AKTUÁLIS SZÁM
  HÍREK
 
 A LAPRÓL  

Tartalomból

Fürdőzők és turisták. DOI: 10.52656/KORALL.2021.02

Csatlós Judit, Josef Djordjevski, Halász Imre, Katona Csaba, Mód László, Pál Viktor, Schleicher Vera és Törő Balázs tanulmányai

A legújabb számunk teljes tartalomjegyzéke itt megtekinthető!

A szám cikkei itt megvásárolhatók!

 

E-FÜGGELÉK

A cikkekben hivatkozott, csak elektronikusan közzétett anyagok az alábbi linken találhatók.


TERVEZETT SZÁMAINK

A kövekező évekre tervezett tematikus számaink listája az alábbi linken találhatók.

 

KÖZLEMÉNYEK

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2020. évre:

Közhasznúsági jelentés 2020.

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2019. évre:

Közhasznúsági jelentés 2019.

A KORALL Társadalomtörténeti Egyesület közhasznúsági jelentése a 2018. évre:

Közhasznúsági jelentés 2018.

 Következő >>
 

2020.02.22

Felhívás a Korall 82. számához

Tisztálkodás, egészség(ügy), fürdőkultúra

 

A tisztálkodás, a higiénia a hétköznapi élet legelemibb része és kevés ehhez hasonló jelenség van, amelyben az elmúlt évszázadokban lezajlott kulturális változások nagyságrendje, azok társadalmi differenciáltsága ilyen jól megragadható lenne. A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat a 2020. évi 4. számába olyan történeti szociológiai, társadalom-, gazdaság-, művészet- és kultúrtörténeti, illetve néprajzi tanulmányokat keres, amelyek a tisztálkodás jelenségét vizsgálják: a hosszabb időszakok alatt bekövetkezett változások tárgyalásától kezdve, az egy-egy történeti korszakra fókuszáló elemzéseken át, egészen a konkrét esettanulmányokig. A választható tematikába beletartozhatnak:

- a tisztasággal, testápolással, egészséggel kapcsolatos elméletek, elvek, szemléletek;

- a tisztálkodás, az egészségügy és a fürdőkultúra különböző korszakai;

- a testápolás eszközei, valamint infrastruktúrája (szappanhasználat, fürdőszoba stb.);

- a rituális tisztálkodás, fürdés (a különböző társadalmi, etnikai, vallási csoportok kultúrájában);

- a fürdőkultúra: városi fürdők, gyógyfürdők, a természetes vizek szerepe (többek között tengeri fürdők, a Balaton, a Duna változó társadalmi használata);

- a tisztálkodás és professzionalizáció;

- a csatornázás (vízellátás) és az urbanizáció kapcsolata;

- a tisztítás, tisztálkodás mint szolgáltatás, a borbélyoktól a fodrászaton át a kozmetikáig;

- a ruházat, öltözködés és tisztaság, tisztálkodás kapcsolata;

- a fürdők/fürdőházak topográfiája és szerepük a társadalmi csoportok közötti kapcsolattartásban.

 

A szerkesztőség ezen kívül vár a tematikus blokkhoz kapcsolódó könyvismertetéseket, recenziókat, egy témakör új eredményeit bemutató „review article” jellegű írásokat is.

Kérjük, hogy a tervezett tanulmányról rövid, legfeljebb 2000 leütés terjedelmű absztraktot küldjenek a Korall szerkesztőségének, illetve az alábbiakban megjelölt felelős szerkesztőknek. Ezekben elsősorban a megtárgyalni kívánt problematikát, a vizsgálandó kérdéseket, illetve az elemzés forrásait igyekezzenek bemutatni. A beküldés végső határideje: 2020. március 31. A szerkesztőség a beérkezett absztraktok alapján a felkérésekről legkésőbb 2020. március 30-ig dönt. Az elfogadott rezümékből írt (kb. másfél szerzői ív, 50 000–55 000 leütés terjedelmű) tanulmányok leadási határideje: 2020. augusztus 31. Az absztraktokat, valamint a későbbiekben a tanulmányokat a szám felelős szerkesztői, Granasztói Péter (pgranasztoi@gmail.com) és Majorossy Judit (judit.majorossy@gmail.com) e-mail címére kérjük eljuttatni.

Az absztraktok elfogadása nem jelenti a tanulmányok automatikus befogadását. Az írásokat anonim lektorok és a lap szerkesztőinek véleményezése után tartalmi kiegészítésre, módosításra, illetve átdolgozásra, valamint a Korall hivatkozási rendszerének pontosítása vagy javítása céljából a szerzőknek visszaküldhetjük.

A szerzői tudnivalókról: http://www.korall.org/szerzoinknek

Lapunkról további információkat itt talál: http://www.korall.org/impresszum_hu

2019.12.05

Felhívás! Korall 81.  Vagyon – vagyonosodás

A vagyon és a vagyonosodás olyan kérdések, amelyek mindig is foglalkoztatták az embereket. Bár a téma örök, ugyanebből fakad a nehézsége is: mindenki beszél róla, mindenki gondol róla valamit, elemezni, értelmezni mégsem olyan egyszerű. Adam Smith például arról írt a modern ökonómiát megalapozó The Wealth of Nations (1776) című művében, hogy bár a vagyoni egyenlőtlenség a korai pásztortársadalmakban a legnagyobb,  de  „a vagyon tekintélye még a jómódú és civilizált társadalomban is igen nagy [...] A társadalom minden korszakában, amely már számottevőbb vagyoni egyenlőtlenséget tett lehetővé, állandó panasz tárgya,” hogy a vagyon szerepe sokkal nagyobb az uralom és alárendeltség megalapozásában, „mint az életkoré vagy a személyes képességeké”.

A Korall 81. száma e kérdéskör történeti vonatkozásait szeretné felvonultatni, így várjuk a vagyon és vagyonosodás témájának történeti szociológiai, társadalomtörténeti, gazdaságtörténeti, kultúrtörténeti, eszmetörténeti szempontú elemzését az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan, eredeti, máshol még meg nem jelent tanulmányok formájában:

Miből lesz a vagyon? A tőkeakkumuláció, vagyonfelhalmozás/-felhalmozódás folyamata

-          Magánszemélyek vagyonosodása: vagyonszerzési stratégiák különböző társadalmi és politikai környezetben

-          Gazdasági szereplők (céhek, vállalatok) vagyonosodása

-          Vagyonosodás a mezőgazdaságban: parasztság, uradalom, termelőszövetkezet

-          Közvagyon: állam, város, faluközösség; közvagyonból magánvagyon

-          Hadivállalkozás és hadimilliomosok

-          Szellemi vagyon, szabadalmak

Mit kezdenek a vagyonnal? Vagyonhoz kapcsolódó előnyök, feladatok, hátrányok

-          Vagyonosok „társasága”: vagyonra épülő társadalmi helyzet megélése/megnyilvánulása

-          Tőkekonverzió: vagyon alapján elért társadalmi helyzet, kulturális stb. előny

-          Jótékonyság, mecenatúra

-          Vállalati gondoskodás

Mit kezdenek a vagyonnal? Vagyongazdálkodás

-          Állami vagyongazdálkodás

-          Városi vagyonkezelés

-          Az egyház vagyona

-          Céhek, vállalatok vagyongazdálkodása, nyereségfelhasználása a szocialista vállalatig bezárólag

-          Vagyon és tőke egybemosódása

Hogyan tűnik el a vagyon?

-          Vagyonvesztés társadalmi és egyéni következményei

Vélemények a vagyonról/vagyonosokról

-          A vagyon terminológiája, mit neveznek vagyonnak

-          A kapzsiság mint „főbűn”

-          A vagyon képi ábrázolása, szimbolikája

-          A vagyon az irodalmi alkotásokban

-          A vagyon a közbeszédben, újságírók a vagyonosokról

A szerkesztőség vár a tematikus blokkhoz kapcsolódó könyvismertetéseket, recenziókat is, vagy a témakör társadalomtörténeti, kultúrtörténeti, történeti szociológiai, közgazdasági, eszmetörténeti új eredményeit bemutató review article jellegű írásokat. A szám felelős szerkesztői: Klement Judit és Somorjai Szabolcs Korall-szerkesztők és Madarász Aladár külső szerkesztő. Várjuk a tervezett tanulmányról készült rövid, legfeljebb 3000 leütés terjedelmű absztraktokat legkésőbb 2020. február 15-ig. A szerkesztőség február 25-ig dönt a felkérésekről. Az elfogadott rezümékből írt tanulmányok leadási határideje 2020. július 1. lesz, a szám várható megjelenési ideje 2020. ősz. Az absztraktokat a következő e-mail címekre kérjük eljuttatni: szsomorjai@gmail.com és eperfa@hotmail.comAz absztrakt elfogadása nem jelenti az elkészült tanulmányok automatikus közlését. Az írásokat anonim lektorok és a lap szerkesztőinek véleményezése után tartalmi kiegészítésre és módosításra, valamint a Korall hivatkozási rendszerének pontosítása vagy javítása céljából a szerzőknek visszaküldhetjük.

A szerzői tudnivalókról: http://www.korall.org/szerzoinknek.

További információk a Korallról: http://www.korall.org/impresszum_hu.

2019.09.09

Felhívás a Korall 80. számához:

A tudomány intézményei és a társadalom a 19–20. században

 A tudományok a 19–20. században minden korábbinál nagyobb szerepet töltöttek be a társadalmak életében. A modern korban csak azokat a tudásformákat tekintik tudománynak, amelyek intézményesültek tudós társaságok, kutatóintézetek, múzeumok és más közgyűjtemények, egyetemek, vagy pedig akadémiák szintjén. Ezek az intézmények biztosítják a kereteket, az infrastruktúrát a tudományok műveléséhez. A tudomány intézményeivel kapcsolatban mindig is nemzeti, politikai, társadalmi és gazdasági elvárások fogalmazódtak meg, amelyek meghatározták azt, ahogyan a környezet ezekhez az intézményekhez viszonyult, illetve a fenntartóknak az intézményekkel kapcsolatos, döntéseit, stratégiáit.
A Korall 2020-ban tematikus számot kíván megjelentetni a tudományos intézmények és társadalmi környezetük kapcsolatáról.  Ehhez várunk olyan tanulmányjavaslatokat, amelyek intézményközpontú módon – tehát nem elméleti jellegű tudománytörténeti szempontok szerint – közelítik meg a témájukat. Elemezhetők a tudományos intézmények létrejöttét meghatározó folyamatok, az ezekben szerepet játszó aktorok tevékenysége és az országos vagy helyi múzeumok, levéltárak, tudományos célú egyesületek, gyűjtemények, akadémiai vagy egyéb kutatóintézetek, valamint egyetemek tudományos, kutatási tevékenységének illeszkedése társadalmi környezetükhöz. Érdekes elemzések születhetnek a fenntartók és a tudomány művelőinek stratégiáiról, viszonyáról, esetleges konfliktusairól, a törekvéseiket legitimáló diskurzusokról, illetve a tudományos közeg belső szerveződéséről, hazai és külföldi kapcsolatrendszeréről. E témakörülírás nem kizárólagos, további témák is elképzelhetőek, amennyiben az elemzések társadalomtörténeti szempontúak.
A szerkesztőség vár a tematikus blokkhoz kapcsolódó könyvismertetéseket, recenziókat, egy témakör új eredményeit bemutató review article jellegű írásokat is.
Kérjük, hogy a tervezett tanulmányról rövid, legfeljebb 2000 leütés terjedelmű absztraktot küldjenek el a Korall szerkesztőségének, legkésőbb 2019. október 31-ig. A szerkesztőség november 15-ig dönt a felkérésekről. Az elfogadott rezümékből írt tanulmányok leadási határideje 2020. április 15. Az absztraktokat a szám felelős szerkesztői, Bódy Zsombor és Lengvári István e-mail címére kérjük eljuttatni: bomazsor@hotmail.com és lengvari@gmail.com.
Az absztrakt elfogadása nem jelenti a tanulmányok automatikus befogadását. Az írásokat anonim lektorok és a lap szerkesztőinek véleményezése után tartalmi kiegészítésre és módosításra, valamint a Korall hivatkozási rendszerének pontosítása vagy javítása céljából a szerzőknek visszaküldhetjük.
A szerzői tudnivalókról: http://www.korall.org/szerzoinknek
Lapunkról további információkat itt talál: http://www.korall.org/impresszum_hu

<< ElőzőKövetkező >>

 

 

   

Üdvözöljük a KORALL Társadalomtörténeti Folyóirat honlapján!

A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat olyan magyarországi és nemzetközi kutatásoknak kíván fórumot biztosítani, amelyek a történelmi folyamatoknak, a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális jelenségek mélyebb történeti összefüggéseinek feltárására, újszerű megközelítésére, társadalomtudományos, interdiszciplináris elemzésére vállalkoznak.

Tovább>>


RECENZIÓK

A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat folyamatosan vár társadalomtörténeti tárgyú magyar nyelvű kötetekről recenziókat, ismertetéseket. Az alábbi letölthető fájlban az ajánlott kötetek mellett útmutatót is találnak leendő szerzőink!  link


ADATVÉDELEM

A Korall Társadalomtörténeti Egyesület adatvédelmi nyilatkozata letölthető innen:  link


 
 
 
 
 
A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat olyan magyarországi és nemzetközi kutatásoknak kíván fórumot biztosítani, amelyek a történelmi folyamatoknak, a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális jelenségek mélyebb történeti összefüggéseinek feltárására, újszerű megközelítésére, társadalomtudományos, interdiszciplináris elemzésére vállalkoznak.