonnagy@gmail.com Kisfaludy Sándor társadalmi és politikai reflexiói az 1831-es kolerajárvány idején82 / 2020
Republikanizmus és csinosodás között. A nemzeti viselet és a politikai nyelvek 1790 körül55 / 2014
Nagy Balázs(1962) történész (ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék)nagybal@elte.hu A középkori magyar városok a külföldi utazók leírásaiban38 / 2009. December
A középkori magyar városok a külföldi utazókleírásaiban [EN]38 / 2009. December
A különbségek összekötnek? - Szegregáció, integráció és asszimiláció a középkori városokban. Beszámoló a Közép-Európai Egyetemen tartott konferenciáról.11-12 / 2003. Május
Városi tér és társadalom. Várostörténeti szekciók a Nemzetközi Középkortudományi Kongresszuson45 / 2011
Nagy Boglárka (1987) történelem–magyar szakos tanár (Óbudai Árpád Gimnázium)nagyboglar@gmail.com Szívós Erika: Az öröklött város. Városi tér, kultúra és emlékezet a 19–21. században.69 / 2017
Nagy Botond(1976) PhD hallgató (ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Doktori Oktatási Program)botond_nagy@yahoo.com Vendégmunka és csempészet a 19. században. Kihágások a magyar-román határ Háromszék és Brassó vármegyei szakaszán az 1880-as években30 / 2007. December
Nagy Dániel Gergely (1986) filozófus (Milestone Intézet)nagy.daniel.g@icloud.com Kísérletek és kísértetek: a kapitalizmus meghaladásának örökkévalósága. Giacomo Corneo: Is Capitalism Obsolete? – A Journey through Economic Systems.72 / 2018
Megérteni és meghaladni a hiperkapitalizmust. Thomas Piketty az egyenlőtlenségeket igazoló ideológiák nyomában Thomas Piketty: Capital and Ideology.81 / 2020
Nagy Imre Gábor(1958) levéltáros (Baranya Megyei Levéltár)nig@bml.hu Karády Viktor - Kozma István: Név és nemzet. Családnév-változtatás, névpolitika és nemzetiségi eroviszonyok Magyarországon a feudalizmustól a kommunizmusig.11-12 / 2003. Május
Nagy János (1987) történész, levéltáros (Budapest Főváros Levéltára)nagyj@bparchiv.hu „Hozzáfognak hát buzgón, hisz Turnus a példa”. Buda város követei az 1741. évi országgyűlésen70 / 2017
Nagy Kornél történész–armenológus (MTA BTK Történettudományi Intézet, Hosszú Reformáció Kelet-Európában [1500−1800] Lendület Kutatócsoport)nagy.kornel@btk.mta.hu Máté Tamáska: Armenian Townscapes in Transylvania78 / 2019
Nagy Levente (1975) ókortörténész (PTE BTK Régészet Tanszék)nagy.levente@pte.hu Gondolatok Tóth István Pannoniai vallástörténetéről. Tóth István: Pannoniai vallástörténet63 / 2016
Nagy Péter(1988) történész (MTA–SZTE–ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport)nagypeter.uraj@gmail.com Taylor követői Magyarországon. A tudományos munkaszervezés kezdetei85 / 2021
„Ahol a vállalatvezetés volt az úr…” A Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Rt. szociális és jóléti intézményrendszere Ózdon49 / 2012
Nagy Sándor(1973) levéltáros (Budapest Főváros Levéltára)nagys@bparchiv.hu "Elváltak" és "válások." Családi állapot és jogintézmény a 19. század második felében Budapest (Pest-Buda) példáján30 / 2007. December
19-20. századi társadalomtörténeti adatbázis építése Budapest Fováros Levéltárában10 / 2002. December
Bárth Dániel: Esküvő, keresztelő, avatás. Egyház és népi kultúraa kora újkori Magyarországon27 / 2007. május
Piszkos perek. Családi konfliktus a jog útvesztőjében (1882-1893)32 / 2008. Június
Társadalomtörténeti adattár az interneten Elektronikus levéltári segédlet készítése Budapest Főváros Levéltárában30 / 2007. December
Nagy-Csere Áron(1979) történész (Nemzeti Örökség Intézete)aron.nagycsere@gmail.com Majtényi György: A tudomány lajtorjája. „Társadalmi mobilitás”és „új értelmiség” Magyarországon a II. világháború után28-29 / 2007. Szeptember
Nyomortelepből mintalakótelep. Szocialista városrehabilitáció vagy a szegények fegyelmezése?40. / 2010.
Németh Ágnes doktorandusz (ELTE BTK, Történettudományi Doktori Iskola, Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történelem Doktori Program)nemeth.agnes.h@gmail.com Az egészség csatornái. A pesti csatornareform kezdetei és Beivinkler Károly szerepe az 1870-es évek elején 83 / 2021
Németh Ákos (1981) irodalomtörténész (Pécsi Tudományegyetem)nemeth.akos@hotmail.hu A magyar politikai eszmetörténet változó látképe Takáts József: A megfelelő ötvözet. Politikai eszmetörténeti tanulmányok.62 / 2015
Németh Brigitta könyvtárostanár (Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium)nemeth.britta@gmail.com „A rendszer rajtuk tartotta óvó szemeit”. Németh Brigitta Megfigyelések az egykori Gulag-rabok körében79 / 2020
Németh György(1956) ókortörténész (ELTE BTK Történelmi Intézet)nemeth.gyorgy@caesar.elte.hu Az Ilioni polgárok63 / 2016
Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Németh Szandra (1988) történész, muzeológus (Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)nemeth.szandra.mkvm@gmail.com A Balaton mindenkié? A szocialista időszakbeli nyaralóépítések egyéni motivációinak vizsgálata64 / 2016
Sipos András: A jövő Budapestje, 1930–1960. Városfejlesztési programok és rendezési tervek.58 / 2014
Niederhauser Emil történész Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Novák Veronika(1973) történész (ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék)novakveronika@freemail.hu Az erőszak topográfiája. Hétköznapi térhasználat a 15–16. századi párizsi bűnesetekben45 / 2011
Együttélés vagy elkülönülés? Derek Keene – Balázs Nagy – Katalin Szende (eds.): Segregation – Integration – Assimilation. Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe.40. / 2010.
Novotny Gábor(1974) közgazdász (Pénzügyminisztérium)novotny@pm.gov.hu Horváth Gyula (szerk.): Székelyföld18 / 2004. December
Nyisztor Tinka(1957) etnográfus nyisztortinka@yahoo.com Egy gazdálkodó család hétköznapi táplálkozása Moldvában35 / 2009. Április
Ö. Kovács József(1960) történész (Miskolci Egyetem BTK Újkori Magyar Történeti Tanszék)bolokova@uni-miskolc.hu "Sűrített népnevelő." A kollektivizálás tapasztalattörténetei (1958-1959)36 / 2009. Július
A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetéről5-6 / 2001. Ősz-Tél
Dokumentumok a kollektivizálás idejéből (1958-1961)36 / 2009. Július
Egy politikai diktatúra társadalmi korlátai. Jelenkori kutatások az NDK-ról15-16 / 2004. Május
Vidéki társadalom és mezőgazdaság a kommunista diktatúrában - Brandenburg példáján. Arnd Bauerkämper: Ländliche Gesellschaft in der kommunistischen Diktatur. Zwangsmodernisierung und Tradition in Brandenburg 1945-1963.13 / 2003. Szeptember
Ogilvie Sheilagh történész (University of Cambridge)Sheilagh.Ogilvie@econ.cam.ac.uk A nők és a házimunka anyagi kultúrája a kora újkori Württembergben: a wildbergi inventáriumok tanulságai60 / 2015
Oláh Gábor(1987) PhD-hallgató (ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Doktori Program)gabor.olah@yahoo.es Lak-hatóság. Az I. világháború hatása a budapesti lakáskérdésre40. / 2010.
Történész a tiszta szobában – Beszámoló a Hajnal István Kör 2018. évi konferenciájáró75 / 2019
Oláh Sándor(1954) társadalomkutató (KAM-Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Csíkszereda)issigyo@yahoo.com Földöröklés egy székely köznemesi családban a 18. század közepén34 / 2008. December
Gyakorlati gondolkozásmód és megmerevedett etatizmus (1940-1944)18 / 2004. December
Őri Péter(1963) történész (KSH Népesedéstudományi Intézet)ori@demografia.hu Család és házasodás a 18-19. századi Magyarországon. Pest-Pilis-Solt-(Kiskun) megye, 1774-1900.30 / 2007. December
Háztartásszerkezet a 19. századi Magyarországon. A MOSAIC-adatbázis elemzésének első eredményei65 / 2016
Husz Ildikó: Család és társadalmi reprodukció a 19. században. Történeti-szociológiai tanulmány egy Buda környéki mezőváros társadalmáról a családszerkezet változásának tükrében15-16 / 2004. Május
„Többféle regionális demográfiai modellben kell gondolkodnunk.” Interjú Faragó Tamással 70. születésnapja alkalmából59 / 2015
Őze Eszter művészettörténész (Magyar Képzőművészeti Egyetem)oze.eszter@gmail.com Társadalmi Múzeum: a szociális és egészségügyi nevelés intézménye80 / 2020
P. Szathmáry István(1978) filozófus, Ph.D. hallgató (ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola)pakucsan@freemail.hu Szavak, történelem, etikaJohn Lukacs: A történelmi tudat (avagy a múlt emlékezete)23 / 2006. Március
Paár Ádám(1983) politológus (Méltányosság Politikaelemző Központ)paaradam@gmail.com Gagyi József: Fejezetek Románia 20. századi társadalomtörténetéhez.40. / 2010.
Moritz Föllmer: A Harmadik Birodalom kultúrtörténete.75 / 2019
Pajkossy Gábor történész (ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék) Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Pakot Levente(1978) történész (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)pakot@demografia.hu Castellano, Juan Luis – Dedieu, Jean Pierre (dir.):Réseaux, familles et pouvoirs dans le monde ibériqueà la fin de l’Ancien Régime23 / 2006. Március
Faragó Tamás: A múlt és a számok. Pest-Buda és környéke népessége és társadalma a 18–20. században.50 / 2012
Háztartásszerkezet a 19. századi Magyarországon. A MOSAIC-adatbázis elemzésének első eredményei65 / 2016
Társadalmi státusz és gyermekvállalás a Nyugat-Dunántúlon: Bük, 1850–193963 / 2016
VI. Európai Társadalomtudományos TörténelemKonferencia(Sixth European Social Science History Conference)26 / 2006. November
Paksy Zoltán(1968) történész, főlevéltáros (Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára)paksy.zoltan@mnl.gov.hu Nagypolitika kicsiben: parlamenti választás és társadalmi háttere Zalaegerszegen 1935-ben17 / 2004. Szeptember
Válasz Cieger Andrásnak 75 / 2019
Pál Judit(1961) történész, egyetemi docens (Babeş – Bolyai Tudományegyetem, Történelem–Filozófia Kar)paljudit@gmail.com Az állam és a patrónus szolgálatában. Egy Károlyi-kliens a 18. század elején42 / 2010
Pál Viktor történész (University of Helsinki, Department of Cultures)viktor.pal@helsinki.fi Az idegenforgalom környezettörténete a hidegháborús Magyarországon és Jugoszláviában84 / 2021
Pálffy Géza(1971) történész (MTA Történettudományi Intézet)rueber@t-online.hu Dominkovits Péter: "Egy nemzetek lévén..." A Nyugat-Dunántúl Bocskai István 1605. évi hadjárata idején33 / 2008. November
Pálóczy Krisztina(1973) népzenekutató (Néprajzi Múzeum)paloczy@neprajz.hu „Ha a rezesbanda ráreccsenti, az már valami…” Rézfúvós zenekarok a falvak zenei életében51 / 2013
Pap Milán (1983) politológus (MTA TK Politikatudományi Intézet; NKE Molnár Tamás Kutatóközpont)gades.esp@gmail.com A vállalat dolgozója – a társadalom vállalata. Vállalati dolgozó és vállalati közösség a hetvenes évek tudományos ideológiájában61 / 2015
Pap Péter István doktorandusz (Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola)peteristvanpap@gmail.com A „sosemvolt” szocializmus tapasztalata. Majtényi György: Egy forint a krumplis lángos. A Kádár-kor társadalma.77 / 2019
Kijelölt és önként vállalt kényszerpályák. A József Attila Kör és a hatalom, 1983–198679 / 2020
Papp Barbara(1976) történész, pszichológus (ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék -- Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet "Tündérhegy")techert@freemail.hu James Sharpe: Dick Turpin. The Myth of the English Highwayman23 / 2006. Március
Szociológus a pszichiátrián Kovai Melinda: Lélektan és politika. Pszichotudományok a magyarországi államszocializmusban 1945–1970.69 / 2017
„Erjedő idők”. Civil önszerveződés és pszichoanalízis (1987–1988)74 / 2018
Papp Gábor György (1971) művészettörténész (MTA BTK Művészettörténeti Intézet))papp.gabor@btk.mta.hu „Vezessük be minél előbb nemzeti hagyományainkat a modern világba”. A nemzeti építészet fogalmának változásai az építészeti szakirodalomban Magyarországon62 / 2015
Papp Kinga irodalomtörténész (Erdélyi Múzeum-Egyesület)papp.kinga@eme.ro Szülő-gyermek kapcsolat az Apor családban82 / 2020
Papp Reed Zsuzsanna(1975) PhD hallgató (Leeds University, Institute for Medieval Studies)libzmp@leeds.ac.uk Magyarország egy elfeledett forrástípusban: tartománylisták a középkori Angliában38 / 2009. December
Papp Viktor (1993) PhD-hallgató (ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program )viktorpapp14@gmail.com Válaszreakció a gazdasági-társadalmi kihívásra: az antiszemitizmus története a dualizmus derekán Paksy Zoltán: Istóczy Győző és a magyar antiszemita mozgalom (1875–1892)75 / 2019
Jakab Réka: Bérlőből polgár. Pápa város zsidó közösségének társadalom- és gazdaságtörténete, 1748–1848.66 / 2016
Jómódúak és nincstelenek? Az ügyvédség vagyoni differenciálódása a dualizmus kori Budapesten81 / 2020
Pásztókai- Szeőke Judit (1975) régész, PhD-hallgató (Koppenhágai Egyetem)pszeoke23@yahoo.com A római toga viselése Pannoniában – egy mítosz és a valóság55 / 2014
Păun Radu G.(1969) történész (Centre d’Etude des Mondes Russe, Caucasien et Centre Européen)radupaun@hotmail.com Belső ellenségek. Hatalmi kapcsolathálók és oszmánellenes katonai lázadások a 16–17. századi Havasalföldön és Moldvában48 / 2012
Pavercsik Ilona(1952) irodalomtörténész Hudi József: Könyv és társadalom. Könyvkultúra és művelődés a XVIII–XIX. századi Veszprém megyében.43 / 2011
Pelles Márton közgazdász, PhD-hallgató (PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola)pelles.marton@ktk.pte.hu Az innovatív haditechnikára alapozott meggazdagodás és politikai befolyásszerzés. Robert Whitehead szerepe a fiumei torpedógyártás világsikerében (1823–1923)81 / 2020
Perényi Roland (1976) történész, muzeológus (Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeum)perenyi.roland@kiscellimuzeum.hu Justizmord vagy megalapozott ítélet? A katonai bíróság és a nyilvánosság viszonya az 1909-es Hofrichter-ügy kapcsán72 / 2018
„Beteg szerelem” – a queer szubkultúra a rendőri és a sajtódiskurzusban a 20. század első felében66 / 2016
Péter Katalin történész (MTA Történettudományi Intézet) Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Péteri Lóránt(1976) zenetörténész, zenekritikus (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem)lorant.peteri@gmail.com Magyar zenészek az 1950-es évek második felében – emigráció és jövedelmi viszonyok51 / 2013
Pilkhoffer Mónika(1973) történész, Ph.D (PTE BTK)pilkhoffer@gmail.com Marcus Binney: Town Houses. Evolution and Innovation in 800 Years of Urban Domestic Architecture7-8 / 2002. Március
Plato, Alexander von(1942) történész (Institut für Geschichte und Biographie)alexder.vonplato@fernuni-hagen.de Történelem és pszichológia - oral history és pszichoanalízis. Problémavázlat és szakirodalmi áttekintés21-22 / 2005. November
Pócza Kálmán(1976) történész (Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem)kalman.pocza@andrassyuni.hu Minden különút véget ér egyszer?Heinrich August Winkler: Németország története I–II.27 / 2007. május
Ö. Kovács József: Az újkori német társadalomtörténet útjai23 / 2006. Március
Politika, morál és történetírás a háború utáni Németországban15-16 / 2004. Május
Pogány Ágnes(1960) gazdaságtörténész (MTA–ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Társadalompolitika Intézet Gazdaság- és Társadalomtörténeti Központ)agnes.pogany@uni-corvinus.hu A budapesti pénzpiac a 19–20. században. Kövér György: A pesti City öröksége. Banktörténeti tanulmányok.54 / 2013
A megnemesített kapitalizmustól a nemzetiszocializmusig. Imrédy Béla gazdasági és politikai nézetei72 / 2018
A nagy válság nagy magyarázatai. Az 1930-as évek gazdasági válsága az újabb szakirodalom tükrében54 / 2013
A Pesti Victoria Gőzmalom összeomlása14 / 2003. December
Bankhálózatok és városfejlődés Zoltán Gál: The Golden Age of Local Banking. The Hungarian Banking Network in the Early 20th Century.44 / 2011
In Memoriam Alice Teichova (1920–2015)61 / 2015
Poiger G, Uta(1965) történész (University of Washington)poiger@uw.edu Presley, igen – Ulbricht, nem? Rock and roll és női szexualitás a német hidegháborúban39 / 2010.
Pollmann Ferenc(1955) hadtörténész (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum)pollmannferenc@gmail.com "Marcona" történelem: hadtörténetírás határon innen és túl33 / 2008. November
Második nekifutásra. Még egyszer a "marcona" történelemről35 / 2009. Április
Polyák Petra(1985) főlevéltáros (PTE Egyetemi Levéltár)polyak.petra@pte.hu Egyetem és fegyelem. Szempontok a hallgatók 1956 előtti magatartásának megítéléséhez71 / 2018
Lázadó hallgatók Pieter Dhondt – Elizabethanne Boran (eds): Student Revolt, City, and Society in Europe: from the Middle Ages to the Present77 / 2019
„Osztályidegenek” az egyetemen64 / 2016
Popova-Nowak, Irina(1968) történész (Strayer University / University of Phoenix)i.popova@mail.strayer.edu A nemzet felfedezésének Odüsszeiája. MagyarokMagyarországon és külföldön, 1750–185026 / 2006. November
Pozsgai Péter(1966) történész (MTA TKI Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kutatócsoport)peter.pozsgai@econhist.bke.hu „Helybeliek” és „idegenek”. Községi illetőség Torna megyében az 1869. évi népszámlálás háztartási lajstromai alapján34 / 2008. December
Görög és római katolikus nemzetiségek házasságainakjellemzői Torna megyében a 19. század közepén27 / 2007. május
Kézművesek és kézművescsaládok Tornán a 19. században I. rész2 / 2000. Tél
Kézművesek és kézművescsaládok Tornán a 19. században II. rész3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Pozsony Ferenc(1955) egyetemi professzor, néprajzkutató (Babes-Bolyai Tudományegyetem BTK, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék)pozsonyferenc@yahoo.com Magyarfenes. Egy falu az észak-erdélyi autópálya szomszédságában35 / 2009. Április
Prepuk Anikó(1963) történész (Debreceni Egyetem BTK, Egyetemes Történeti Tanszék)prepuk.aniko@arts.unideb.hu Mikrotörténet mint mítoszrombolás Kövér György: A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek.50 / 2012
Prokopovych Markian (1972) történész (Universität Wien, Institut für Osteuropäische Geschichte)markian.prokopovych@univie.ac.at Diadalmas birodalom: Johann Strauss és A cigánybáró a budapesti Operaházban 1905-ben51 / 2013
Püski Levente(1965) történész (Debreceni Egyetem Új- és Modernkori Magyar Történeti Tanszék)puslev@freemail.hu Az államtól az államosított társadalomig Gyarmati György: A Rákosi-korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945–1956.49 / 2012
Rácz Attila(1973) főlevéltáros (Budapest Főváros Levéltára)racza@bparchiv.hu Kocsis János Balázs: Területfejlesztés Budapesten 1950 és 1985 között32 / 2008. Június
Rácz Lajos(1963) történész (Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet)raczl@jgypk.szte.hu "...többnyire azt mondom, geográfus vagyok." Interjú Beluszky Pállal14 / 2003. December
A félig tele pohár Wolfgang Behringer: A klíma kultúrtörténete. A jégkorszaktól a globális felmelegedésig.44 / 2011
Az 1830-as évek éghajlati-környezeti válsága Magyarországon31 / 2008. Április
Benda Gyula - Szekeres András (szerk.): Tér és történelem.11-12 / 2003. Május
Létezik-e a jelenkori globális felmelegedés? Avagy kései reflexiók egy tudományos hitvitáról53 / 2013
Mi a történeti földrajz és kik a történeti földrajzosok? Kerekasztal-beszélgetés.31 / 2008. Április
Oroszország/Szovjetunió környezettörténete Paul Josephson – Nikolaj Dronin – Aleh Cherp – Ruben Mnatsakanian – Dmitrij Efremenko – Vladislav Larin: An Environmental History of Russia.67 / 2017
Philipp Blom: Nature’s Mutiny. How the Little Ice Age of the Long Seventeenth Century Transformed the West and Shaped the Present.83 / 2021
Sam A. White: The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire.57 / 2014
Sam White: A Cold Welcome: The Little Ice Age and Europe’s Encounter with North America78 / 2019
Vázlat Budapest… Beluszky Pál: Budapest – zászlóshajó vagy vízfej. A főváros és az ország – történeti-földrajzi áttekintés.59 / 2015
„Kerülöm az akadémiai zsargon használatát.” Interjú John Robert McNeill környezettörténésszel53 / 2013
Radek Tünde(1968) irodalmár (ELTE BTK Germanisztikai Intézet Német Nyelvű Irodalom Tanszék)tradek13@gmail.com A középkori német nyelvű historiográfia magyarságképéről egy imagológiai kutatás nyomán (1150-1534)38 / 2009. December
Radkau, Joachim A környezettörténet nyitott kérdései1 / 2000. Nyár
Rakita Eszter történész (Eszterházy Károly Egyetem)rakita.eszter@uni-eszterhazy.hu Fejős Zoltán: „Mert abban az időben lehetett vándorolni”. A cigándi amerikások emlékezete76 / 2019
Reichardt Sven(1967) történész (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung)reichardt@medea.wz-berlin.de Bourdieu történészeknek? Kulturszociológiai ajánlat a társadalomtörténet számára3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Ress Imre(1947) történész (MTA Történettudományi Intézet)ressimre@mailbox.hu Hajnal István, a kismartoni hercegi levéltáros15-16 / 2004. Május
Réthelyi Orsolya (1970) történész (ELTE BTK Germanisztikai Intézet Néderlandisztika Tanszék)rethelyi.orsolya@btk.elte.hu Az 1526 utáni Magyar Királyság. Újragondolt történelem. Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században45 / 2011
Revel, Jacques(1942) történész revel@ehess.fr Visszatértés az eseményhez: historiográfiai áttekintés15-16 / 2004. Május
Ring Orsolya(1975) történész, levéltáros (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára)ring.orsolya@mnl.gov.hu Budapest kultúrbástyája vagy proletár bulvárszínház? A József Attila Színház Fodor Imre igazgatása alatt (1956–1975)69 / 2017
Fábri Anna (szerk.): A nő és hivatása. Szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből 1777-1865.3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Ritoók Zsigmond (ELTE BTK) Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Ritter György (1980) PhD-hallgató (PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola)gyorgy.ritter@gmail.com Vázlat Európa elfüggönyözött régiójáról Anne Applebaum: Vasfüggöny. Kelet-Európa megtörése 1944–1956.64 / 2016
Roche Daniel(1935) történész (College de France) A könyv mint fogyasztási cikk – gazdaság és olvasás között43 / 2011
Romsics Gergely(1977) történész (ELTE) Gyáni Gábor "Magyarország társadalomtörténete a Horthy-korban" c. művéről1 / 2000. Nyár
Idegen kertből rózsát lopni? László János - Thomka Beáta (szerk.): Narratívák 5. : Narratív pszichológia21-22 / 2005. November
Runia Eelco (1955) történész, pszichológus (University of Groningen)e.h.runia@rug.nl Jelenlét59 / 2015
Rüsz-Fogarasi Enikő(1966) történész (Kolozsvár, Babeº-Bolyai Tudományegyetem)enikorf@gmail.com Reprezentáció a kora újkorban. Szabó Péter: Jelkép, rítus, udvari kultúra. Reprezentáció és politikai tekintély a kora újkori Magyarországon38 / 2009. December
Sándor Cecília néprajzkutató, kulturális antropológus (Budapesti Corvinus Egyetem)ceciliasandor@yahoo.com Ipari fellendülés Csíkszentsimonban. A Keményítő- és Szeszgyár története az 1940–1975 közötti időszakban76 / 2019
Szabó Sárai Katalin(1964) etnográfus-történész (Ráday Gyűjtemény)sszkata@gmail.com Modellváltás a református lelkésznéi szerep értelmezésében az 1870-es és az 1930-as évek között52 / 2013
Sasfi Csaba(1956) történész (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, MTA-ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport)sasfics@freemail.hu "A honoráciorságért meg kell dolgozni." - interjú Fallenbüchl Zoltánnal11-12 / 2003. Május
A Testnevelési Főiskola hallgatói, 1925–1948.50 / 2012
Az oktatás társadalomtörténeti megközelítése: négy dunántúli nemesifjú kiművelése a reformkorban3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Kövér György "Magyarország társadalomtörténete a reformkortól az első világháborúig" c. művéről1 / 2000. Nyár
Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban (1-5.). (Szögi László, Kiss József Mihály, Mészáros Andor munkáiról)9 / 2002. Szeptember
Reprodukció és mobilitás. A középfokú oktatás társadalmi funkciói a dualizmusban56 / 2014
Sashalmi Endre történész (PTE Történettudományi Intézet Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék)sashalmi.endre@pte.hu Szvák Gyula: IV. Iván és I. Péter mikrohistoriográfiája.81 / 2020
Schleicher Vera néprajzkutató (Néprajzi Múzeum)schleicher.veronika@neprajz.hu Odi profanum vulgus. A balatoni strand84 / 2021
Schlumbohm, Jürgen(1942) történész (Max-Planck-Institut für Geschichte - Göttingen)schlumbohm@mpi-g.gwdg.de A rurális társadalmak problémája a német és francia történetírásban19-20 / 2005. Május
Családformák és demográfiai viselkedés. Politikai viták és empirikus kutatási eredmények a preindusztriális Németországról.30 / 2007. December
Schreck Csilla(1978) történész, PhD-hallgató (ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténet Doktori Program)csilla.schreck@gmail.com Egy operettprimadonna otthona az 1930-as években51 / 2013
Schwendtner Tibor filozófus (Eszterházy Károly Egyetem, Filozófia Tanszék)schwendtner.tibor@gmail.com Ki találta fel a humboldti egyetemet? Vita az úgynevezett „Humboldt-mítosz”-ról80 / 2020
Sebők Richárd (1982) történész, PhD-hallgató (ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program)sebokrichard004@gmail.com Az 1722–1792 közötti országgyűléseken részt vevő és részt nem vevő ítélőmesterek prozopográfiai elemzése70 / 2017
Dobszay Tamás et al. (szerk.): Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon. A kezdetektől 1918-ig.70 / 2017
Jean Leduc: A történészek és az idő. Elméletek, problémák, írásmódok.43 / 2011
Seidler, Andrea(1955) irodalmár (Bécs, Universität Wien, Finnugor Tanszék)andrea.seidler@univie.ac.at Üzleti úton a színigazgató: Christoph Seipp 18. századi útleírása Magyarországról38 / 2009. December
Séllei Nóra (1961) irodalmár (Debreceni Egyetem BTK Brit Kultúra Tanszék)sellei.nora@arts.unideb.hu A női test mint áldozat – Polcz Alaine: Asszony a fronton59 / 2015
Siklósi Zsuzsanna(1979) Ph.D. hallgató (ELTE BTK Régészeti Intézet)zsuzsannasiklosi@pannatural.org A régészeti kultúra fogalmának változása és az etnikai identitás azonosítása az ősrégészeti kutatásokban24-25 / 2006. Június
Simon Attila(1966) történész (Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja)simon@realmail.sk Telepítések Dél-Szlovákiában a két világháború között18 / 2004. December
Simon Katalin(1981) történész, levéltáros (Budapest Főváros Levéltára)simonk@bparchiv.hu Mesterségből hivatás. Sebészmesterek és orvosdoktorok Magyarországon az egységes orvosi képzés bevezetéséig42 / 2010
Szülői betegség – gyermeki gondoskodás. Idősgondozás a 18. századi Óbudán az eltartási szerződések tükrében82 / 2020
Simon Zoltán Boldizsár(1979) történész zoltanbsimon@gmail.com Az aszimmetrikus ellenfogalmak fogalmának történetisége Kay Junge – Kirill Postoutenko (eds.): Asymmetrical Concepts after Reinhart Koselleck: Historical Semantics and Beyond.49 / 2012
Reflexivitás a történetírásban52 / 2013
Simonkay Márton(1992) MA-hallgató (ELTE BTK, történelem–földrajz)simarci@gmail.com Vadas András: Körmend és a vizek. Egy település és környezete a kora újkorban.53 / 2013
Sipos András (1964) történész, levéltáros (Budapest Főváros Levéltára)siposa@bparchiv.hu Ki az úr a házban? Küzdelmek a budapesti lakásbérleti jog körül az 1860-as évektől az 1930-as éveki58 / 2014
Siptár Dániel (1981) történész (Piarista Rend Magyar Tartománya )siptardani@gmail.com A szerzetesség és a töröktől való visszafoglalást követő „második konfesszionalizáció” Baranya megyében57 / 2014
Sivadó Ákos (1984) posztdoktori kutató (MTA BTK Filozófiai Intézet)sivado.akos@btk.mta.hu A koramodern korszak két arca Tamás Demeter – Kathryn Murphy – Claus Zittel (eds): Conflicting Values of Inquiry. Ideologies of Epistemology in Early Modern Europe.65 / 2016
Skorka Renáta(1976) történész (MTA Történettudományi Intézet, Középkori Osztálya)skorka.renata@btk.mta.hu Egy budai céh forrásai. Kenyeres István (szerk.): A budai mészárosok középkori céhkönyvei és kiváltságlevelei38 / 2009. December
Középkori fehérvári polgárok mezőgazdasági ingatlanai a város határán belül és kívül78 / 2019
Középkori pozsonyi polgárság a városi végrendeletek tükrében. Majorossy Judit – Szende Katalin (Hrsg.): Das Pressburger Protocollum Testamentorum45 / 2011
Slachta Krisztina(1980) szociológus, történész kriszta.slachta@gmail.com Ifjúsági szubkultúra Lipcsében (1957-1968). Yvonne Liebing: All You Need is Beat. Jugendsubkultur in Lepizig 1957-196836 / 2009. Július
Láthatatlan erőszak. Az állambiztonsági szervek láthatatlan jelenlétének erőterei és ellenségképeinek rendszere – értelmezési és elemzési lehetőségek79 / 2020
Sohajda Ferenc(1975) történész Ph.D hallgató (ELTE BTK Atelier)sohajda@hotmail.com Molnár András (szerk.): Zala megye archontológiája 1138-20005-6 / 2001. Ősz-Tél
Őri Péter: A demográfiai viselkedés mintái a 18. században. Lélekösszeírások Pest megyében 1774-1783.18 / 2004. December
Tomka Béla: Családfejlődés a 20. századi Magyarországon és Nyugat-Európában17 / 2004. Szeptember
Somogyvári Lajos neveléstörténész (Pannon Egyetem MFTK Tanárképző Központ)somogyvari.lajos@mftk.uni-pannon.hu Az 1949-es választások amerikai szemmel. Nagykövetségi útibeszámolók a vidéki Magyarországról79 / 2020
Somorjai Szabolcs(1976) történész (MTA OSZK Res libraria Hungariae Kutatócsoport)szsomorjai@gmail.com Egy tanulmánykötet lehetőségei. Szijártó M. István: Nemesi társadalom és politika. Tanulmányok a 18. századi magyar rendiségről37 / 2009. November
Mikrotörténelem a csatatéren46 / 2011
Számok és struktúrák Glósz Jószef: Gabonakereskedelem Magyarországon a 19. század első felében.61 / 2015
Viták és kompromisszumok, avagy hogyan vezethet eredményre a kollektív bölcsesség? Albrecht Cordes – Margrit Schulte Beerbühl (eds): Dealing with Economic Failure. Between Norm and Practice (15th to 21st Century).72 / 2018
Sonkoly Gábor(1969) történész (ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék)sonkoly.gabor@btk.elte.hu A kulturális örökség és a történettudomány viszonyának meghatározása75 / 2019
A magyar várostörténet horizontján. Bácskai Vera: Városok és polgárok Magyarországon35 / 2009. Április
Bácskai Vera: Városok Magyarországon az iparosodás elott. Kis magyar várostörténet.11-12 / 2003. Május
Mennyiben bécsi a Bécsi Memorandum? A városi örökség meghatározásában bekövetkező változások történeti értelmezése62 / 2015
Vásárok, vásárkörzetek és városok Erdélyben 1820-ban.11-12 / 2003. Május
Sonnlechner Christoph(1972) történész (Bécs, Wiener Stadt- und Landesarchiv)sonnlechner@wien.gv.at „Ökológiai lábnyomok” a késő középkori Bécsben53 / 2013
Soós Viktor Attila történész (Nemzeti Emlékezet Bizottsága)attila.viktor.soos@neb.hu „Ék” fedőnevű konspirált lakás a hírszerzés szolgálatában79 / 2020
Spannenberger Norbert(1969) történész spannenb@rz.uni-leipzig.de
Spiegel, Gabrielle M. történész (Johns Hopkins University)spiegel@jhu.edu Történelem, historicizmus és a szöveg társadalmi logikája a középkorban15-16 / 2004. Május
Stenczel Emese (1988) MA-hallgató (ELTE BTK Atelier)steemmse@gmail.com Hudi József: A veszprémi színjátszás kezdetei (1723–1879).44 / 2011
Simonovics Ildikó – Valuch Tibor (szerk.): Öltöztessük fel az országot! Divat és öltözködés a szocializmusban.39 / 2010.
Stracke Daniel (1974) történész (Münster, WWU Institut für vergleichende Städtegeschichte)stracked@uni-muenster.de A pre-modern városi tér kutatása. Megjegyzések a városképek és városalaprajzok használatához az első magyar várostörténeti atlasz megjelenése kapcsán45 / 2011
Stráner Katalin(1978) történész (University of Southampton Faculty of Arts and Humanities)k.straner@soton.ac.uk Mitchell G. Ash – Jan Surman (eds.): The Nationalization of Scientific Knowledge in the Habsburg Empire, 1848–1918.62 / 2015
Természettudomány magyarul vagy magyar természettudomány? Dapsy László, a magyar darwinizmus és a Természettudományi Társulat Könyvkiadó Vállalatának eredete62 / 2015
Város és tudomány. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlései Pesten, Budán és Budapesten (1841–1896)74 / 2018
Szabad György történész Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Szabari Vera szociológus (ELTE Társadalomtudományi Kar, Szociológia Intézet, Társadalomelmélet Tanszék)szabari.veronika@tatk.elte.hu Az 1960-es években intézményesülő magyar szociológia társadalmi és politikai környezete80 / 2020
Szabó András Péter (1980) történész (MTA BTK Történettudományi Intézet)suetoniushung@yahoo.com Cziráki Zsuzsanna: Autonóm közösség és központi hatalom. Udvar, fejedelem és város viszonya a Bethlen-kori Brassóban.57 / 2014
Szabó Dániel(1946) történész (MTA Történettudományi Intézet)szadoda@hotmail.com A véderőtüntetések résztvevői17 / 2004. Szeptember
Szabó Elemér (1972) középiskolai tanár, PhD-hallgató (Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, Debrecen; Debreceni Egyetem Történelem és Néprajz Doktori Iskola)szaboelemail@gmail.com „Körül voltam én véve rendesen […], ha nincs a film, akkor engem biztos, hogy börtönbe zárnak”. Interjú Ferenczi József egykori tsz-elnökkel, A Határozat című dokumentumfilm kulcsszereplőjével65 / 2016
Szabó Gábor(1985) politológus sabog7@gmail.com A. Wess Mitchell: A Habsburg Birodalom nagystratégiája.82 / 2020
Kontinuitás és diszkontinuitás a politikai nyelvekben az Antall-korszakban Szűcs Zoltán Gábor: Az antalli pillanat. A nemzeti történelem szerepe a magyar politikai diskurzusban, 1989–1993.44 / 2011
Szabó Kata (1987) PhD-hallgató (ELTE BTK Atelier Európai Historiográfia és Társadalomtörténet Doktori Program)kattkasabo@gmail.com Csatári Bence: Az ész a fontos, nem a haj. A Kádár-rendszer könnyűzenei politikája.64 / 2016
Szabó Márton(1942) politológus (MTA Politikatudományi Intézet)szabo@mtapti.hu A dolgozó mint állampolgárFogalomtörténeti tanulmány a magyar szocializmushárom korszakaszáról27 / 2007. május
Szabó Péter(1972) történeti ökológus (Közép-európai Egyetem)szabop@ceu.hu "Mert a fának van reménysége...". Csonkolt fák Magyarországon9 / 2002. Szeptember
Horhi Melius Péter: Herbarium. Az fáknak, füveknek nevekről, természetekről és hasznairól14 / 2003. December
Szabó Róbert Károly PhD-hallgató (ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program))rszabo.elte@gmail.com Elkerülni az elkerülhetetlent? Jörg Baberowski: Az erőszak terei84 / 2021
Szabó-Reznek Eszter (1990) irodalomtörténész, PhD-hallgató (Szegedi Tudományegyetem BTK Irodalomtörténeti Doktori Iskola)szabo.reznek.eszter@gmail.com Az arisztokrácia önreprezentációja az erdélyi hivatásos színjátszás centenáriumi ünnepségén69 / 2017
Szalisznyó Lilla (1982) irodalomtörténész (Szegedi Tudományegyetem BTK Magyar Irodalmi Tanszék)szalisznyolilla@gmail.com A civakodó színész, a hanyag ruhatárnok és a részeg statiszta a színházi bíróság előtt. A Nemzeti Színház belső törvénykönyve és gyakorlati alkalmazása a 19. század közepén69 / 2017
A magyar irodalom férfiasan kezdi fejét emelni. A Magyar Tudós Társaság jutalmainak szerepe az irodalom elismertetésében (1831−1847)62 / 2015
Szatmári Judit (1968) levéltáros (Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye)jarchiv@freemail.hu Kósa László: Művelődés, egyház, társadalom. Tanulmányok.48 / 2012
Szatmári Anna (1980) divattörténész (Kaposvári Egyetem Művészeti Kar; Budapesti Metropolitan Főiskola Alkalmazott Művészeti Intézet)szatmari.j.a@gmail.com Fischer Júlia és Társa61 / 2015
Szeberényi Gábor(1974) könyvtáros (PTE Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya)gszebe@lib.pte.hu Prozopográfia, biográfia, helytörténet. Módszertani megjegyzések egy tanulmánykötet margójára. Fedeles Tamás: Püspökök, prépostok, kanonokok. Fejezetek Pécs középkori egyháztörténetéből. (Capitulum V.)42 / 2010
Szécsényi András történész, levéltáros (Budapesti Corvinus Egyetem Levéltára)szecsenyiandras@gmail.com A Marx Károly Közgazdaságtudományi egyetem Rajk László Szakkollégiuma a tradíciók, és a szocialista elitképzés metszetében (1970–1988)80 / 2020
Szécsényi Mihály(1955) történész–levéltáros (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár)szecsenyim@gmail.com Lektűr és diktatúra. Epizódok Claire Kenneth írónő életéből64 / 2016
Szegedi Gábor (1980) történész (Masarykova Univerzita, Brno)gszegedi@gmail.com Az onanista alakja a 20. századi Magyarországon66 / 2016
Szegedi Péter(1973) szociológus, PhD peter@szegedi.in "Ha a bajonett most nálam volna, keresztülszúrnám!" Futballerőszak a két háború közötti Kelet-Magyarországon7-8 / 2002. Március
A Testnevelési Főiskola hallgatói, 1925–1948.50 / 2012
Az első cipőzsinórnál kezdődött... A magyar hivatásos futball születése13 / 2003. Szeptember
Jobbra át! Adalékok a "keresztény-nemzeti" sportegyesületek debreceni szociogenéziséhez1 / 2000. Nyár
Szeghy-Gayer Veronika (1986) történész (MTA TK Kisebbségkutató Intézet)gayerveronika@gmail.com A szlovák–magyar–zsidó–cseh Kassa a 20. század első felében37 / 2009. November
A szlovák–magyar–zsidó–cseh Kassa a 20. század első felében68 / 2017
Szekér Barnabás(1987) középiskolai tanár, levéltáros (Piarista Gimnázium, Budapest; Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára)szekerba27@gmail.com Joachim Bahlcke – Thomas Winkelbauer (Hgg.): Schulstiftungen und Studienfinanzierung. Bildungsmäzenatentum in den böhmischen, österreichischen und ungarischen Ländern, 1500–1800.65 / 2016
Reformok és hanyatlás? Középiskolai diáklétszámváltozások a 18. században a pesti piarista gimnázium példáján56 / 2014
Szekeres Andor(1972) történész, Ph.D hallgató (ELTE BTK Atelier)szekeres.a@freemail.hu Milyen (lesz) a magyar mikrotörténelem?. (Gondolatok Für Lajos A berceli zenebona című műve kapcsán)9 / 2002. Szeptember
Van-e még mikrotörténelem? A Quaderni storici három évfolyamáról (2001-2003)19-20 / 2005. Május
Szemethy Tamás (1989) történelem szakos vezetőtanár (ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium)szemethy.tamas@trefort.elte.hu A 18. századi új elit vagyoni helyzete a Magyar Királyságban81 / 2020
A levélküldés nehézségei a lengyel örökösödési háború dél-itáliai frontján63 / 2016
András Vári – Judit Pál– Stefan Brakensiek: Herrschaft an der Grenze. Mikrogeschichte der Macht im östlichen Ungarn im 18. Jahrhundert.65 / 2016
Szende Katalin(1965) történész (CEU, Középkortudományi Tanszék)szendek@ceu.hu A különbségek összekötnek? - Szegregáció, integráció és asszimiláció a középkori városokban. Beszámoló a Közép-Európai Egyetemen tartott konferenciáról.11-12 / 2003. Május
Szentesi Réka(1985) törtész, PhD-hallgató (EL TE BTK Társadalom. és gazdaságtörténet Doktori Program) szentesi.reka@gmail.com Andrew Scull: A hisztéria felkavaró története.68 / 2017
F. Dózsa Katalin – Simonovics Ildikó – Szatmári Judit – Szűcs Péter: A magyar divat 1116 éve. A magyar viselet a honfoglalástól a 21. század elejéig55 / 2014
Szijártó M. István(1965) történész (ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék)szijarto@btk.elte.hu Izland társadalomtörténete a 19–20. században Sigurđur Gylfi Magnússon: Wasteland with Words. A Social History of Iceland.46 / 2011
Montpellier, Vendée, a történész és az elbeszélés39 / 2010.
Reneszánsz nők, papok, parasztok és a mikrotörténelem mint alvállalkozó Erdélyi Gabriella: Szökött szerzetesek. Erőszak és fiatalok a késő középkorban.53 / 2013
Szilágyi Adrienn(1985) PhD-hallgató (ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék) szilagyiadrienn@mailbox.hu A Békés vármegyébe betelepülő nemesség a 18–19. században46 / 2011
Szilágyi Márton(1965) irodalomtörténész (ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)szilagyi.marton@btk.elte.hu Egy emlékkönyv tanulságai Koloh Gábor – Papp Viktor – Tőtős Áron (szerk.): „Eloszta bőkezűen; és termő fa gyanánt”. Tanulmányok Kövér György születésnapjára.80 / 2020
Egy politikai „pálfordulás” a 18–19. század fordulóján. Vázlat Rhédey Lajos pályafutásáról44 / 2011
Irodalom és üzlet. Csokonai Vitéz Mihály könyvkiadói és könyvterjesztői stratégiája a 18–19. század fordulóján43 / 2011
Irodalomtörténeti megjegyzések. (Für Lajos A berceli zenebona című művéről)9 / 2002. Szeptember
Ligatura: szándékok és eredmények. Egy irodalomtörténeti könyvsorozatról a szerkesztő nézőpontjából53 / 2013
Szilágyi Miklós etnográfus Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Szilágyi Zsolt(1980) történész, PhD hallgató (Debreceni Egyetem BTK)szilagyizsoltster@gmail.com Mi a történeti földrajz és kik a történeti földrajzosok? Kerekasztal-beszélgetés.31 / 2008. Április
Szerkezeti alapvonások a Horthy-kori Kecskemétagrártársadalmában28-29 / 2007. Szeptember
Szívós Erika(1968) történész (ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék)szivos.erika@btk.elte.hu Dobócia történetei: a Belső-Erzsébetváros a pesti köztudatban a két világháború között58 / 2014
Doktor úr, tanár úr, főszerkesztő asszony: a hivatások a köztudatban és a modern történetírásban42 / 2010
Tűrt és támogatott határán. A Városvédő Egyesület mint misszió és civil mozgalom az 1980-as években74 / 2018
Szőcs Máté(1980) történész, PhD-hallgató (ELTE BTK, Társadalom- és Gazdaságtörténeti Program)szocsmate@gmail.com Gyáni Gábor: Relatív történelem34 / 2008. December
Szőcsné Gazda Enikő(1968) muzeológus (Székely Nemzeti Múzeum)szocsnegazdaeniko.sznm@gmail.com Granasztói Péter: Az eltűnt mindennapok nyomában. Mezővárosi társadalom a tárgyi világ tükrében. Kiskunhalas 1760–1850.50 / 2012
Szűcs Zoltán Gábor(1979) politológus, eszmetörténész (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Politikatudományi Intézet))szucs.zoltan.gabor@tk.mta.hu Demeter Tamás: A szociologizáló hagyomány. A magyar filozófia főárama a XX. században.47 / 2012
Hogyan olvassuk a 18. század magyar politikai irodalmát?35 / 2009. Április
László Kontler – Mark Somos (eds): Trust and Happiness in the History of European Political Thought.72 / 2018
„Mintha gyöngy szemeket viselnék lábaimon”. Politikai eszmetörténet és életrajzírás kapcsolatai a Szemere-ügy kapcsán44 / 2011
Szűts István Gergely(1977) történész, levéltáros, PhD hallgató (MNL Veszprém Megyei Levéltára)szutsig@gmail.com Klement Judit: Gőzmalmok a Duna partján. A budapesti malomipar a 19–20. században.50 / 2012
Visszacsatolt piacok? A Herendi Porcelángyár kereskedelmi kapcsolatai és fogyasztási szokások Észak-Erdélyben 1940–1944 között51 / 2013
„A szükséglakások felét menekültek kapják…” Érdekkonfliktusok és előítéletek az 1920-as évek első felének lakásügyeiben Miskolcon40. / 2010.
T. Orgona Angelika történész, főmuzeológus (Magyar Nemzeti Múzeum)orgona.angelika@hnm.hu Érzelmek iskolája Erdélyi Gabriella (szerk.): Érzelmek és mostohák. Mozaikcsaládok a régi Magyarországon 1500–1850.79 / 2020
Takács Ádám(1970) filozófus (ELTE BTK Atelier)takacsadam@hotmail.com A társadalomtudományok és a nemzeti szellem. Megjegyzések a nemzeti jelleg "intézményes" megközelítéséről néhány 19. századi francia társadalomtudósnál37 / 2009. November
Takács Erzsébet(1974) történész - szociológus, Ph.D. hallgató (ELTE BTK - ELTE TÁTK)gomul@freemail.hu A „társadalmi” és mítoszai– Laurent Mucchielli: La découverte du sociale.Naissance de la sociologie en France. 1870–1914.– Laurent Mucchielli: Mythes et histoire de sciences humaines27 / 2007. május
A történetiség rendjei. Francois Hartog: Régime d'historicité. Présentisme et expérience du temps15-16 / 2004. Május
Egy vita története. A szociológusok és történészek viszonya a fin de siecle Franciaországában19-20 / 2005. Május
Gérard Noiriel: Penser avec, penser contre - Itinéraire d'un historien17 / 2004. Szeptember
Luc Boltanski pragmatikus szociológiája (Konferenciabeszámoló)17 / 2004. Szeptember
Takács Judit (1968) szociológus (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet)takacs.judit@tk.mta.hu Homoszexuálisok listázása a 20. századi Magyarországon66 / 2016
Takács Károly(1970) régész - történész Árpád-kori csatornarendszerek kutatása a Rábaközben és a Kárpát-medence egyéb területein1 / 2000. Nyár
Árpád-kori csatornarendszerek kutatása a Rábaközben és a Kárpát-medence egyéb területein II. rész3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Fokgazdálkodás vagy valami más?2 / 2000. Tél
Takács Levente (1978) ókortörténész, klasszika-filológus (Debreceni Egyetem Történelmi Intézet)takacs.levente@arts.unideb.hu A római rabszolgaság63 / 2016
Takács Miklós régész (MTA Régészeti Kutatóintézet)takacs@archeo.mta.hu A nemzetépítés jegyében megfogalmazott elvárások. Kutatási célok az észak-balkáni államok középkori régészetében24-25 / 2006. Június
Takács Róbert(1978) történész (Politikatörténeti Intézet)takrobi@yahoo.com A nyugati film és közönsége Magyarországon Sztálin halálától Helsinkiig (1953–1975)65 / 2016
Az I. világháború közép- és kelet-európai emlékezetének mozaikdarabkáiról. Rendhagyó beszámoló egy konferenciáról59 / 2015
Takács Tibor(1974) történész (Állambiztonsági Szolgáltok Történeti Levéltára)takacs.tibor@abtl.hu Emlékezeti aktus és történeti esemény. A Biksza-gyilkosság, 195641 / 2010.
Gerő András: Térerő. A Kossuth tér története36 / 2009. Július
Takó Ferenc (1988) filozófiatörténész (ELTE BTK)tako.ferenc@btk.elte.hu Egyszer volt? Hol nem volt? Marx és Weber a kapitalizmusról72 / 2018
Tamás Ágnes(1983) történész (SZTE BTK Modernkori Magyar Történeti Tanszék) tagnes83@yahoo.com Tomka Béla: Az első világháború következményei Magyarországon.66 / 2016
Válságtörténetek a humor optikáján keresztül. A gazdasági válságok, az éhínség és a kolera a korabeli élclapokban54 / 2013
Tangl Balázs (1989) levéltáros (Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár)tanglbalazs@gmail.com A katonaság szerepe Kőszeg város fejlődésében 1867 és 1889 között55 / 2014
Melega Miklós: A modern város születése. Szombathely infrastrukturális fejlődése a dualizmus korában.61 / 2015
Mindennapi élet a közös hadseregben az általános hadkötelezettség időszakában (1868–1914)71 / 2018
Tarafás Imre(1988) történész (ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék)tarafasimre@gmail.com A tulajdonságokkal bíró ember találkozása a tulajdonságok nélküli emberrel. Kulturális transzfer és történelemszemléletek ütközése a századforduló Monarchiájában80 / 2020
Ágoston Berecz: The Politics of Early Language Teaching. Hungarian in the Primary Schools of the late Dual Monarchy62 / 2015
Clio igézetében és Osszián árnyékában. Patrick J. Geary – Gábor Klaniczay (eds): Manufacturing Middle Ages / János M. Bak – Patrick J. Geary – Gábor Klaniczay (eds): Manufacturing a Past for the Present68 / 2017
Deák Ágnes: A koronás Wargha. Egy kettős ügynök Kossuth és a császári rendőrség szolgálatában.47 / 2012
Nemzetiségek a nemzeti történelemben. Magyarországi nemzeti kisebbségek reprezentációja történelmi összefoglalókban, a dualizmus korában68 / 2017
„Mitsoda Nemzet vagy?” Lajtai L. László: „Magyar nemzet vagyok”. Az első magyar nyelvű és hazai tárgyú történelemtankönyvek nemzetdiskurzusa.59 / 2015
Tasnádi Róbert (1972) fotográfus rtasnadi@yahoo.com Edgar Gómez Cruz – Asko Lehmuskallio (eds): Digital Photography and Everyday Life: Empirical Studies on Material Visual Practices. [Digitális fotográfia és a mindennapi élet. Empirikus tanulmányok materiális vizuális gyakorlatokról.]73 / 2018
Tátrai Viktor PhD-hallgató (ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program)tatraiv@gmail.com Nyomor és nyilvánosság Perényi Roland: A nyomor felfedezése Bécsben és Budapesten. Szociális riportok a 19–20. század fordulóján77 / 2019
Tenbruck H. Friedrich(1919) szociológus ((1919–1994)) Vallás a reflexió örvényében27 / 2007. május
Tevelÿ Arató György (1986) történész, levéltáros (EL TE BTK Művelődéstörténeti Doktori Program, Győri Egyházmegyei Levéltár)tevely.aratoo@gmail.com „Csokonai redivivus”, avagy Szilágyi Márton Csokonai-biográfiája mint irodalomtörténeti jelenség. Szilágyi Márton: A költő mint társadalmi jelenség. Csokonai Vitéz Mihály pályafutásának mikrotörténeti dimenziói.67 / 2017
Tilcsik György(1952) levéltáros (Vas Megyei Levéltár)tilcsik@chello.hu Szombathely kereskedelmi szerepe és jelentosége a reformkorban.11-12 / 2003. Május
Timár Attila(1974) történész attila.timar@sos.hu "A sznobság, tudja... az volt a hibás." Gyárosok és úriemberek: brit dzsentrifikáció és oral history14 / 2003. December
F. M. L. Thompson: Gentrification and the Enterprise Culture, Britain 1780-19807-8 / 2002. Március
Interjú Sir Jeremy Ffolliot Chance-szel és Lady Cecilia Chance-szel14 / 2003. December
Timár Sára(1987) egyetemi mesterképzéses hallgató (ELTE BTK Atelier MA-program)timar.sari@yahoo.com Szívós Erika: A magyar képzőművészet társadalomtörténete, 1867–191842 / 2010
Tomka Béla(1962) történész (Szegedi Tudományegyetem, Történeti Intézet)tomka@hist.u-szeged.hu A magyar malomipar finanszírozása (1885-1913)14 / 2003. December
Intézményesült változékonyság: a jóléti fejlõdéssajátos meghatározói Kelet-Közép-Európában28-29 / 2007. Szeptember
Tömöry Miklós (1988) történész, PhD-hallgató (ELTE BTK Atelier Doktori Program)toemoery@gmail.com Ábrahám Barna: Megmaradni vagy beolvadni? A szlovákság polgárosodása a 19. század második felében.68 / 2017
Iparkodjatok eggyek lenni!” Versengő iparegyletek Újvidéken 1860 és 1872 között76 / 2019
Ószerbia feltérképezése Atanasovski, Srđan: Mapiranje Stare Srbije.73 / 2018
Tömöry Miklós történész, PhD hallgató (ELTE BTK Atelier Doktori Program)toemoery@gmail.com
Törő Balázs néprajzkutató, muzeológus (Laczkó Dezső Múzeum)toro.balazs@ldm.hu Befogadott turizmus? Formálódó terek, közelítő felek Balatonakali nyaralókultúrájának korai időszakában84 / 2021
Törő László Dávid történész (Debreceni Egyetem Történelmi Intézet)t.laszlo.d@gmail.com Viskolcz Noémi: A herceg történésze. Hajnal István az Esterházyak szolgálatában 1922–193085 / 2021
Török Zsuzsa Workshop a Közép-Európai Egyetemen. Változó történetírás Közép-Európában - új témák, új módszerek7-8 / 2002. Március
Toronyi Zsuzsanna(1970) levéltáros-muzeológus (Magyar Zsidó Levéltár)toronyizsuzsanna@gmail.com Egy budapesti kert történetei41 / 2010.
Tóth Árpád(1969) történész (Miskolci Egyetem Történettudományi Intézet)arpad.toth.0124@gmail.com "Hatalom, tudás és társadalom a városban". Beszámoló az Európai Várostörténészek Egyesülétének edinburgh-i konferenciájáról.11-12 / 2003. Május
A középiskoláztatás stratégiái. A pozsonyi középiskolák társadalomtörténete a 19. század első felében3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Az evangélikus polgárság részvétele a korai magyarországi egyesületekben. Közéleti ambíciók, társadalmi hálózatok, csoportstratégiák74 / 2018
Erdész Ádám (szerk.): Körök, egyletek. A civil társadalom története a dualizmus kori Békés megyében.74 / 2018
Önsegélyezés és önszerveződés. Temetkezési és betegsegélyező egyletek a reformkori Pesten5-6 / 2001. Ősz-Tél
Tóth Eszter Zsófia(1975) történész (Magyar Országos Levéltár)fermina33@gmail.com "Mi lesz akkor, ha meggyökerezek?" A vándorlás és a visszavándorlás megéléstörténetei munkásnők életút-elbeszéléseiben13 / 2003. Szeptember
Hogyan képzeljük el? A holokauszt emlékezete és a helyszín rekonstrukciója dokumentumfilmekben41 / 2010.
Rock, hazugság, Ifi park. A kollaboráció fogalmának értelmezése és újraértelmezése: „Dalos” ügynökügye és ennek emlékezete39 / 2010.
Új irányzatok a magyar társadalomtörténet-írásban. A hatvanas évek mint kutatási probléma10 / 2002. December
Tóth G. Péter(1970) muzeológus - történész (Laczkó Dezső Múzeum - Veszprém)tothgp@vmmuzeum.hu A lator teste és a lator test. A bűnösség kultúrája a kora újkori Magyarországon és a büntetés-emlékeztetés problémája5-6 / 2001. Ősz-Tél
Esemény, biográfia, nyilvánosság. Adalékok egy 17. századi természetfeletti jelenség kortárs recepciója és a Báthory-klán biográfiájának összefüggéseihez48 / 2012
Tárgyak, férgek, démonok. Társadalmi válságtünetek és demonológiai diagnózisok a kora újkori Magyarországon35 / 2009. Április
Tóth Gábor(1967) történész (MTA Könyvtára)tothg@studiolum.com Az elmélet szerkezete és a szerkezet elmélete. Szűcs Jenő középkor-képéről9 / 2002. Szeptember
Tóth Imre történész (Pécsi Tudományegyetem; Soproni Múzeum)toth.imre@pte.hu Gömbös és a hatalom. Egy politikussá lett katonatiszt85 / 2021
Tóth Judit(1978) történész, levéltáros (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára)toth.judit@mnl.gov.hu Marelyin Kiss József – Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu – egy sors.50 / 2012
Tóth Zoltán(1943) történész (Miskolci Egyetem Újkori Magyar Történeti Tanszék)bolitoth@uni-miskolc.hu A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetéről5-6 / 2001. Ősz-Tél
Hofer Tamás (szerk.): Régi falusi társadalmak. Féle Edit néprajzi tanulmányai10 / 2002. December
I. Tóth Zoltán társadalomszemlélete60 / 2015
Melyik ház a „kockaház”? Mit mond a művelt középosztály egy munkásháztípusról?40. / 2010.
Zsilipelés a középosztályba. Egy 1937 nyarán Temesváron készült kottakatalógus sűrű leírása51 / 2013
Tóth-Barbalics Veronika(1977) történész, könyvtáros (Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár)toth-barbalics.veronika@mmgm.hu „Családi különállások” vagy „egyéni érzés és hajlandóság”? A főrendiházban örökös jogú főnemes családok országgyűlési részvétele és szerveződése a dualizmus időszakában70 / 2017
Tóth-Bartos András(1981) PhD-hallgató (ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtört. Doktori Program)tbadexter@gmail.com Birtokpolitika Észak-Erdélyben, 1940–194447 / 2012
Erdélyi módra. Egry Gábor: Az erdélyiség "színeváltozása". Kísérlet az Erdélyi Párt ideológiájának és identitáspolitikájának elemzésére 1940-194436 / 2009. Július
Tötszegi Tekla(1964) etnográfus (Erdélyi Néprajzi Múzeum, Kolozsvár)tekla_totszegi@yahoo.com Ruhatár és státusteremtés a kalotaszegi Mérán35 / 2009. Április
Trencsényi Balázs Workshop a Közép-Európai Egyetemen. Változó történetírás Közép-Európában - új témák, új módszerek7-8 / 2002. Március
Ugrai János(1977) történész (Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar)ugraij@gmail.com Lelkészek képzése és elhelyezkedési esélyeia 19. század elején a Tiszáninneni Református Egyházkerületben30 / 2007. December
Lépcsőfok vagy zsákutca? A tanítói professzionalizáció kezdetei: az abaúji reformátusok példája56 / 2014
Vargabetűk az iskolában. A kétszáz évvel ezelőtti kollégiumi tanulmányok szabályszerűségeiről46 / 2011
Ulicska László(1970) szociálpolitikus (Szociális és Családügyi Minisztérium)ulicska@yahoo.com A munkanélküliség feltalálása Magyarországon. A munkanélküliség fogalmának recepciója a magyar társadalomban.5-6 / 2001. Ősz-Tél
Umbrai Laura(1973) történész, tanár (József Attila Gimnázium, Budapest)umbrailaura@gmail.com A főváros kommunális lakáspolitikája a II. világháború éveiben40. / 2010.
Ungváry Krisztián(1969) történész (Országos Széchényi Könyvtár – 1956-os Intézet és Oral History Archívum)kungvary@gmail.com Válasz Bódy Zsombornak53 / 2013
Zárás helyett54 / 2013
„Véres övezet” – Kovács András pokoljárása, 1939–195158 / 2014
Urbán Csilla (1987) PhD-hallgató (ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola)csillaurban@gmail.com Körbesúgott irodalom Szőnyei Tamás: Titkos írás. Állambiztonsági szolgálat és irodalmi élet, 1956–1990. I–II.58 / 2014
V. László Zsófia(1978) levéltáros, történész (Budapest Főváros Levéltára)laszlo.zsofia@freemail.hu Az 1831-es kolerajárvány a Tabánban. Demográfiai vizsgálat a Tabáni Katolikus Plébánia anyakönyvei alapján37 / 2009. November
Vadas András(1986) történész, PhD-hallgató (ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék)vadas.andras@btk.elte.hu Bessenyei József – Draskóczy István (szerk.): Pénztörténet – Gazdaságtörténet. Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára.40. / 2010.
Katasztrófa(történet)? Az 1880. évi zágrábi földrengés példája53 / 2013
Magdolna Szilágyi: On the Road. The History and Archaeology of Medieval Communication Networks in East-Central Europe.61 / 2015
Módszerek és eredmények a hazai környezettörténetben Kázmér Miklós (szerk.): Környezettörténet. Az utóbbi 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében./ Környezettörténeti események a honfoglalástól napjainkig történeti...53 / 2013
„Térlátók” Barney Warf – Santa Arias (eds.): The Spatial Turn. Interdisciplinary Perspectives.44 / 2011
Vaderna Gábor(1979) egyetemi tanársegéd (ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)vaderna.gabor@btk.elte.hu A nagy másik: gróf Dessewffy József. Egy életpálya kutatási lehetőségei44 / 2011
Valentiny Pál(1949) közgazdász (MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet)valentiny.pal@krtk.mta.hu Vállalkozás, vállalatelmélet, vállalattörténet. Arthur Cole, Alfred Chandler és Ronald Coase – változatok „paradigmateremtésre”61 / 2015
Valló Judit(1976) szociológus, levéltáros (Budapest Főváros Levéltára)vallojudit@yahoo.com Nemzetgyilkos lakástípusok vagy a modern nagyvárosi élet szimbólumai? Középosztályi kislakások a harmincas évek Budapestjén40. / 2010.
Umbrai Laura: A szociális kislakásépítés története Budapesten 1870–1948.40. / 2010.
„Háborítatlanul lakni valahol, ahol az én összes »motyóm« [...] megfelelő helyen, együtt van.” Egy építész lakhatási karrierje az 1930-as évek Budapestjén58 / 2014
Valuch Tibor(1963) történész (MTA TK Politikatudományi Intézet; Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék)valuch@t-online.hu Adalékok a proletarizáció történetéhez. Majtényi György - Szatucsek Zoltán (szerk.): A szabó tűje és a cipész dikicse. Dokumentumok a kisipar és a kiskereskedelem államosításának történetéből14 / 2003. December
Divatosan és jól öltözötten. A városi öltözködés és a divat néhány jellegzetessége Magyarországon az 1970-es és 1980-as években10 / 2002. December
Munkás – társadalom – történet. Közelítések és fogalmi kérdések49 / 2012
Vámos Gabriella néprajzkutató, muzeológus (Magyar Nemzeti Múzeum, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár)gabriella.vamos88@gmail.com Gyermekek és fiatalok egészségnevelése az 1960-as évektől az 1980-as évekig83 / 2021
Varga Bálint(1983) történész (MTA BTK Történettudományi Intézet)varga.balint@btk.mta.hu A magyar kisebbségekről mindenkinek. Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században37 / 2009. November
Keller Márkus: A tanárok helye. A középiskolai tanár42 / 2010
Markian Prokopovych: Habsburg Lemberg. Architecture, Public Space, and Politics in the Galician Capital, 1772–1914.40. / 2010.
Nemzeti és regionális történelem egy sokszínű térségben: a bánsági történetírás a hosszú 19. században62 / 2015
Pieter M. Judson: The Habsburg Empire. A New History.67 / 2017
Tamás Ágnes: Nemzetiségek görbe tükörben. 19. századi nemzetiségi sztereotípiák Magyarországon.61 / 2015
Varga Luca (1980) egyetemi hallgató (ELTE BTK )esaborz11@yahoo.it A Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról vígszínházi előadásának recepciója a Kádár-korszak kultúrpolitikájának tükrében39 / 2010.
Varga Zsuzsanna (1970) történész (ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék)varga.zsuzsanna@btk.elte.hu Mit ér a munkás, ha paraszt (is)? A falusi munkásság és a hatalom a Kádár-korszakban49 / 2012
Vári András(1953-2011) közgazdász, történész, egyetemi docens (Miskolci Egyetem BTK, Egyetemes Történeti Tanszék) Angol játék a magyar gyepen. A Magyar Gazdasági Egyesület előtörténete19-20 / 2005. Május
Félprofik, parciális polgárok, egészen úriemberek? A professzionalizációs folyamat útjai és kutatási alternatívái a 19. századi Európában42 / 2010
Fenyegetések földje. Amerika a 19. századmásodik felében – magyar szemmel26 / 2006. November
Kelet- és Nyugat-Európa agrártársadalmi dualizmusa - tavalyi hó?15-16 / 2004. Május
Nagybirtok, paraszt és nemzet. Az 1919–1920-as közép-kelet-európai földreformok eszmei előfutárai a politikai-gazdasági közbeszédben47 / 2012
Német és magyar agráriusok, 1849–1909.28-29 / 2007. Szeptember
Várkonyi-Nickel Réka(1982) történész, néprajzkutató ((MTA BTK Néprajztudományi Intézet)nickel.reka@btk.mta.hu Nagy Péter: A Rima vonzásában. Az ózdi helyi és gyári társadalom a késő dualizmustól az államosításig.70 / 2017
Vass Gergely(1974) történész - levéltáros (Magyar Országos Levéltár)vassg@freemai.hu Bankárok és menedzserek: a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű igazgatótanácsa a századelőn (1892-1914)14 / 2003. December
Vatai Gábor(1982) történész, PhD-hallgató (Szegedi Tudományegyetem)vatai.gabor@gmail.com Hadtörténet csaták nélkül Bagi Zoltán Péter: A császári–királyi mezei hadsereg a tizenöt éves háborúban. Hadszervezet, érdekérvényesítés, reformkísérletek.46 / 2011
Verdier, Nicolas(1966) geográfus, történész (CNRS, Laboratoire Géographie-cités, Paris)nicolas.verdier@parisgeo.cnrs.fr A méltányosság logikájától az elvont mértékegységig. A távolság felfogásának és mértékegységének átalakulása Franciaországban a 17. század vége és a 19. század eleje között32 / 2008. Június
Veress Dániel (1988) történész, PhD-hallgató (ELTE BTK Atelier Doktori Program)veresskakas@gmail.com Az építészet mint nemzetépítés. Nemzeti stílustörekvések a magyar, lengyel, cseh (és osztrák) építészetben 1925 előtt68 / 2017
Pierre Nora avantgárd attaséja. K. Horváth Zsolt: Az emlékezet betegei. A tér-idő társadalomtörténeti morfológiájához.67 / 2017
Veress Dávid (1990) történész veress.kardos@gmail.com „Ugyanaz legyen mindnyájunk törvénye és vallása”. A kereszténység felvétele Izlandon63 / 2016
Vértesi Lázár(1973) történész (Pécsi Hittudományi Főiskola)donlazito@freemail.hu Nemiség, polgári kultúra és fogyasztói magatartás. Gender, Civic Culture and Consumerism. Middle Class Identity in Britain, 1800-1940.13 / 2003. Szeptember
Robert Perks - Alistair Thomson (eds.): The Oral History Reader15-16 / 2004. Május
Vezsenyi Péter (1987) levéltáros (Budapest Főváros Levéltára)vezsenyip@bparchiv.hu Ablonczy Balázs: Trianon-legendák.49 / 2012
Rózsa Dávid (főszerk.): Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig.63 / 2016
Viczián Zsófia(1978) pedagógus, PhD-hallgató (ELTE BTK, Atelier)viczianzs@freemail.hu A társadalom ismerete. Czike Klára, Csizmady Adrienn, Ligeti György, Rózsavölgyi Adél: Minden másképp van. Társadalomismereti tankönyv.30 / 2007. December
Kovács Ákos: A kitalált hagyomány32 / 2008. Június
Vida Tivadar(1962) régész (MTA Régészeti Kutatóintézet)vida@archeo.mta.hu Az etnikum kérdése a német kora középkori régészetben 1945 után24-25 / 2006. Június
Vigh Barbara doktorandusz (Debreceni Egyetem, Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola)vighbarbarabernadett@gmail.com Egy fiatal lány hétköznapi tapasztalatai a II. világháború idején Kántás Balázs – Kunt Gergely – Szabó Piroska – Szerényi Ildikó (szerk.): „Belső Várkastély”. Bicskey Erzsébet, egy fiatal lány naplója 1940–1946.83 / 2021
Vilmos László (1955) ókortörténész (PTE BTK TTI Ókortörténeti Tanszék)vilmosla@gmail.com Csabai Zoltán – Földi Zsombor – Grüll Tibor – Vér Ádám (szerk.): Ökonómia és ökológia. Tanulmányok az ókori gazdaságtörténet és történeti földrajz köréből.63 / 2016
Vincze Orsolya Hanna(1977) történész, Ph.D hallgató (Közép-európai Egyetem)ovincze@yahoo.com A kora újkori magyar fordítások tétje23 / 2006. Március
Vogel Sándor(1940) történész s.vogel.mki@tla.hu Szabó M. Attlia: Erdély, Bánság, Partium történeti és közigazgatási helységnévtára I-II.18 / 2004. December
Völgyesi Orsolya (1968) történész (MTA BTK Történettudományi Intézet)volgyesi.orsolya@btk.mta.hu Vármegyei követek az 1832–1836. évi országgyűlésen a titkosrendőri jelentések tükrében70 / 2017
Vonyó József(1945) történész (Pécsi Tudományegyetem BTK Modernkori Történeti Tanszék)vonyo@btk.pte.hu A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetéről5-6 / 2001. Ősz-Tél
A történetírás és a memoár határán. Gratz Gusztáv: Magyarország a két világháború között14 / 2003. December
Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Vörös Boldizsár(1967) történész (MTA Történettudományi Intézet, Legújabb kori Osztály)bvoros@tti.hu Lóversenypályák és a politikai propaganda. Szimbolikus térfoglalási akciók a magyarországi Tanácsköztársaság idején45 / 2011
Vörös Géza levéltáros (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára)voros.geza@abtl.hu Apácák a politikai rendőrség célkeresztjében, avagy mennyit ér egy lehallgatókészülék?79 / 2020
Vörös István Károly(1957) történész, középiskolai tanár (Pécsi Leőwey Klára Gimnázium)istvankaroly.voros@gmail.com Egy „hiánypótló” könyvről K. Farkas Claudia: Zsidósors Mohácson 1944-ben.63 / 2016
Walter, Francois(1950) történész (University de Genéve)francois.walter@letters.unige.ch A város meghatározásának problémái a 19. századi Európában.11-12 / 2003. Május
Weber Petru(1973) történész (Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas)pweber73@gmx.de A háborús bűnök megtorlása a második világháborúutáni Romániában és Magyarországon28-29 / 2007. Szeptember
Wehler, Hans-Ulrich(1931) történész (Universitat Bielefeld) Pierre Bourdieu. Az életmű magva3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Weisz Boglárka(1975) történész (MTA Történettudományi Intézet)weisz.boglarka@btk.mta.hu A város a megyében. A városok a 14. századi megyei és nádori közgyűléseken78 / 2019
Középkor és gazdaságtörténet. Kubinyi András – Laszlovszky József – Szabó Péter (szerk.): Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet38 / 2009. December
Welker Árpád(1972) történész, levéltáros (Budapest Fõváros Levéltára)nphwea01@phd.ceu.hu Zsidó betérések a protestáns felekezetekbe Pesten,1895 előtt27 / 2007. május
Wencz Balázs (1982) levéltáros (MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltár)wencz.balazs@mnl.gov.hu Germuska Pál: A magyar középgépipar. Hadiipar és haditechnikai termelés Magyarországon 1945 és 1980 között.64 / 2016
Werner Michael(1946) történész (L’École des hautes études en sciences sociales)werner@ehess.fr Túl az összehasonlításon: histoire croisée és a reflexivitás kihívása28-29 / 2007. Szeptember
Wilensky L. Harold(1923) szociológus, professzor emeritus (Department of Political Science, University of California, Berkeley)hwilensk@socrates.berkeley.edu Minden szakma hivatás?42 / 2010
Z. Karvalics László történész (Szegedi tudományegyetem BTK)zkl@hung.u-szeged.hu Mátay Mónika (szerk.): Kőszegi történetek.79 / 2020
Zahirović Nedim (1966) turkológus (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig)nedim.zahirovic@yahoo.com A Memibégovicsok Magyarországon, Szlavóniában és Horvátországban a 17. század első felében48 / 2012
Zeidler Miklós(1967) történész (ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék)zeidler@ludens.elte.hu Egy régi pálya a polgári korban - a Millenáris Sporttelep7-8 / 2002. Március
Zimmermann Bénédicte Túl az összehasonlításon: histoire croisée és a reflexivitás kihívása28-29 / 2007. Szeptember
Zimmermann Susan(1960) történész (Central European University, Universitat Linz)zimmerma@ceu.hu Védett és védelemben nem részesülő munkaviszonyok az iparosodás korától a világgazdasági válságig. Ausztria és Magyarország összehasonlítása5-6 / 2001. Ősz-Tél
Máté Zombory szociológus (ELTE TÁTK Társadalomtudományi Kutatóközpont)zombory.mate@tk.mta.hu Antifasiszta emlékezet újragondolva. Magyar történeti kiállítások Oświęcimben és Párizsban 1965-ben85 / 2021
A-B | C-Dzs | E-F | G-H | I-K | L-M | N-Ő | P-R | S-Ty | U-Y | Z-ZS